Undervisnings- och kulturministeriets organisation

Enligt arbetsfördelningen som regeringen överenskommit om leder undervisningsminister Anna-Maja Henriksson ministeriet och ansvarar för småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och kyrkliga ärenden.

Forsknings- och kulturminister Sari Multala handhar ärenden som sorterar under avdelningen för högskole- och forskningspolitik samt  kultur- och  konstpolitiska avdelningen. 

Idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist handhar ungdoms- och idrottspolitiska avdelningens ärenden, inklusive studiestödsärenden.

Statssekreterarna bistår ministern med uppgifter i samband med den politiska styrningen och beredningen av ärenden.

Kanslichef Anita Lehikoinen styr undervisnings- och kulturministeriets verksamhet som ministrarnas närmaste medhjälpare. Kanslichefens uppgifter är bl.a. att övervaka beredningen av ärenden vid ministeriet samt att handha den interna verksamheten.

Avdelningar och enheter vid undervisnings- och kulturministeriet

  • avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete
  • avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning
  • avdelningen för högskole- och forskningspolitik
  • kultur- och konstpolitiska avdelningen
  • ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen

De gemensamma uppgifterna på ministeriet sköts av

  • förvaltningsenheten
  • ekonomienheten
  • internationella sekretariatet
  • kommunikationsenheten
  • intern revision

Uppgifterna inom ministeriets avdelningar och enheter beskrivs närmare i arbetsordningen.