Idrottsfinansiering

Laskukone. Kuva: OKM/Katarina Koch

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar motion och elitidrott med vinstmedel från penningspelsverksamheten och med budgetmedel med allmän täckning. 
Statens idrottsfinansiering består nästan helt av statsunderstöd som betalas ut av tippningsvinstmedlen.

Undervisnings- och kulturministeriet delar ut stöd ur statens idrottsanslag bland annat till

  • föreningar och organisationer inom motion och idrott,
  • byggandet av idrottsanläggningar,
  • kommunernas verksamhet inom motion och idrott,
  • idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut),
  • främjandet av en motionsinriktad livsstil,
  • främjandet av elitidrott,
  • idrottsvetenskaplig forskning,
  • annan verksamhet inom motion och idrott.

I statsbudgeten för 2020 har ca 165,9 miljoner euro reserverats för motion och elitidrott. Summan består av vinstmedel från penningspelsverksamheten (150,7 miljoner euro) och budgetmedel (15,2 miljoner euro). 
I summan ingår ett anslag på 5,3 miljoner euro för främjande av motion och elitidrott i enlighet med den idrottspolitiska redogörelsen och riktlinjerna i regeringsprogrammet. Anslaget används till ett pilotförsök med motionsprojekt för äldre, till en höjning av föreningsstödet, till effektiviseringsstöd för grenar och till verksamhet vid idrottsakademier och träningscenter. I enlighet med regeringsprogrammet ingår i summan dessutom ett anslag för programmet Finland rör på sig, som syftar till att genomföra programmen Studier i rörelse, Småbarnspedagogiken i rörelse och Vuxna i rörelse samt till att bygga idrottsanläggningar för rekreation. En finansiering på 8 miljoner euro har reserverats för denna helhet. 

Statsunderstöden och statsandelarna

Idrottsunderstöd beviljas som allmänna understöd och specialunderstöd. Utöver undervisnings- och kulturministeriet beviljar regionförvaltningsverken understöd för motion och idrott. Stöd i form av statsandelar beviljas kommuner och idrottsutbildningscenter.

Statsunderstöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande organisationer som främjar idrott. Utgångspunkten för understödet är finansiering av allmännyttig verksamhet inom frivilligorganisationer och tryggande av deras verksamhetsförutsättningar. Ett villkor för att en organisation ska beviljas statsunderstöd är att organisationen godkänts som berättigad till statsbidrag. Specialunderstöd beviljas bland annat för främjandet av en motionsinriktad livsstil.

Kommunerna beviljas statsandelar för driftskostnader för motion och idrott baserat på invånarantal och enhetspris. Kommunerna kan också beviljas behovsprövade statsunderstöd till utveckling av idrottsverksamheten och bland annat till projekt för hälsofrämjande motion. Ungefär en fjärdedel av statens idrottsanslag anvisas för kommunernas idrottsverksamhet.

Idrottsutbildningscentren, det vill säga idrottsinstituten, som anordnar undervisning och organiserar annan verksamhet inom idrott och motion, finansieras med statsandelar. Grunden för beräkningen av statsandelen är för de riksomfattande idrottsutbildningscentren studerandedygnen och för de regionala idrottsutbildningscentren studerandedagarna, samt det pris per enhet som bestäms för dem.

För understöd för byggande av idrottsanläggningar och anslutande fritidslokaler reserveras årliga anslag i statsbudgeten. Understöd beviljas i första hand kommuner eller samkommuner samt sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten.

Dessutom stöder undervisnings- och kulturministeriet forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar. Idrottsutbildningscenter kan även få behovsprövat statsunderstöd för sina idrottsanläggningsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriets direkta stöd riktas till elitidrott, i första hand till Finlands Olympiska Kommitté och dess elitidrottsenhet. Ministeriet beviljar idrottsstipendier till ca 260 elitidrottare i syfte att trygga deras möjligheter till fullskalig träning. Ministeriet beviljar också statsunderstöd för verksamheten vid idrottsinstitutens träningscenter och idrottsakademier. Staten stöder inte professionell idrott som eftersträvar ekonomisk vinst.

Med statsunderstöden finansieras också idrottsvetenskapliga forskningsprojekt samt verksamheten inom idrottsvetenskapliga och informationsförmedlande samfund.
 

Samuli Rasila, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330057