Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä toimintoja ja hankkeita valtionavustuksilla.

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä yhteisöille.

Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna hankeavustuksena tai investointiavustuksena.

Avustuksen saamisen edellytyksiä ovat

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • avustuksen perusteltavuus sille asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden
 • avustuksen kilpailuneutraalisuus

Osa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista on ohjattu hallinnonalan virastojen tai valtionavustuslain nojalla yksityisoikeudellisten yhteisöjen jaettavaksi.

Valtionavustuksia myöntävät virastot

 • Suomen Akatemia 
 • Taiteen edistämiskeskus 
 • Opetushallitus 
 • Museovirasto 
 • Kansallisarkisto 
 • Aluehallintovirastot

Valtionavustuksia jakavat yhteisöt

 • Suomen elokuvasäätiö 
 • Musiikin edistämiskeskus 
 • Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 
 • Kirjallisuuden vientikeskus Fili 
 • Visuaalisen taiteen keskus Frame 
 • Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
 • Suomen Kotiseutuliitto 
 • Saamelaiskäräjät 
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta

Kaikkien valtionapuviranomaisten avustushaut löydät kootusti Valtiokonttorin haeavustuksia.fi-palvelusta

Avustuksia koskeva lainsäädäntö

Valtionavustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslakia sovelletaan toissijaisesti myös EU-tukiin. Laki ei kuitenkaan vaikuta EU:n eri rahoitusmuodoista annetun erityislainsäädännön soveltamiseen.

 Valtioneuvoston asetuksella valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta (1394/2022) säädetään valtionavustushakuja, -hakemuksia ja –päätöksiä koskevien vähimmäistietoja siirrosta Valtiokonttorin verkkopalveluihin.

Mikäli määrärahaa koskee erityislaki, noudatetaan ensisijaisesti erityislakia. Erityislakien nojalla myönnetään harkinnanvaraista valtionavustusta laissa mainituille tahoille. 

Ministeriön avustuksissa noudatetaan seuraavia erityislakeja:

 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) 
 • Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) 
 • Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 
 • Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998) 
 • Laki taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012) 
 • Laki valtion taiteilija-apurahoista (734/1969) 
 • Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (236/1961) 
 • Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen (1174/2018) 
 • Liikuntalaki (390/2015) 
 • Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015) 
 • Opetusministeriön asetus valtionapuviranomaisesta myönnettäessä avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin (1303/2001) 
 • Nuorisolaki (1285/2016) 
 • Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) 
 • Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta (663/2007)

Avustuksiin liittyvä muu lainsäädäntö:

 • Hallintolaki (434/2003) 
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (ns. hankintalaki) (1397/2016) 
 • Kirjanpitolaki (1336/1997) 
 • Kirjanpitoasetus (1339/1997) 
 • Korkolaki (633/1982) 
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (ns. julkisuuslaki) (621/1999) 
 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
 • Valtioneuvoston asetus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta (1394/2022)

Valtionavustuslakia sovelletaan toissijaisesti myös EU-tukiin. Laki ei kuitenkaan vaikuta EU:n eri rahoitusmuodoista annetun erityislainsäädännön soveltamiseen.

Hakemuksen käsittely ministeriössä ja avustuspäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriöön saapuvat hakemukset rekisteröidään ja tiedot talletetaan valtionavustusten käsittelyä tukevaan tietojärjestelmään. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Ministeriö käsittelee avustukset hakuajan päättymisen jälkeen ja pyytää niistä tarvittaessa lausunnon esimerkiksi valtion liikuntaneuvostolta, nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnalta tai taiteen edistämiskeskukselta. Valtionavustushakemusten käsittely vie lausuntovaiheineen 3-6 kuukautta.  

Kun avustuspäätökset on tehty, ministeriö vastaa kaikkiin hakemuksiin lähettämällä hakijalle asiasta päätöskirjeen sekä tiedon mahdollisuudesta oikaisuun tai valitukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakemiseen ja selvittämiseen käytetään ensisijaisesti verkkoasiointiin tarkoitettua asiointipalvelua, josta löydät omaa asiointiasi koskevat tiedot ja asiakirjat. Hakuohjeet ja tiedot myönnetyistä avustuksista julkaistaan myös ministeriön verkkosivuilla kunkin avustuksen yhteydessä.  

Valtionavustusten käytön seuranta ja valvonta

Ministeriö seuraa avustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia. Valtionavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys opetus- ja kulttuuriministeriölle avustuspäätöksen mukaiseen määräaikaan mennessä.

Avustusta voi käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttyihin kustannuksiin. Jos avustusta käytetään esim. tavaroiden ja palveluiden ostamiseen, vuokraamiseen tai teettämiseen, avustuksen saajan on selvittävä ja huomioitava mahdollinen hankintojen kilpailutusvelvollisuus.

Mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen saajan tulee palauttaa maksettu avustus tai sen osa ministeriölle.

Ministeriö voi tehdä valtionavustuksen saajan toimintaan ja talouteen kohdistuvia tarkastuksia ja tarvittaessa periä avustuksia takaisin.

Avustuksen tai sen osan palauttaminen

Avustus tai sen osa voi jäädä käyttämättä esimerkiksi, jos hanke/toiminta on voitu toteuttaa suunniteltua taloudellisemmin tai toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Jos käyttämättä jäänyt avustus palautetaan omaehtoisesti ja viipymättä opetus- ja kulttuuriministeriölle, ei palautettavasta avustuksesta tai sen osasta peritä korkoa, josta säädetään valtionavustuslain 24 §:ssä. 

Omaehtoisella ja viipymättömällä palauttamisella tarkoitetaan sitä, että valtionavustuksen saaja palauttaa käyttämättä jääneen valtionavustuksen tai sen osan omatoimisesti avustuspäätöksen ehdoissa ja rajoituksissa ilmoitetulle pankkitilille ennen valtionavustuspäätöksessä määriteltyä selvityksen antamisen määräaikaa.

Edellä kuvattu menettely ei koske valtionavustuksen tai sen osan palauttamista, joka tehdään  valtionavustuslain 20 §:n perusteella (virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti maksetun valtionavustuksen palauttaminen tai palauttaminen sillä perusteella, että avustusta ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla) . Menettely ei myöskään koske valtionavustuslain 21 §:n tarkoittamia tapauksia, joissa valtionapuviranomaisen on päätöksellään määrättävä valtionavustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu valtionavustus takaisin perittäväksi.

Avustustietojen julkisuus

Valtionavustusten tietoja julkaistaan keskitetysti myös Valtiokonttorin verkkopalveluissa, jotka tähtäävät valtionavustustoiminnan avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Hakuja koskevat vähimmäistiedot ovat saatavilla haeavustuksia.fi-palvelussa ja hakemus- ja päätöstietoja koskevat vähimmäistiedot tutkiavustuksia.fi-palvelussa. Taustalla on valtionapuviranomaisia koskeva tietojen toimittamisvelvoite.

Lisätietoja

 • Tiettyä avustushakua koskevat kysymykset: hakuilmoituksen lisätietojen antaja, joka vastaa kyseisestä avustushausta
 • Tiettyä avustusta koskevat kysymykset: avustuspäätöksen esittelijä (avustuspäätöksessä alempi nimi)/lisätietojen antaja
 • Asiointipalvelun tekninen tuki: [email protected]
 • Avustushakemus-, päätös- ja selvitysasiakirjoja koskevat tietopyynnöt sekä muut asiat: [email protected]