Lainsäädäntö: liikunta

Sivulle on koottu lista keskeisistä liikuntaa ja urheilua koskevista laeista ja asetuksista. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi Finlex-säädöstietopankista.

Liikuntalaki (390/2015)
Lain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.  

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015)
Asetuksessa säädetään mm. liikuntajärjestöjen avustuksista ja valtionapukelpoisuudesta, liikunnan alueellisesta edistämisestä sekä valtion liikuntaneuvostosta.  

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Laissa on säännöksiä mm. kuntien liikuntatoimen valtionosuuksista ja liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksista.

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään mm. harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämisestä ja valtionavustusten käytöstä.   

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
Laissa määritellään mm. urheiluopistojen vapaan sivistystyön opetuksen ja valtionrahoituksen periaatteet.  

Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998)
Asetuksessa säädetään tarkemmin mm. urheiluopistojen vapaasta sivistystyöstä.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Lisätietoja