Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser

I referensramen för examina och övriga samlade kompetenser har de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som ingår i Finlands nationella utbildningssystem indelats i åtta kvalifikationsnivåer på basis av det kunnande de förutsätter.

I referensramen beskrivs det kunnande som examina, lärokurserna och de övriga omfattande samlade kompetenserna förutsätter som kunskaper, färdigheter och kompetenser på ett enhetligt och jämförbart sätt samt fastställs deras inbördes förhållande.

Syftet med referensramen är att förbättra det finländska examenssystemets överskådlighet och att öka examinas genomskinlighet och jämförbarhet nationellt och internationellt. Referensramen fungerar som ett stöd vid erkännande av examina, främjar nationell och internationell rörlighet och förbättrar förutsättningarna för utbildningssamarbete och utbildningsexport.

Referensramen baserar sig på Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer (European Qualifications Framework, EQF) för livslångt lärande (2008/C 111/01). Rekommendationen om den europeiska referensramen för kvalifikationer förnyades i maj 2017 (2017/C 189/03). Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser mellan olika länders examina och examensnivåer.

I Finlands referensram för examina och övriga samlade kompetenser ingår de examina och lärokurser som anges i lagstiftningen för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och för andra förvaltningsområden. Utöver examina omfattar referensramen även specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen samt några andra omfattande samlade kompetenser från olika förvaltningsområden som faller utanför examenssystemet.

Utbildningsstyrelsens ansvarar för myndighetsinformationen och rådgivningen i anslutning till den nationella referensramen samt för det internationella samarbetet och informationen i samband därmed. Utbildningsstyrelsen ger också information om andra länders nationella referensramar för kvalifikationer.

Utvidgning av referensramen

Bestämmelser om referensramen finns i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) och i statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (120/2017). Referensramen utvidgades och bilagan till statsrådets förordning om referensramen ändrades i och med de ändringar som trädde i kraft den 15 februari 2020 (61/2020). Den andra utvidgningen av referensramen och de därtill hörande ändringarna i bilagan till statsrådets förordning trädde i kraft den 1 augusti 2022 (425/2022).

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser i Finland uppdateras och kompletteras genom en ändring av bilagan till statsrådets förordning. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för ändringarna.

Förvaltningsområdena och intressentgrupperna kan föreslå nya samlade kompetenser för den nationella referensramen. Undervisnings- och kulturministeriet behandlar förslagen med minst två års mellanrum. Förslag som lämnats in före utgången av mars ifrågavarande år tas upp till behandling.

Utbildningsstyrelsen sammanställer förslagen, ger ett utlåtande om dem och lämnar in dem till undervisnings- och kulturministeriet före utgången av juni varje år. Undervisnings- och kulturministeriet bedömer förslagen och konsulterar vid behov andra förvaltningsområden och intressentgrupper. Utkastet till ändring av bilagan till förordningen sänds på remiss innan förordningen utfärdas.

Nya samlade kompetenser kan föreslås fram till den 31 mars 2023. Förslagen lämnas på en elektronisk blankett som finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns också närmare information om kriterierna för de samlade kompetenser som placeras i referensramen. 

Möjligheterna att utvidga referensramen för examina och övriga samlade kompetenser granskas i en arbetsgrupp för identifiering av kunnande, vars mandatperiod går ut i slutet av 2024. Arbetsgruppen ska före utgången av 2022 lägga fram ett förslag till utveckling av kompetensmärken och andra kompetensbeskrivningar samt till en eventuell utvidgning av referensramen för examina och övriga samlade kompetenser.

Ytterligare information

Laura Hansén, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Telefon:0295330098   E-postadress: