Kestävän kasvun ohjelma OKM:n toimialalla

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Kestävän kasvun ohjelmalla vauhditetaan mm. osaamista ja investointeja sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelmalla edistetään ilmaston kannalta kestävää rakennemuutosta ja digitalisaatiota. Tälle sivulla kerrotaan kestävän kasvun hankkeista ja niiden RRF-rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. 

Kestävän kasvun ohjelma on jaettu neljään kokonaisuuteen eli pilariin. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vastuulla olevat toimet kuuluvat pilariin 3: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi

Kestävän kasvun ohjelmaa rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF). Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan RRF-rahoitus vuosina 2021–2026 on noin 211 miljoonaa euroa. Ensimmäisistä rahoitettavista hankkeista opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla päätettiin syksyllä 2021. Uudistukset ja investoinnit on saatettava päätökseen viimeistään 31.8.2026.

EU edellyttää jäsenvaltiolta kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomessa suunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 

Rahoitus jakautuu vihreään siirtymään, digitalisaatioon, työllisyyteen ja osaamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kestävän kasvun ohjelman toimet ja niiden rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kestävän kasvun toimilla tähdätään mm. osaamistason nostoon ja uudistumiseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vauhdittamiseen ja sekä koronakriisistä kärsineiden luovien alojen uudistumiseen. 

Jatkuvan oppimisen uudistus

Tavoite: Kehittämällä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen luodaan kasvumahdollisuuksia ja tuetaan uudistumista ja alueiden elinvoimaa.

Aikataulu: 2021–2024

Rahoitus: Rahoitusta ohjataan seuraaviin toimiin: 

  • parannetaan ennakointitiedon saatavuutta ja vaikuttavuutta ja luodaan siihen perustuvaa, työelämärelevanttia ja kohdennettavissa olevaa opintotarjontaa (4 milj. €)
  • lisätään hakevaa toimintaa, tukitoimia ja matalan kynnyksen koulutuksia aliedustetuille ryhmille (30 milj. €)
  • kehitetään ohjausta sekä osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamista. Näin pyritään ehkäisemään työttömyyttä ja parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta. Osaamisen tunnistamisella parannetaan koulutuspanostusten kohdentumista ja vaikuttavuutta. (10 milj. €)

Vastuutaho: OKM, TEM, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, Opetushallitus 

Lisätietoa: Jatkuvan oppimisen uudistus, Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Saara Ikkelä

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

Tavoite: Mahdollistetaan ja vauhditetaan koulutusjärjestelmän ja työvoimapalveluiden uudistumista rakentamalla yhteentoimiva digitaalinen toimintaympäristö ja uusia palveluita, joista muodostuvilla palveluketjuilla vastataan asiakkaiden osaamistarpeisiin. 

Aikataulu: 2021–2025

Rahoitus: Rahoitus on yhteensä 32 milj. €, josta kohdennetaan

  •  jatkuvan oppimisen digitaaliseen palvelukokonaisuuteen 22 milj. € 
  • korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelmaan 10 milj. €.

Vastuutaho: OKM, TEM, korkeakoulut

Lisätietoa: Jatkuvan oppimisen digitaaliset palvelut ja digitalisaatio-ohjelma

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Ilmari Hyvönen, Tomi Kytölä ja Heidi Lehtovaara

Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen

Tavoite: Koulutus- ja osaamistasoa nostamalla ja korkeakoulutettujen määrää lisäämällä tuetaan työelämän, yritysten ja yhteiskunnan kasvumahdollisuuksia ja uudistumista sekä työllisyyttä. Korkeakoulujen lisäaloituspaikat suunnataan aloille, joilla on pulaa osaajista ja jotka tukevat kestävää kasvua.

Aikataulu: 

Rahoitus: 15 milj. €:n investoinnilla lisätään vuonna 2022 kertaluonteisesti vähintään 600 aloituspaikkaa korkeakouluihin. Investointi täydentää kansallisella rahoituksella toteutettua korkeakoulutuksen laajentamista. 

Vastuutaho: OKM 

Lisätietoa: Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Maija Innola

Vihreää siirtymää tukeva TKI-rahoitus – Tulevaisuuden avainalojen vahvistaminen 

Tavoite: Tavoitteena on kasvattaa tutkimus- ja kehitysinvestointeja, jotka suunnataan vihreän siirtymän avainalojen TKI-toimintaan. Tutkimuksen kohteena on hiilineutraaliuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siitä selviäminen. Tavoitteena on vahvistaa  tutkimuskeskittymiä ja levittää niiden osaamista laajemmalle. 

Aikataulu: 2022–2026

Rahoitus: Suomen Akatemia toteuttaa kaksi tutkimusrahoitushakua, joissa kohdistetaan yhteensä enintään 45 milj. € tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Lisäksi Business Finlandin kautta kohdistetaan 27 milj. € avainalojen osaamisen vahvistamiseen.

Vastuutaho: Suomen Akatemia

Lisätietoa: Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Riina Vuorento

Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevat investoinnit tutkimusinfrastruktuureihin

Tavoite: Uuden tiedon tuottaminen, korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä innovaatioiden skaalaaminen tarvitsevat moderneja tutkimus- ja innovaatioympäristöjä. Tavoitteena on lisätä tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä. 

Aikataulu: 2022–2026

Rahoitus: Tutkimusinfrastruktuureja tuetaan kahdella Suomen Akatemian rahoitushaulla, jotka kohdistuvat 

  • kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen (20 milj. €)
  • paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen (25,25 milj. €)

Vähintään 8 milj. € kansallisten tutkimusinfrastruktuurien rahoituksesta kohdennetaan digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Lisäksi Business Finland kohdistaa rahoitusta innovaatioinfrastruktuurien kehittämiseen (20,75 milj. €). 

Vastuutaho: Suomen Akatemia

Lisätietoa: Suomen Akatemia

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Riina Vuorento

Kulttuurin ja luovien alojen rakennetuki 

Tavoite: Kulttuurin ja luovien alojen rakennetuella edistetään palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja alan taloudellinen merkitys kasvaa. 

Aikataulu: 2021–2024

Rahoitus: Rakennetuki (30 milj. €) myönnetään valtionavustuksina OKM:stä. Lisäksi Business Finlandin rahoitus (10 milj. €) kohdistuu rakennetukena yrityksille. 

Vastuutaho: OKM

Lisätietoa: OKM avustukset

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Sanna Käyhkö, Elina Mäkelä

Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton sujuvoittaminen ja kansainvälisen rekrytoinnin helpottaminen

Tavoite: Uudistuksella vahvistetaan osaajien saatavuutta ja kansainvälistä rekrytointia sujuvoittamalla työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton lupaprosesseja. Tavoitteena on mm. nopeuttaa työ- ja koulutusperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyä (tavoiteaika 30 vrk).

OKM:n hallinnonalalla kehitetään opiskelijaksi hakeutuvan yksilöintiä ja sujuvampaa digitaalista siirtymää viranomaisen palvelusta toiseen sekä automatisoitua tiedonsiirtoa korkeakoulujen ja Migrin välillä.

Uudistuksen toimeenpanon tukena on poikkihallinnollinen Osaajien oleskelulupaprosessien digitaalinen infrastruktuuri -hanke (OLEDIGI) 2021–2024. Pääkoordinaatiosta vastaa TEM ja muina viranomaisina toimivat UM, Business Finland, Migri, OKM ja OPH, joka on OKM:n  hallinnonalalla hankkeen toteutus- ja raportointivastuussa.

Aikataulu: 2021–2024

Rahoitus: 725 000 €, josta Opetushallitus käyttää kehittämistoimiin 90 000 euroa (rahoituksen käyttöön asettaminen 2022) ja Maahanmuuttovirasto 635 000 euroa työ- ja koulutusperusteisten oleskelulupaprosessien nopeutumisen ja sujuvoittamisen jatkokehitykseen (rahoituksen siirto osana täydentävää talousarviota 2024).

Vastuutaho: OKM, OPH

Lisätietoa: Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tiekartta 2035

Yhteyshenkilöt OKM:ssä: Kaisu Piiroinen, Nelli Tiainen

Euroopan unioinin rahoittama - NextGenerationEU

Lisätietoja

Merja Niemi, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO) Puhelin:0295330229   Sähköpostiosoite: