Internationellt samarbete och EU-samarbete inom ungdomssektorn

 
Matkalaukkuja. KUVA: VisualHunt.com
Målet för det internationella samarbetet och EU-samarbetet är att utveckla ungdomspolitiken och stöda ungdomsarbetet genom nätverkande och utbyte av god praxis. Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för internationellt samarbete för aktörer på området.

Samarbete i ungdomsärenden i Europeiska unionen

Europeiska unionens befogenheter på ungdomsområdet grundar sig på artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU:s befogenheter inbegriper inte förenhetligande av medlemsländernas lagar och förordningar.

Undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och utarbetandet av Finlands ställningstaganden i ungdomsärenden. En central betydelse i beredningen av EU-ärenden har beredningssektion EU-32 (ungdom och idrott) som tillsatts av kommittén för EU-ärenden.

Samarbetet på ungdomsområdet finansieras av EU:s utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus+. Programmets totala budget för den sjuåriga programperioden är 14,7 miljarder euro, varav andelen till unga utgör 10 procent. I Finland är det Utbildningsstyrelsen som svarar för genomförandet av programmet och kommunikationen kring det. 

Aktuellt i EU-ärenden

Sloveniens ordförandeskap

Sloveniens ordförandeskap fokuserar starkt på genomförandet av och uppföljningen av EU:s ungdomsstrategi (2019–2027). Under ledning av Slovenien bereds slutsatser om genomförandet av ungdomsstrategin 2019–2021 samt nästa program för genomförande av strategin 2022–2024. Till uppföljningen av genomförandet av strategin hör också en resolution om genomförandet av den 8:e cykeln av EU:s ungdomsdialog. 

Ordförandelandets tematiska prioritering är olika rum för de ungas civilsamhälle och meningsfullt deltagande i fråga om unga. Temat anknyter till de allmänna prioriteringarna under Sloveniens ordförandeskap som handlar om främjande av europeiska värderingar, återhämtning från pandemin, resiliens och digitalisering. Rådet ska anta slutsatser om ärendet.

Slovenien inleder diskussionen om ungdomars mobilitet som förbereder beredningen av de rekommendationer som ska ges under Frankrikes ordförandeskap. Frankrike har som mål att uppdatera den rekommendation om unga volontärers rörlighet inom Europeiska unionen som antogs 2008. 

Under Sloveniens ordförandeskap kommer kommissionen att publicera EU:s ungdomsrapport 2019–2021. Rapporten baserar sig på uppgifter från Eurostat och youth wiki och dess genomgående teman är digitalisering och covid-19.

Samarbetet i Europarådet

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet grundar sig på ministerkommitténs resolution om Europarådets ungdomspolitik (CM/Res (2008) 23).

Europarådet stöder utvecklingen av medlemsländernas ungdomspolitiker genom att ta fram standarder samt genom att ordna undersökningar av enskilda länder och rådgivande besök för nationella ungdomspolitiker.

Ministerkommitténs rekommendationer styr medlemsländernas politik och lagstiftning.

Europarådets ministerkommittés rekommendation om ungdomsarbete CM/Rec(2017)4:

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet styrs av den av ministerkommittén den 22 januari 2020 antagna resolutionen CM/Res (2020)2 om Europarådets ungdomsstrategi 2030.

Europeiska ungdomsstiftelsen stöder ungdomsorganisationernas verksamhet.

Europarådets och EU-kommissionens samarbete inom ungdomsarbete och ungdomsforskning sker på basis av ett gemensamt partnerskapsavtal. 

Nordiskt samarbete

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) fungerar som Nordiska ministerrådets ungdomspolitiska sakkunnigorgan och ansvarar för samordningen och uppföljandet av ministerrådets barn- och ungdomspolitiska strategi. Därtill beviljar kommittén organisationsstöd och projektstöd för nordiskt ungdomssamarbete. Information om kommitténs verksamhet finns på webbplatsen för Nordiska ministerrådet.

Nordiska ministerrådets nya vision godkändes sommaren 2019.

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2021.

Samarbete i Barentsområdet

Norge fungerar som ordförande för Barents Euroarktiska råd 2019-2021.

Efter Norge är Finland ordförandeland i Barentsområdet 2021–2023.

Ytterligare information

Seija Astala, kulttuuriasianneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330066