Kestävän kasvun ohjelma OKM:n toimialalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Kestävän kasvun ohjelmalla vauhditetaan mm. osaamista ja investointeja sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelmalla edistetään ilmaston kannalta kestävää rakennemuutosta ja digitalisaatiota. Tälle sivulla kerrotaan kestävän kasvun hankkeista ja niiden RRF-rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. 

Kestävän kasvun ohjelma on jaettu neljään kokonaisuuteen eli pilariin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vastuulla olevat toimet kuuluvat pilariin 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi

Kestävän kasvun ohjelmaa rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF). Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan RRF-rahoitus vuosina 2021–2026 on noin 230 miljoonaa euroa. Ensimmäisistä rahoitettavista hankkeista opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla päätettiin syksyllä 2021. Uudistukset ja investoinnit on saatettava päätökseen viimeistään 31.8.2026.

EU edellyttää jäsenvaltiolta kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomessa suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

Suomen elpymissuunnitelmassa rahoitusta kohdistetaan vihreään siirtymään 822 milj. euroa, digitalisaatioon 217 milj. euroa, työllisyyteen ja osaamiseen 636 milj. euroa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin 400 milj. euroa.

Kestävän kasvun ohjelman toimet ja niiden rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kestävän kasvun toimilla tähdätään mm. osaamistason nostoon ja uudistumiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vauhdittamiseen ja sekä koronakriisistä kärsineiden luovien alojen uudistumiseen. 

Jatkuvan oppimisen uudistus

Tavoite: Kehittämällä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen luodaan kasvumahdollisuuksia ja tuetaan uudistumista ja alueiden elinvoimaa.

Aikataulu: 2021–2024

Rahoitus: Rahoitusta ohjataan seuraaviin toimiin: 

  • parannetaan ennakointitiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta ja luodaan siihen perustuvaa, työelämärelevanttia ja kohdennettavissa olevaa opintotarjontaa (4 milj. €)
  • lisätään hakevaa toimintaa, tukitoimia ja matalan kynnyksen koulutuksia aliedustetuille ryhmille (30 milj. €)
  • kehitetään ohjausta sekä osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamista. Näin pyritään ehkäisemään työttömyyttä ja parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta. Osaamisen tunnistamisella parannetaan koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta. (10 milj. €)

Vastuutaho: OKM, TEM, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, Opetushallitus 

Lisätietoa: Jatkuvan oppimisen uudistus, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Saara Ikkelä

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Tavoite: Mahdollistetaan ja vauhditetaan koulutusjärjestelmän ja työvoimapalveluiden uudistumista rakentamalla yhteentoimiva digitaalinen toimintaympäristö ja uusia palveluita, joista muodostuvilla palveluketjuilla vastataan asiakkaiden osaamistarpeisiin. 

Aikataulu: 2021–2024

Rahoitus: Rahoitus on yhteensä 46 milj. €, josta kohdennetaan

  •  jatkuvan oppimisen digitaaliseen palvelukokonaisuuteen 26 milj. € 
  • korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelmaan 20 milj. €.

Vastuutaho: OKM, TEM, korkeakoulut

Lisätietoa: Jatkuvan oppimisen digitaaliset palvelut ja digitalisaatio-ohjelma

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Ilmari Hyvönen, Tomi Kytölä ja Heidi Lehtovaara

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen

Tavoite: Koulutus- ja osaamistasoa nostamalla ja korkeakoulutettujen määrää lisäämällä tuetaan työelämän, yritysten ja yhteiskunnan kasvumahdollisuuksia ja uudistumista sekä työllisyyttä. Korkeakoulujen lisäaloituspaikat suunnataan aloille, joilla on pulaa osaajista ja jotka tukevat kestävää kasvua.

Aikataulu: 

Rahoitus: 15 milj. €:n investoinnilla lisätään vuonna 2022 kertaluonteisesti vähintään 600 aloituspaikkaa korkeakouluihin. Investointi täydentää kansallisella rahoituksella toteutettua korkeakoulutuksen laajentamista. 

Vastuutaho: OKM 

Lisätietoa: Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Maija Innola

Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoitus – Tulevaisuuden avainalojen vahvistaminen 

Tavoite: Tavoitteena on kasvattaa tutkimus- ja kehitysinvestointeja, jotka suunnataan vihreän siirtymän avainalojen TKI-toimintaan. Tutkimuksen kohteena on hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siitä selviäminen. Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia tutkimuskeskittymiä ja levittää niiden osaamista laajemmalle. 

Aikataulu: 2022–2026

Rahoitus: Suomen Akatemia toteuttaa kaksi tutkimusrahoitushakua, joissa kohdistetaan yhteensä enintään 45 milj. € tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi Business Finlandin kautta kohdistetaan 27 milj. € avainalojen osaamisen vahvistamiseen.

Vastuutaho: Suomen Akatemia

Lisätietoa: Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Riina Vuorento

Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevat investoinnit tutkimusinfrastruktuureihin

Tavoite: Uuden tiedon tuottaminen, korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä innovaatioiden skaalaaminen tarvitsevat moderneja tutkimus- ja innovaatioympäristöjä. Tavoitteena on lisätä tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä. 

Aikataulu: 2022–2026

Rahoitus: Tutkimusinfrastruktuureja tuetaan kahdella Suomen Akatemian rahoitushaulla, jotka kohdistuvat 

  • kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen (20 milj. €)
  • paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen (30 milj. €)

Vähintään 8 milj. € kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rahoituksesta kohdennetaan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Lisäksi Business Finland kohdistaa rahoitusta innovaatioinfrastruktuurien kehittämiseen (25 milj. €). 

Vastuutaho: Suomen Akatemia

Lisätietoa: Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Riina Vuorento

Kulttuurin ja luovien alojen rakennetuki 

Tavoite: Kulttuurin ja luovien alojen rakennetuella edistetään palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja alan taloudellinen merkitys kasvaa. 

Aikataulu: 2021–2024

Rahoitus: Rakennetuki (30 milj. €) myönnetään valtionavustuksina OKM:stä. Lisäksi Business Finlandin rahoitus (10 milj. €) kohdistuu rakennetukena yrityksille. 

Vastuutaho: OKM

Lisätietoa: OKM avustukset

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Sanna Käyhkö, Elina Mäkelä

Osaajien maahanmuuton digitaalinen tuki ja järjestelmät

Tavoite: Osaajien maahanmuuttoon liittyvän ja automaatiota hyödyntävän digitaalisen infrastruktuurin osalta OKM:n hallinnonalalla toimeenpannaan koulutusperäisiin lupaprosesseihin liittyviä toimia.

Aikataulu: (2022)

Rahoitus: 725 000 € vuonna 2022

Vastuutaho: OKM, OPH

Lisätietoa: Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tiekartta 2035

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Kaisu Piiroinen

Euroopan unioinin rahoittama - NextGenerationEU

Lisätietoja

Merja Niemi, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO) 0295330229