Högskolornas program för hållbar tillväxt

OKM049:00/2021 Projekt

Högskolornas program för hållbar tillväxt letar efter lösningar som innebär att högre utbildning och forskning kan bidra till att stärka den offentliga ekonomin och hållbar tillväxt i vårt land.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM049:00/2021

Ärendenummer VN/17091/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 18.8.2021 – 12.5.2023

Datum för tillsättande 18.8.2021

Kontaktperson
Maija Innola, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 120
[email protected]

Kontaktperson
Pauli Kettunen, Hallinnollinen avustaja
tel. +358 295 330 145
[email protected]

Kontaktperson
Maarit Palonen, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 243
[email protected]

Mål och resultat

Målet med projektet är att ta fram förslag till åtgärder i enlighet med regeringens färdplan för hållbar utveckling som högskolorna ska vidta i syfte att öka utbudet på kompetent arbetskraft och främja hållbar tillväxt i Finland. Åtgärderna bereds inom ramen för beredningsgrupper som är gemensamma för UKM och högskolorna samt befintliga beredningsstukturer, och ska tillsammans bilda fyra tematiska helheter.
Helheterna är:
-en reform av systemet gällande högskolornas utbildningsansvar,
- en ökning av utbudet på kompetent arbetskraft,
- en ökning av den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen
- stöd för tillväxten genom en stark FUI-verksamhet.

Stödjandet av tillväxten genom en stark FUI-verksamhet genomförs inom ramen för beredningsstrukturerna för en uppdatering av FUI-färdplanen. Högskolorna deltar i uppdateringen av färdplanen. Forsknings- och innovationsrådet styr uppdateringen. Ministergruppen för kompetens, bildning och innovationer beslutar om innehållet i uppdateringen.

Sammandrag

Högskolornas program för hållbar tillväxt letar efter lösningar som innebär att högre utbildning och forskning kan bidra till att stärka den offentliga ekonomin och hållbar tillväxt i vårt land.

Utgångspunkter

Statsminister Sanna Marins regering har vid sin halvtidsöversyn dragit upp riktlinjer för omfattande åtgärder för att stärka sysselsättningen och ekonomin samt för att främja medborgarnas välfärd efter coronapandemin i Finland. Åtgärderna har anpassats till planen för de offentliga finanserna 2022–2025, som regeringen enades om i samband med halvtidsöversynen. Åtgärderna baserar sig på de riktlinjer och mål som redan har fastställts eller är under beredning i visionen för högskoleutbildningen och forskningen, den utbildningspolitiska redogörelsen, reformen av kontinuerligt lärande, färdplanen för utbildnings- och arbetsbaserad invandring samt integrationsredogörelsen. Enligt regeringens beslut ska man före utgången av 2021 komma närmare överens med högskolorna om genomförandet av de åtgärder som gäller högskolorna samt höra deras intressentgrupper i ärendet. Dessa åtgärder ska utgöra grunden för eventuella nya politiska åtgärder. Beredningsarbetet styrs av en styrgrupp. För att stödja styrgruppen och beredningsgrupperna har man därtill tillsatt en ytterligare beredningsgrupp som fått namnet Analys och effekter.

Mer om ämnet