Oikeus oppia - varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa vahvistetaan Oikeus oppia –kehittämisohjelmalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kehittämisohjelmat vuosina 2020–2022.

 

Oikeus oppia –ohjelmaan on ollut käytettävissä 395 miljoonaa euroa vuosille 2020-2023.

Ohjelman toteutuksesta

Oikeus oppia –hankkeella tavoitellaan pysyvää ja vaikuttavaa kehittämistä rakenteiden ja lainsäädännön uudistamisen kautta. Tätä varten on käynnistynyt laaja työryhmäyhteistyö.

Ohjelmaa tuetaan ja toteutetaan erityisavustuksin. Avustusta on myönnetty:

  • Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen.
  • Oppimisen tukeen ja inkluusion kehittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa.
  •  Lisäksi määrärahoja on myönnetty mm. sairaalaopettajien palkkaamiseen, esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa, lukutaitoa ja lukemisen kulttuuria vahvistaviin toimiin perusopetuksen yläkouluissa sekä perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen.
  • Lisätietoa myönnetyistä avustuksista tämän sivun Tiedotteet ja uutiset -osiossa.

Työryhmät ja selvitykset

Koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän tehtävänä on tehdä lainsäädäntöesitykset, jotta tasa-arvorahasta ja positiivisesta erityiskohtelusta saataisiin pysyvä osa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmää.

Työryhmän työtä pohjustamaan opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui apulaisprofessori Venla Berneliuksen Helsingin yliopistosta selvityshenkilöksi. Bernelius luovutti selvityksen opetusministerille 17.2.2021 ja työryhmä väliraporttinsa 30.9.2021.

Työryhmän esityksen mukaisesti hallitus antoi 21. huhtikuuta 2022 esityksensä tasa-arvorahan, eli tarveperustaisen rahoituksen, vakiinnuttamisesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22.6.2022. 

Työryhmän muiden tavoitteiden osalta työryhmä laatii loppuraportin. Työryhmän raportti luovutetaan opetusministeri Li Anderssonille 28.9.2022. Loppuraportissa työryhmä tekee ehdotuksia mm. lähikouluperiaatteen sekä varhaiskasvatuksen lähipalveluperiaatteen vahvistamiseksi, perusopetuksen laadunvarmistuksen kehittämiseksi sekä koronapandemian vaikutusten pitkäjänteiseen tasaamiseen liittyen.

Oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia, joilla lainsäädäntöä muutettaisiin lähikoulu- ja lähipäiväkotiperiaatteen vahvistamiseksi sekä henkilöstön tukeen liittyvän osaamisen lisäämiseksi varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Lisäksi vahvistetaan ja kehitetään oppimisen ja lapsen tukea ja sen saavutettavuutta mm. matalan kynnyksen palveluilla.

Työryhmän alaisena toimivat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen jaostot.

Työryhmien työtä tuetaan selvityksin: Jyväskylän yliopiston johdolla valmistui selvitys varhaiskasvatuksen tuen nykytilanteesta ja inklusiivisuudesta sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi. Helsingin yliopistossa on käynnissä esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen ja toteuttamisen nykytilan selvitys. Tuen työryhmän väliraportti valmistui 30.4.2021 ja ryhmä laatii loppuraportin 30.8.2022 mennessä. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi ja tutkimus tukena

Kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi asetettiin 12.5.2020. Foorumi kokoaa asiantuntijat ja sidosryhmät koulutuksellisen tasa-arvon edistämistyöhön.

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumi

  • tukee ohjelmien toteutusta ja tiedotusta
  • vahvistaa kehittämistoimien vaikuttavuutta ja jatkuvuutta
  • yhdistää asiantuntemuksen ja tutkimustiedon 

Kehittämisohjelmien osana tuotetaan ja hyödynnetään tutkimustietoa. 

Työryhmät ja säädösvalmistelu

 

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258  


Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330262  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330365