Hoppa till innehåll

Över 102 miljoner euro för att främja jämlikheten och utveckla kvaliteten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2022 13.38 | Publicerad på svenska 13.4.2022 kl. 13.33
Pressmeddelande
Opettaja näyttää aakkosia taululta, etualalla kaksi lasta.

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat drygt 102 miljoner euro till jämlikhetsfrämjande åtgärder och kvalitetsutveckling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

Understödet delades ut inom ramen för ministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla. Med understödet stärks jämlikheten inom utbildningen genom att rikta stöd till skolor och daghem i socioekonomiskt utsatta områden, stärka välbefinnandet och uppnåendet av högklassiga inlärningsresultat samt minska barn- och undervisningsgruppernas storlek. 

-    Jämlikhet och hög kvalitet hör till den finländska skolans särskilda styrkor. Här hör den egna närskolan till de bästa i världen, och så ska det vara också i fortsättningen. Finansieringen används bland annat för att förebygga ökningen av ojämlikhet inom städer och mellan regioner samt jämna ut de skillnader i kunnandet som beror på elevernas familjebakgrund, säger undervisningsminister Li Andersson.

Understödet gäller åren 2022-2023. Antalet sökande av statsunderstöd ökade jämfört med föregående år. Över 200 anordnare ansökte om understöd för småbarnspedagogik och nästan 300 anordnare ansökte om understöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Statsunderstöd beviljades till 176 anordnare av småbarnspedagogik till ett belopp på sammanlagt 34 608 460 euro. Vad gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen beviljades 242 anordnare 67 440 751 euro i understöd.
 

God respons från utbildningsanordnarna
 

Inom ramen för programmet Utbildning för alla har man redan tidigare delat ut jämlikhetsunderstöd för sammanlagt cirka 139 miljoner euro åren 2020–2021. Enligt responsen från kommuner och städer anses understödet vara ett viktigt stöd när det gäller att stärka jämlikheten inom utbildningen på lokal nivå.

- Programmet Utbildning för alla har minskat skillnaderna i inlärning bland barn och unga och stärkt jämlikheten inom utbildningen. Det är viktigt att fortsätta detta arbete, eftersom ojämlikheten har ökat allt mer under de senaste åren. Vi måste målmedvetet arbeta för kvaliteten och jämlikheten inom utbildningen så att utbildningssystemet i Finland även i fortsättningen är bland de bästa i världen, säger undervisningsminister Andersson.

Inom småbarnspedagogiken används understödet för att anställa lärare och socionomer inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, barnskötare eller assistenter samt för att minska storleken på barngrupperna.

Inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen används understödet för att anställa lärare som kompanjonlärare, dela upp grupper eller för delade lektioner samt för att anställa assistenter.
 

Belviljade understöd
 

Beviljade understöd för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Beviljade understöd för småbarnspedagogike

Jämlikhetsunderstödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning beviljades till kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Understödet för småbarnspedagogik beviljades till kommuner och samkommuner.

Anslagen för småbarnspedagogik samt för förskoleundervisning och grundläggande utbildning inom utvecklingsprogrammet Utbildning för alla frigjordes under tiden för ansökan om understöd, varför det var möjligt att dela ut mer understöd än vad som angavs i utlysningen.

Mer information:

Understöd för förskoleundervisning och grundläggande utbildning:
Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330032
Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 0295 330 058

Understöd för småbarnspedagogik:
Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330216

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik