Utvecklingen av studiestödssystemet

2024

Genom att höja beloppet för studiepenningens försörjarförhöjning och för statsborgen för studielån är syftet att trygga studiestödets köpkraft och förutsättningarna för studier på heltid.

För andra studerande än högskolestuderande ökar dessutom antalet gånger under terminen då studielån kan lyftas. Avsikten är att studielånet bättre ska räcka till under hela läsåret.

Studiepenningens belopp inte justeras åren 2024–2027 enligt index.

2023

Den studerandes egna inkomstgränser som används i studiestödet höjdes  permanent med 50 procent jämfört med 2021 års nivå. Den 1 januari 2023 höjdes dessutom måltidsstödet för högskolestuderande till 2,55 euro och studiepenningens försörjarförhöjning (10 euro per månad) och den 1 augusti 2023 gjordes indexhöjningar av studiepenningen.

Villkoren för studielånskompensation gjordes flexiblare på så sätt att den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation ska kunna förlängas med ett läsår, om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av att det i studielandet rått krigstillstånd eller till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbara exceptionella omständigheter.

2018-2022

Inkomstgränsen för sådana inkomster som inverkar på den studerandes studiestöd höjs temporärt med 25 procent. Höjningen är i kraft under 2022.

Studiepenningar  höjs årligen utifrån Folkpensionsindex (2020-2022).

Covid-19-epidemins inverkan på studievillkoren beaktas i villkoren för studielånskompensation, studielånsavdraget och  stöd för skolresor (2020 och 2021).

Måltidsstöd är 2,30 EUR per måltid den 1 januari 2021.

Försörjarförhöjning för studiepenning införs (2018) och höjs (2020).  Läromaterialtillägg till studiepenningen tas i bruk och behovsbedömningen utifrån föräldrarnas inkomst minskas och stödtiden för gymnasieutbildningen förlängs (2018, 2019).

Rätten till studiestöd och  stöd för skolresor sträcker sig till elever i grundläggande utbildning som uppnått skolpliktsålder (2019) och till elever i fri utbildning (2021).

2017

Lånets andel av stödets belopp stiger på högskolenivå och stödtiden för högskolestudier förkortas. Den studerandes egna inkomstgränser binds till ett inkomstnivåindex. Studerande omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

2014

Studielånskompensationen ersätter studielånsavdraget, ändringar som förbättrar lånets användbarhet träder i kraft

2011 

Grunderna för beviljande av skolresestöd förnyas

2005

Studielånsavdrag införs i beskattningen, åtgärder som sporrar till att utexamineras inom utsatt tid

2002-2013

Höjningar i stödets olika element: statsgaranti, studiepenningens och bostadstilläggets belopp, inkomstgränserna för den studerande och den studerandes föräldrar, måltidsstödet

2001

Vuxenutbildningsstöd

1998

Den så kallade årsinkomstmodellen tas i bruk, det blir lättare att kombinera studiestöd och arbetsinkomster

1997

Skolresestöd för gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen tas i bruk

1994

Genomgripande reform av studiestödet och mer betoning på studiepenning  

1977-1987

Nya element träder in i studiestödssystemet: Bostadstillägg, måltidsstöd, räntestöd, vuxenutbildningspenning

1972

Studiestödet i sin nuvarande form: studiestödet består till en början huvudsakligen av studiepenning och studielån.

På andra webbplatser

Studiestödets strukturella utveckling 2012 UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:29 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Utvärdering av studielånsavdraget UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:24 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Utveckling av uppföljningen av studieframgången vid högskolestudier UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:9 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Strukturell utveckling av studiestödet, Utvecklingslinjer för studiestödet på andra stadiet och understöd för boende för studerande UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:8 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Strukturell utveckling av studiestödet. Syftet är att uppmuntra till studier på heltid på högskolenivå. UVM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2009:33 (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Mer information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: