Hoppa till innehåll

Utvecklingsförslag för att främja stödet till barnet, stödet för lärande och skolgång samt inkludering

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2022 10.04 | Publicerad på svenska 4.11.2022 kl. 11.23
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp har berett förslag till åtgärder för att främja stödet till barnet, stödet för lärande och skolgång samt inkludering inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Arbetsgruppens förslag överlämnades fredagen den 4 december till undervisningsminister Li Andersson. Utredningen är ett led i regeringens utvecklingsprogram Utbildning för alla.

Enligt arbetsgruppen bör begreppet inkludering och dess genomförande förtydligas i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. I enlighet med principen om inkludering genomförs stödet för lärande i första hand så att varje barn och ung person får tillräckligt med stöd i rätt tid i sin egen närmiljö. Detta förutsätter att tillräckliga resurser har anvisats för stödet.

Genomförandet av ett inkluderande stöd förutsätter dock inte att små grupper eller specialklasser slopas när barnets bästa kräver det.

Arbetsgruppen föreslår att det görs en närmare utredning av hur inkluderande småbarnspedagogik och undervisning enligt gällande lagstiftning genomförs i kommunerna.

Enligt förslaget bör man stärka den tidiga identifieringen av behovet av stöd för lärande och de förebyggande pedagogiska metoderna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Det är viktigt att utvecklingsåtgärderna inriktas på genomförandet av det allmänna stödet och på differentieringen av undervisningen. Även utvecklingsåtgärderna och samarbetet för det sektorsövergripande stöd som behövs i samband med krävande stödbehov ska fortsätta genomföras på lång sikt. Ledarskapet i fråga om stödet och inkluderingen ska stärkas.   

– Att förnya stödet för lärande är enligt min åsikt den viktigaste utbildningspolitiska uppgiften under nästa valperiod. Vi måste se till att alla barn får det stöd som de behöver. Genomförandet av stödet ska alltid utgå från barnets individuella bästa. Denna rapport utgör en god grund för arbetet med att förnya stödet, säger undervisningsminister Li Andersson.

Enligt förlaget ska identifieringen, dokumenteringen och genomförandet av stödåtgärder uppmärksammas i fråga om behovet av stöd hos barn under tre år. Samtidigt ska de utvecklingsmässiga specialbehoven hos och pedagogiken för barn under tre år beaktas i grunderna för planen för småbarnspedagogik och i examensutbildningen och fortbildningen inom småbarnspedagogiken. Statistikföringen och informationsproduktionen i fråga om stödet inom småbarnspedagogiken ska utvecklas.

I utvecklingsförslagen ingår också ett förtydligande av det övergripande stödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i lagen om grundläggande utbildning och i grunderna för läroplanen. Arbetsgruppen har på ett omfattande sätt identifierat och lyft fram ändringsbehov i de gällande bestämmelserna om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

De utvecklingsförslag som ingår i arbetsgruppens slutrapport är avsedda att ligga till grund för beredningen av nästa regeringsprogram, när man tar fram framtida riktlinjer för att utveckla småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Mer information:

  • Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, tfn 02953 30258
  • Småbarnspedagogik: Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 02953 30365
  • Förskoleundervisning och grundläggande utbildning: Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 02953 30058
  • Begäran om intervjuer med undervisningsministern: Anna Lemström, specialmedarbetare, [email protected], tfn 02953 30353

Mot inkluderande småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning: Undervisning för alla – Åtgärder för att främja stödet för lärande, stödet till barnet och inkludering inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Arbetsgruppens slutrapport

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning