Idrottsfinansiering

Laskukone. Kuva: OKM/Katarina Koch

Motions- och idrottsverksamhetens uppgift är att främja motion och idrott. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, samordningen och utvecklingen av idrottspolitiken samt för att allmänna förutsättningar för idrott skapas inom statsförvaltningen.
​​​​​​​
Undervisnings- och kulturministeriet understöder motion och elitidrott med vinstmedel
​​​​​​​från penningspelsverksamheten och med allmänna budgetmedel.

​​​​​​​Undervisnings- och kulturministeriet delar ut understöd ur statens idrottsanslag bland annat till 

  • motions- och idrottsorganisationer samt idrottsföreningar
  • byggandet av idrottsanläggningar
  • kommunernas verksamhet inom motion och idrott  
  • idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut)
  • främjandet av en motionsinriktad livsstil
  • främjandet av elitidrott
  • idrottsvetenskaplig forskning
  • annan verksamhet inom motion och idrott  

I statsbudgeten för 2023 har cirka 153,7 miljoner euro reserverats för motion och idrott. Summan består av vinstmedel från penningspelsverksamheten (115,4 miljoner euro) och budgetmedel i form av statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter (33,8 miljoner euro). I summan ingår ett anslag på 4,5 miljoner euro för främjande av motion och elitidrott i enlighet med den idrottspolitiska redogörelsen och riktlinjerna i regeringsprogrammet.

Statsunderstöd och statsandelar

Idrottsunderstöd beviljas som allmänna understöd och specialunderstöd. Utöver undervisnings- och kulturministeriet beviljar regionförvaltningsverken understöd för motion och idrott. Stöd i form av statsandelar beviljas kommuner och idrottsutbildningscenter.

Statsunderstöd beviljas i form av allmänna understöd till riksomfattande organisationer som främjar motion och idrott. Utgångspunkten för understödet är finansiering av allmännyttig verksamhet inom frivilligorganisationer och säkerställandet av deras verksamhetsförutsättningar. Ett villkor för att en organisation ska beviljas statsunderstöd är att organisationen godkänts som berättigad till statsbidrag. Specialunderstöd beviljas bland annat för främjandet av en motionsinriktad livsstil.
 
Kommunerna beviljas statsandelar för driftskostnader för verksamheten inom motion och idrott baserat på invånarantal och enhetspris. Kommunerna kan också beviljas behovsprövade statsunderstöd till utveckling av idrottsverksamheten och bland annat till projekt för hälsofrämjande motion.

Idrottsutbildningscentren, det vill säga idrottsinstituten, som anordnar undervisning och organiserar annan verksamhet inom idrott och motion, finansieras med statsandelar. Grunden för beräkningen av statsandelen är för de riksomfattande idrottsutbildningscentren studerandedygnen och för de regionala idrottsutbildningscentren studerandedagarna, samt det pris per enhet som bestäms för dem.

För understöd för byggande av idrottsanläggningar och anslutande fritidslokaler reserveras årliga anslag i statsbudgeten. Understöd beviljas i första hand kommuner eller samkommuner samt sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Dessutom stöder undervisnings- och kulturministeriet forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller byggande av idrottsanläggningar. Idrottsutbildningscenter kan även få behovsprövat statsunderstöd för sina idrottsanläggningsprojekt.

Undervisnings- och kulturministeriets direkta stöd riktas till elitidrott, i första hand till Finlands Olympiska Kommitté och dess elitidrottsenhet. Ministeriet beviljar idrottsstipendier till cirka 260 elitidrottare i syfte att trygga deras möjligheter till heltidsträning. Ministeriet beviljar också statsunderstöd för verksamheten vid idrottsinstitutens träningscenter och idrottsakademier. Staten stöder inte professionell idrott som eftersträvar ekonomisk vinst.
​​​​​​​
Med statsunderstöden finansieras också idrottsvetenskapliga forskningsprojekt samt verksamheten inom idrottsvetenskapliga och informationsförmedlande samfund.

Samuli Rasila, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330057   E-postadress: