Hoppa till innehåll

Understöd påskyndar förnyelsen inom kulturen och de kreativa branscherna

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2021 16.17 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 15.42
Pressmeddelande

I Finlands program för hållbar tillväxt satsar man på kulturens och de kreativa branschernas tillväxt och på deras samhälleliga och ekonomiska betydelse. Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst statsunderstöd för att påskynda förnyelsen. 

Det nya strukturstöd som kan ansökas hos undervisnings- och kulturministeriet ingår i återhämtnings- och resiliensplanen, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. I det första skedet kan cirka fyra miljoner euro användas för understöden.

Understöden är avsedda för utveckling av innovativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller. Avsikten är att uppmuntra aktörer inom kulturen och de kreativa branscherna att stimulera och förnya branscherna samt att stärka tillväxten och den internationella konkurrenskraften.  Med understöden främjas digitaliseringen inom branschen.

– Kulturen och konsten har alltid ett egenvärde, men jag anser det vara positivt att också deras ekonomiska betydelse har lyfts fram på ett nytt sätt under den senaste tiden. Målet med strukturstöden är att det i Finland ska skapas fler arbetstillfällen och mer företagande inom de kreativa branscherna och att också deras andel av samhällsekonomin ska öka ytterligare, säger forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

Ansökningstiden för understöden går ut den 28 oktober 2021. Strukturstöd kan sökas inom konst- och kultursektorn av företag och sammanslutningar med rättsförmåga, såsom föreningar, stiftelser och andelslag samt kommuner och samkommuner. Privatpersoner, näringsidkare under firma eller oregistrerade sammanslutningar kan inte beviljas understöd.  

Strukturstödet för kulturen och de kreativa branscherna ingår i Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. Programmet för hållbar tillväxt finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument, som påskyndar återuppbyggnaden efter coronakrisen.

Hösten 2021 förfogar undervisnings- och kulturministeriet över högst 4 miljoner euro i strukturstödsunderstöd som en del av genomförandet av Finlands återhämtnings- och resiliensplan. Projekten ska genomföras under åren 2021-2023.

Avsikten är att strukturstöd beviljas för utvecklingsprojekt med betydande effekter. Nästa utlysning av strukturstöd ordnas 2022, förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för ändamålet. Finansieringen för 20232024 preciseras under 2022 och beror på det slutliga finansieringsbelopp som Finland får av EU:s återhämtnings- och stödinstrument. 

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Kimmo Aulake, tfn 0295 330 067
direktör Minna Karvonen, tfn 0295 330 142
sakkunnig Eero Koski, tfn 0295 330 228
kulturrådet Tapani Sainio, tfn 0295 330 336

Finansieras av EU