Internationellt samarbete och EU-samarbete inom ungdomssektorn

 
Matkalaukkuja. KUVA: VisualHunt.com
Målet för det internationella samarbetet och EU-samarbetet är att utveckla ungdomspolitiken och stöda ungdomsarbetet genom nätverkande och utbyte av god praxis. Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för internationellt samarbete för aktörer på området.

Samarbete på ungdomsområdet i Europeiska unionen

Europeiska unionens befogenheter på ungdomsområdet grundar sig på artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU:s befogenheter inbegriper inte förenhetligande av medlemsländernas lagar och förordningar.

Europeiska unionens ungdomsstrategi utgör ramen för EU:s ungdomspolitiska samarbete 2019–2027. EU:s samarbete på ungdomsområdet syftar till att tillvarata ungdomspolitikens potential. Det stöder ungdomars demokratiska, samhälleliga och medborgerliga deltagande. Det syftar också till att säkerställa att alla ungdomar har de resurser som behövs för att delta i samhället.

Undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och utarbetandet av Finlands ställningstaganden i ungdomsärenden. En central betydelse i beredningen av EU-ärenden har beredningssektion EU-32 (ungdom och idrott) som tillsatts av kommittén för EU-ärenden.

Samarbetet på ungdomsområdet finansieras av EU:s utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus+. Programmets totala budget för den sjuåriga programperioden är 14,7 miljarder euro, varav andelen till unga utgör 10 procent. I Finland är det Utbildningsstyrelsen som svarar för genomförandet av programmet och kommunikationen kring det. 

Aktuellt inom EU

Belgiens ordförandeskap 2024

Temat för Belgiens ordförandeskap på ungdomsområdet är ”involving, empowering and connecting young people”. Belgien tar också sikte på att utveckla ungdomsarbetet i Europa, med fokus på ungdomsarbete och delaktighet på lokal nivå.

Centrala evenemang:

  • Expert seminar on the evaluation and update of the European and international policy agendas on youth and children's rights 22–23.1.2024
  • European Conference on Local Youth Work and Democracy 20–23.2.2024
  • The European Youth Conference 2–5.3.2024.

Webbplatsen för ordförandeskapet

Europaåret för ungdomar 2022

År 2022 utsågs på kommissionens initiativ till Europaåret för ungdomar. Syftet med temaåret var att fästa uppmärksamhet vid ungas delaktighet i samhället och deras välbefinnande. Målet var också att stärka de ungas demokrati och ingjuta framtidstro under covid-19-pandemin. Dessutom betonades de möjligheter som den gröna och den digitala omställningen och annan EU-politik erbjuder unga och samhället i stort. Avsikten var att stödja i synnerhet ungdomar från mindre gynnade förhållanden och olika bakgrunder och ungdomar från landsbygdsområden, avlägsna områden och mindre utvecklade områden att bli aktiva och engagerade medborgare. Målet var också att integrera ungdomspolitiken i unionens alla relevanta politikområden i linje med Europeiska unionens ungdomsstrategi 2019–2027.

Utbildningsstyrelsen ansvarade för samordningen av Europaåret för ungdomar i Finland.

Webbplatsen för temaåret

Samarbete i Europarådet

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet styrs av den av ministerkommittén den 22 januari 2020 antagna resolutionen CM/Res (2020)2.

Europarådet stöder utvecklingen av medlemsländernas ungdomspolitik genom att ta fram standarder och genom att ordna undersökningar av enskilda länder och rådgivande besök för nationella ungdomspolitiker.

Ministerkommitténs rekommendationer styr medlemsländernas politik och lagstiftning.

Europarådets ministerkommittés rekommendation om ungdomsarbete CM/Rec(2017)4:

Europarådets ministerkommittés rekommendation CM/Rec (2022)6 om skydd för det unga civila samhället och ungdomar och stöd för deras deltagande i de demokratiska processerna:

Europeiska ungdomsstiftelsen, European Youth Foundation (EYF), stöder ungdomsorganisationernas verksamhet.

Europarådet och Europeiska kommissionen samarbetar inom ungdomsarbete och ungdomsforskning utifrån ett gemensamt partnerskapsavtal. 

Europarådets ungdomskampanj Democracy Here, Democracy Now

Syftet med Europarådets ungdomskampanj är att svara på oron för demokratins tillstånd, bland annat när det gäller populismens frammarsch, falska nyheter, begränsade verksamhetsmöjligheter för det civila samhället och konsekvenserna av covid-19-pandemin. Rysslands invasion av Ukraina har ökat behovet av åtgärder för att trygga demokrati och fred. Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf ansvarar för samordningen av kampanjen i Finland.

Under projektets gång sammanställdes bland annat metoder för demokratifostran och delaktighet som används i organisationer och kommuner i en metodbank på organisationens webbplats. Metodbanken ger aktörer inom den offentliga och tredje sektorn bättre förutsättningar att främja de ungas möjligheter att delta och påverka i sin verksamhet.

Home - Democracy here. Democracy now. (coe.int)
Models for democracy education and participation - Allianssi (nuorisoala.fi)
 
Nordiskt samarbete

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBRUK) är Nordiska ministerrådets ungdomspolitiska sakkunnigorgan med ansvar för att samordna och följa upp ministerrådets barn- och ungdomspolitiska strategi. Därtill beviljar kommittén organisationsstöd och projektstöd för nordiskt ungdomssamarbete.

Nordiska ministerrådets nya vision godkändes sommaren 2019.

År 2020 fastställde Nordiska ministerrådet i sina riktlinjer att tre sektorsövergripande perspektiv ska beaktas i all dess verksamhet. Hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv ska genomsyra hela Nordiska ministerrådets arbete. 

Tillsammans för hållbar utveckling, jämställdhet och barn och unga | Nordiskt samarbete (norden.org) 

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet följande gång år 2025.

Samarbete i Barentsregionen

Tyngdpunkten i Barentsrådets (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) ungdomssamarbete ligger på att främja ungas delaktighet inom alla delområden av Barentssamarbetet. Målet är att stödja samarbetet och verksamheten för unga i regionen och deras dialog med beslutsfattarna. Inom samarbetet på ungdomsområdet har det ansetts vara viktigt att involvera regionens ungdomar i rådets arbete. Därtill har man strävat efter att stödja arbetet i Barentsregionens ungdomsråd (Barents Regional Youth Council BRYC) inom allt samarbete i regionen. I Barentsrådets ungdomsarbetsgrupp finns en permanent företrädare för ungdomsrådet.

Youth Issues - Barents Euro-Arctic Council (barents-council.org)

Finland var ordförande för Barentsrådet 2021–2023.

Samarbetet mellan Östersjöstaterna

Finland är ordförande för Östersjöstaternas råd  (Council of the Baltic Sea States, CBSS) mellan den 1 juli 2023 och den 30 juni 2024.

Under Finlands ordförandeskap ligger tyngdpunkten i fråga om prioritetsområdet för regional identitet på ungdomar och på främjande av ungas delaktighet i samhället.

Ytterligare information

Sanna Puura, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330128   E-postadress: