Hoppa till innehåll

OECD:s rekommendationer till Finland för att höja kompetensnivån och minska ojämlikheten i utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 9.04 | Publicerad på svenska 29.9.2022 kl. 9.47
Pressmeddelande

OECD har på begäran av undervisnings- och kulturministeriet utvärderat målen och åtgärderna i kvalitets- och jämlikhetsprogrammet för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (Utbildning för alla) i förhållande till utbildningsutmaningarna i Finland. OECD föreslår också lösningar för att höja kompetensnivån och minska ojämlikheten i utbildningen. Dessa handlar bland annat om att förnya finansieringen av utbildningen, öka deltagandet i småbarnspedagogiken och höja dess kvalitet samt minska skillnaderna i lärande genom att stärka principen om närskola. Utvärderingsrapporten publicerades den 29 september.

Utbildningssystemet i Finland har i stor utsträckning betraktats som ett av de mest framgångsrika i världen. Finlands internationella anseende har främjats förutom av en hög kompetensnivå även av förmågan att kombinera kvalitet och jämlikhet i utbildningen. Den senaste tidens utveckling tyder dock på att Finlands viktiga framsteg är hotade. Finlands framgångar i internationella utvärderingar har försvagats under det senaste årtiondet, samtidigt som skillnaderna i kunnandet mellan olika elever och elevgrupper har ökat.

För att svara på dessa utmaningar har regeringen främjat flera åtgärder för att utveckla fostran och utbildning inom ramen för programmet Utbildning för alla 2019–2022. OECD har nu utvärderat målen och åtgärderna i programmet samt deras genomslag när det gäller att främja kvalitet och jämlikhet i utbildningssystemet.

I rapporten rekommenderas en reform av finansieringssystemet för fostran och utbildning så att det bättre beaktar finansieringens främjande effekt på jämlikheten. Rekommendationen omfattar en ändamålsenlig utveckling av både basfinansieringen och statsunderstöden. Framför allt bör understödssystemets jämlikhetsfrämjande roll göras starkare, smidigare och mer förutsägbar.

I rapporten rekommenderas också ändringar i finansieringssystemet för att öka deltagandet i småbarnspedagogiken. Hemvårdsstödet lyfts fram som en begränsande faktor för deltagande i småbarnspedagogik. Effektiv information till föräldrarna och servicehandledning i fråga om småbarnspedagogikens betydelse är också viktiga åtgärder för att öka deltagandet. Som en andra helhet rekommenderas åtgärder för att stärka småbarnspedagogikens kvalitet, bland annat när det gäller att trygga personalresurserna.

För att jämna ut möjligheterna till utbildning föreslår OECD i sin rapport åtgärder för att ingripa i segregationen mellan skolorna, med särskild fokus på socioekonomiskt utsatta befolkningsgrupper och invandrargrupper. Segregationen inom skolorna bör också uppmärksammas, särskilt i de skolor som erbjuder betonad undervisning. I rapporten föreslås att närskoleprincipen ska stärkas och att den betonade undervisningen ska ordnas så att dess inverkan på differentieringen av elevgrupper är så liten som möjligt.

Mer information:

  • OECD:s utbildningspolitiska synpunkt på Finlands program Utbildning för alla: Lucie Cerná ([email protected]) och Stéphanie Jamet ([email protected])
  • Programmet Utbildning för alla: Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30262
  • OECD-utvärderingen: Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tfn 02953 30140

Finland’s Right to Learn Programme

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning