Oikeus oppia - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa vahvistettiin Oikeus oppia –kehittämisohjelmalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kehittämisohjelmat vuosina 2020–2022. Kehittämisohjelma on päättynyt. Kehittämisohjelman kautta avustetut hankkeet jatkavat oman aikataulunsa mukaisesti avustuskauden päättymiseen saakka.

 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Oikeus oppia –ohjelmaan on ollut käytettävissä 395 miljoonaa euroa vuosille 2020-2023.

Ohjelman toteutuksesta

Oikeus oppia –hankkeella tavoiteltiin pysyvää ja vaikuttavaa kehittämistä rakenteiden ja lainsäädännön uudistamisen kautta. 

Ohjelmaa tuettiin ja toteutettiin erityisavustuksin. Avustusta on myönnetty:

  • Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.
  • Oppimisen tukeen ja inkluusion kehittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.
  •  Lisäksi määrärahoja on myönnetty mm. sairaalaopettajien palkkaamiseen, esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen yläkouluissa sekä perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen.
  • Lisätietoa myönnetyistä avustuksista tämän sivun Tiedotteet ja uutiset -osiossa.

Työryhmät ja selvitykset

Koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän tehtävänä on tehdä lainsäädäntöesitykset, jotta tasa-arvorahasta ja positiivisesta erityiskohtelusta saataisiin pysyvä osa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmää. Työryhmän raportti luovutettiin 28.9.2022. 

Työryhmän esityksen mukaisesti hallitus antoi esityksen tasa-arvorahan, eli tarveperustaisen rahoituksen, vakiinnuttamisesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22.6.2022. 

Lisäksi työryhmä esittää varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen tarveperusteisen rahoituksen jatkokehittämistä, määrärahan tason nostamista riittävälle tasolle sekä vaikuttavuutta koskevan tutkimusperusteisen seurannan toteuttamista. 

Työryhmä tekee raportissa ehdotuksia lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatteiden vahvistamiseksi sekä koronapandemian tasa-arvovaikutusten lieventämiseksi. 

Työryhmän ehdotus on suunnattu erityisesti seuraavan hallitusohjelman valmistelun tueksi.

Työryhmän työtä pohjustamaan opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui apulaisprofessori Venla Berneliuksen Helsingin yliopistosta selvityshenkilöksi. Bernelius luovutti selvityksen opetusministerille 17.2.2021 ja työryhmä väliraporttinsa 30.9.2021.

OECD on arvioinut opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelman (Oikeus oppia) tavoitteita ja toimia Suomen koulutushaasteiden osalta.

OECD esittää myös ratkaisuja osaamistason nostoon ja koulutuksellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Niitä ovat koulutuksen rahoituksen uudistaminen, varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisääminen ja laadun kehittäminen sekä oppimiserojen kaventaminen lähikouluperiaatetta vahvistamalla. Arviointiraportti julkistettiin 29.9.2022

Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotuksia, joilla lainsäädäntöä muutettaisiin lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatteen vahvistamiseksi sekä henkilöstön tukeen liittyvän osaamisen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi tehtävänä oli vahvistaa ja kehittää oppimisen ja lapsen tukea ja sen saavutettavuutta mm. matalan kynnyksen palveluilla.

Työryhmän alaisena toimivat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen jaostot.

Työryhmien työtä tuettiin selvityksin: Jyväskylän yliopiston johdolla valmistui vuonna 2021 selvitys varhaiskasvatuksen tuen nykytilanteesta ja inklusiivisuudesta sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi. Helsingin yliopiston toimesta valmistui vuonna 2021 esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen ja toteuttamisen nykytilan selvitys. Tuen työryhmän väliraportti valmistui 30.4.2021 ja loppuraportti kehittämisehdotuksineen on julkaistu 4.11.2022. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi ja tutkimus tukena

Kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi asetettiin 12.5.2020. Foorumi kokosi asiantuntijat ja sidosryhmät koulutuksellisen tasa-arvon edistämistyöhön.

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi

  • tukee ohjelmien toteutusta ja tiedotusta
  • vahvistaa kehittämistoimien vaikuttavuutta ja jatkuvuutta
  • yhdistää asiantuntemuksen ja tutkimustiedon 

Oikeus oppia -foorumin ja työryhmien työ on päättynyt.

Työryhmät ja säädösvalmistelu

 

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330258   Sähköpostiosoite:


Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Puhelin:0295330262   Sähköpostiosoite:


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330365   Sähköpostiosoite: