Finansiering: kyrkliga ärenden Numeroita virsitaululla. KUVA: Juha Tuomi / Rodeo.fi

Undervisnings- och kulturministeriet betalar ut medel från statens budget till bl.a. religiösa samfund. Det handlar om ersättningar för verksamheten och för ersättningar som kyrkan får för att ha hand om uppgifter som lagen föreskriver.

Skatteinkomster och statsunderstöd

Medlemmarna i den evangelisk-lutherska kyrkan respektive den ortodoxa kyrkan betalar kyrkoskatt till sin församling. Andra religiösa samfund har inte rätt att ta ut skatt. De registrerade religiösa samfunden finansierar sin verksamhet huvudsakligen med donationer, medlemsavgifter och egen medelinsamling.

De registrerade religiösa samfunden får av undervisnings- och kulturministeriet statsunderstöd på kalkylmässiga grunder utgående från sitt medlemsantal.

Den ortodoxa kyrkans central- och stiftsförvaltning får av ministeriet statsbidrag för sina verksamhetsutgifter.

Ersättningar för samhälleliga uppgifter

Kyrkan har i lag föreskrivits vissa samhälleliga uppgifter. För att sköta dem betalar undervisnings- och kulturministeriet ut statlig ersättning till kyrkan. Tidigare fick församlingarna en del av det som samfundsskatten inbringade, men det här systemet har man numera frångått.

Kyrkans centralfond är den part som årligen mottar statens finansiering. I kyrkolagen och kyrkoordningen finns anvisningar om hur finansieringen fördelas mellan församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna.

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: