Korkeakoulut, muut julkiset tutkimusorganisaatiot ja tiedelaitokset

Korkeakoulujärjestelmä  muodostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 22 ammattikorkeakoulua ja 13 yliopistoa.

Hallinnonalan virastoista ja laitoksista korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Kotimaisten kielten keskus ja Varastokirjasto.

Yliopistoissa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus. Ammattikorkeakoulut puolestaan tarjoavat käytännönläheistä ja työelämän tarpeisiin vastaavaa koulutusta. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan pääpainopiste on soveltavassa tutkimus- ja kehitystyössä. Tiedelaitokset tukevat tutkimustoiminnan edellytyksiä.

Ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 22 osakeyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivien ammattikorkeakoulujen lisäksi Suomessa on kaksi muuta ammattikorkeakoulua. Ahvenanmaalla toimii Högskolan på Åland ja Tampereella sisäministeriön alaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulut (AMK) ovat pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden toiminnassa korostuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Niiden tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Tämän lisäksi ammattikorkeakoulut harjoittavat opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa, alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.

Ammattikorkeakouluilla on laaja autonomia ja opetuksen sekä tutkimuksen vapaus. Ammattikorkeakoulut ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ja päättävät itse sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. Ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää valtioneuvoston myöntämää toimilupaa.

Yliopistot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 13 yliopistoa, joista kaksi on säätiölain mukaisia säätiöitä ja muut julkisoikeudellisia laitoksia. Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa sekä antaa niihin perustuvaa ylintä opetusta. Yliopistot edistävät elinikäistä oppimista, toimivat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistävät tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yliopistoilla on taloudellinen ja hallinnollinen autonomia. Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauden turvaa perustuslaki. Yliopistot ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä, jolla on päätöksenteko-oikeus sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista.

Yliopistokeskukset täydentävät Suomen yliopistokenttää niillä alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa ja kokoavat alueillaan toimivan yliopistollisen toiminnan. Yhteistyöhön osallistuvat usein myös alueen ammattikorkeakoulut, kunnat ja maakuntaliitto.

Tiedelaitokset ja muut virastot 

Tieteeseen liittyviä tehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla hoitavat opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset virastot ja laitokset, opetus- ja kulttuuriministeriön tai valtioneuvoston asettamat asiantuntijaelimet sekä tieteen yhteistyöorganisaatiot.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulosohjaa Suomen Akatemiaa, Kansallisarkistoa, Kotimaisten kielten keskusta ja Varastokirjastoa.

Suomen Akatemia on tieteellisen tutkimuksen keskeinen rahoittaja Suomessa ja aktiivinen toimija kansallisessa ja kansainvälisessä tiede- ja innovaatiopolitiikassa. Suomen Akatemian yhteydessä toimii strategisen tutkimuksen neuvosto.

Pääosa Akatemian rahoituksesta kanavoituu kilpailullisten hakujen kautta yliopistoissa tehtävään tutkimukseen, ja se rahoittaa mm. lippulaivaohjelmaa, tutkimushankkeita, akatemiaohjelmia, tutkimuksen huippuyksiköitä, tutkijantehtäviä, tutkimusinfrastruktuureja sekä kansainvälistä yhteistyötä. Akatemian tieteelliset toimikunnat ja tutkimusinfrastruktuurikomitea päättävät tutkimuksen rahoituksesta omilla toimialoillaan.

Akatemia hoitaa myös EU:n tutkimusohjelmien ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden hallintoa yhteistyössä Business Finlandin kanssa.

Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa. Kansallisarkiston toimipisteet ovat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Inarissa, Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Vaasassa. Osana Kansallisarkistoa toimii Saamelaisarkisto.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielten huoltoa. Kotuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.

Varastokirjasto on valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Se vastaanottaa ja säilyttää suomalaisista kirjastoista siirrettävää aineistoa. Varastokirjaston asiakkaina ovat kirjastot ja tietopalvelut.

Tieteeseen liittyvät organisaatiot

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on riippumaton asiantuntijaorganisaatio tieteenharjoittamista, tiedepolitiikkaa ja tutkimustiedon käyttöä koskevissa asioissa. TSV:n yhteydessä toimivat Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja Julkaisufoorumi.

Tieteellisten seurain valtuuskunta edistää tieteellisten yhteisöjen yhteistoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti, tieteellistä tiedonvälitystä ja julkaisutoimintaa sekä tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa. TSV yhdessä neuvottelukuntien kanssa kehittää monipuolisesti hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaista toimintakulttuuria.

Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit

Suomella on ulkomailla neljä tiedeinstituuttia; Suomen Ateenan instituutti, Suomen Rooman instituutti, Suomen Lähi-idän instituutti ja Suomen Japanin instituutti. Jokaista instituuttia ylläpitää itsenäinen yleishyödyllinen säätiö tai rahasto. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee instituuttien ja säätiön toimintaa yleisavustuksella. Tiedeinstituutit antavat suomalaisille tutkijoille ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä kohdemaissa ja edistää historian ja kulttuurin eri osa-alueiden tuntemusta.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on datanhallinnan ja laskennan keskitetty tutkimusinfrastruktuuri, jonka palvelut valtio tarjoaa korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. CSC on merkittävä eurooppalainen suurteholaskennan asiantuntijakeskittymä. Organisaatiomuodoltaan CSC on valtion ja korkeakoulujen omistama voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto hankkii CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ltä myös muita kuin laskennan ja datanhallinnan palveluita korkeakoulujen tarpeisiin. Palvelujen tuottamisessa pyritään avoimuuteen ja yhteen toimivuuteen. Kehitystyössä noudatetaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön periaatteita ja menetelmiä.

Julkiset tutkimuslaitokset

Muiden ministeriöiden ja eduskunnan alaisina toimii 12 valtion tutkimuslaitosta. Valtion tutkimuslaitoksilla on tutkimustiedon ja osaamisen tuottamisen lisäksi erilaisia asiantuntija-, valvonta-, koulutus-, neuvonta- ja muita viranomaistehtäviä, sekä maksullista ja muuta palvelutoimintaa.

Tieteelliset kirjastot

Tieteelliset kirjastot toimivat korkeakouluopetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tukena. Tieteellisiä kirjastoja ovat Kansalliskirjasto, korkeakoulujen kirjastot ja erikoiskirjastot.

Kansalliskirjasto tarjoaa kirjastoverkkopalveluja kaikille kirjastosektoreille. Omien kokoelmiensa lisäksi Kansalliskirjasto vastaa kansallisesta julkaisuperinnöstä. Kansalliskirjasto on osa kansallista tutkimusinfrastruktuuria ja toimii Helsingin yliopiston yhteydessä.

Yliopistojen kirjastot ovat yleisiä tutkimuskirjastoja. Yliopistot saavat perusrahoituksensa valtiolta ja päättävät itsenäisesti kirjastojensa rahoituksesta. Ammattikorkeakouluilla on omat kirjastot ja tietopalvelut.

Erikoiskirjastoja ovat muun muassa Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto ja tutkimuslaitosten, virastojen ja museoiden kirjastot.

Lisätietoja

Sirkku Linna, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330515   Sähköpostiosoite: