Internationellt samarbete och EU-samarbete inom ungdomssektorn

 
Matkalaukkuja. KUVA: VisualHunt.com
Målet för det internationella samarbetet och EU-samarbetet är att utveckla ungdomspolitiken och stöda ungdomsarbetet genom nätverkande och utbyte av god praxis. Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för internationellt samarbete för aktörer på området.

Samarbete i ungdomsärenden i Europeiska unionen

Europeiska unionens befogenheter på ungdomsområdet grundar sig på artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU:s befogenheter inbegriper inte förenhetligande av medlemsländernas lagar och förordningar.

Undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och utarbetandet av Finlands ställningstaganden i ungdomsärenden. En central betydelse i beredningen av EU-ärenden har beredningssektion EU-32 (ungdom och idrott) som tillsatts av kommittén för EU-ärenden.

Samarbetet på ungdomsområdet finansieras av EU:s utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus+. Programmets totala budget för den sjuåriga programperioden är 14,7 miljarder euro, varav andelen till unga utgör 10 procent. I Finland är det Utbildningsstyrelsen som svarar för genomförandet av programmet och kommunikationen kring det. 

Aktuellt i EU-ärenden

Europaåret för ungdomar 2022

Den 22 december 2021 antog Europaparlamentet och rådet beslutet (EU) 2021/2316 om ett Europaår för ungdomar (2022). Syftet med Europaåret för ungdomar är att skapa positiva utsikter för ungdomarna efter covid-19-pandemin och att framhäva de möjligheter som den gröna och den digitala omställningen och annan unionspolitik ger såväl ungdomarna som samhället i stort. Avsikten är att stödja i synnerhet ungdomar från mindre gynnade förhållanden och olika bakgrunder och ungdomar från landsbygdsområden, avlägsna områden och mindre utvecklade områden att bli aktiva och engagerade medborgare. Ytterligare är syftet att öka ungdomarnas medvetenhet om de möjligheter som står till deras förfogande på unionsnivå och på nationell, regional och lokal nivå när det gäller att stödja deras personliga, sociala, ekonomiska och yrkesmässiga utveckling i en grön, digital och inkluderande värld. Målet är också att integrera ungdomspolitiken i unionens alla relevanta politikområden i linje med Europeiska unionens ungdomsstrategi 2019–2027.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för samordningen av Europaåret för ungdomar i Finland.
Länk till webbplatsen med information om Europaåret för ungdomar https://www.oph.fi/sv/europaaret-for-ungdomar

Tjeckiens ordförandeskap 2022

Temat för Tjeckiens ordförandeskap inom ungdomssektorn är ”Engaging together for a sustainable and inclusive Europe”. Tjeckien fokuserar också på solidaritet mellan generationerna.

Samarbetet i Europarådet

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet grundar sig på ministerkommitténs resolution om Europarådets ungdomspolitik (CM/Res (2008) 23).

Europarådet stöder utvecklingen av medlemsländernas ungdomspolitiker genom att ta fram standarder samt genom att ordna undersökningar av enskilda länder och rådgivande besök för nationella ungdomspolitiker.

Ministerkommitténs rekommendationer styr medlemsländernas politik och lagstiftning.

Europarådets ministerkommittés rekommendation om ungdomsarbete CM/Rec(2017)4:

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet styrs av den av ministerkommittén den 22 januari 2020 antagna resolutionen CM/Res (2020)2 om Europarådets ungdomsstrategi 2030.

Europeiska ungdomsstiftelsen stöder ungdomsorganisationernas verksamhet.

Europarådets och EU-kommissionens samarbete inom ungdomsarbete och ungdomsforskning sker på basis av ett gemensamt partnerskapsavtal. 

Nordiskt samarbete

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) fungerar som Nordiska ministerrådets ungdomspolitiska sakkunnigorgan och ansvarar för samordningen och uppföljandet av ministerrådets barn- och ungdomspolitiska strategi. Därtill beviljar kommittén organisationsstöd och projektstöd för nordiskt ungdomssamarbete. Information om kommitténs verksamhet finns på webbplatsen för Nordiska ministerrådet.

Nordiska ministerrådets nya vision godkändes sommaren 2019.

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2021.

Samarbete i Barentsområdet

Norge fungerar som ordförande för Barents Euroarktiska råd 2019-2021.

Efter Norge är Finland ordförandeland i Barentsområdet 2021–2023.

Ytterligare information