Idrott

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för att inom statsförvaltningen skapa förutsättningar för  motion och idrott  samt för att samordna och utveckla idrottspolitiken. Ministeriet samarbetar med olika områden.

 • Riktlinjer och utveckling »

  Utvecklandet av idrottspolitiken slås fast i regeringsprogrammet och i särskilda program.

 • Främjande av idrott »

  Genom att främja idrott förbättrar man möjligheterna till rörlig verksamhet och skapar förutsättningar för medborgarverksamhet och toppidrott.

 • Finansiering »

  I statsbudgeten uppgår anslagen för idrott och motion till ca 166 miljoner. Ministeriet delar ut finansieringen huvudsakligen som statsbidrag och -andelar.

 • Idrottsanläggningar »

  Ministeriet understöder och styr uppförandet av idrottsanläggningar.

 • EU och internationellt samarbete »

  Det internationella och EU-samarbetet stöder den nationella idrottspolitiken och -arbetet genom nätverk och utbyte av god praxis.

 • Lagar och förordningar »

  Undervisnings- och kulturministeriet bereder eller deltar i beredningen av lagförslag i anslutning till idrott.