Yleissivistävän koulutuksen hallinto ja rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yleissivistävään koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa hallinnonalan toimintaa. Työtä ohjaavat mm. hallitusohjelman ja hallituksen toimintasuunnitelman linjaukset.

Valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako).

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen koulutuksen asiantuntijavirasto, joka vastaa koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta ja seuraa koulutuksen järjestämistä. Opetushallitus päättää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, jonka velvoittamana paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan.

Käytännön asioista päättävät koulutuksen järjestäjät

Opetuksen järjestäjä on yleensä kunta tai kuntayhtymä, joilla on velvollisuus järjestää perusopetusta alueensa lapsille. Lisäksi valtio, yksityiset yhteisöt tai säätiöt voivat järjestää perusopetusta. Kunnat vastaavat myös esiopetuksen järjestämisestä ja päättävät järjestetäänkö sitä päiväkodissa, koulussa,  tai muussa soveltuvassa paikassa. Kunnan opetusviranomaiset voivat järjestää myös muun asteen opetusta. Lukiokoulutuksen järjestäjinä voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt (yksityiset) yhteisöt ja säätiöt. 

Useista käytäntöihin liittyvistä asioista päättävät koulutuksen järjestäjät, joiden toimintaa ohjataan mm. lainsäädännössä ja opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden kautta. Kunnassa tai koulussa laaditaan opetussuunnitelma, jossa täsmennetään perusteissa olevia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä.

Kunnassa on kouluasioista vastaava poliittisesti valittu toimielin, joka voi olla sivistyslautakunta, opetuslautakunta, koululautakunta tms. Kunnan koulu- tai opetusvirasto vastaa koulutusasioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta lautakunnan päätösten mukaisesti. Jokaisella koululla ja oppilaitoksella on sen toiminnasta vastaava rehtori.

Kunnan päätöksen mukaan kouluissa voi myös olla toimintaa ohjaava johtokunta. Useissa johtokunnissa on myös oppilaiden vanhempien edustus. Oppilaiden ääntä koulussa käyttää oppilaskunnan hallitus, johon valitaan edustajat eri luokilta.

Koulutuksen järjestäjien toimintaa ohjataan lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden ja opetussuunnitelmien perusteiden kautta. Opetussuunnitelma voidaan hyväksyä esim. kunta- tai koulukohtaisena.

Lisätietoja

Jari Rajanen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Puhelin:0295330268   Sähköpostiosoite:


Heli Nederström, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330122   Sähköpostiosoite: