Päätösten valmisteluraportit

Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksessa käytetään koulutuksen järjestäjien toiminnasta kerättäviä tietoja. Tälle sivulle on koottu toiminnanohjauksen ja rahoituksen valmistelussa käytettäviä raportteja ja aineistoja.

Suoritepäätösten valmistelu

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytetään koulutuksen järjestäjien toimintaan perustuvia suoritteita, joita painotetaan rahoituslain mukaisilla kertoimilla.

Perusrahoituksen suoritteina käytetään tavoitteellisia opiskelijavuosia, joita painotetaan toteutuneiden opiskelijavuosien perusteella laskettavalla koulutusten kustannuserot  huomioon ottavalla profiilikertoimella. Suoritusrahoituksen suoritteita ovat tutkinnon osien osaamispisteet ja tutkinnot. Vaikuttavuusrahoituksen suoritteita ovat tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä aloittaneiden ja opiskelunsa päättäneiden opiskelijapalaute.

Rahoitusperusteraportit

Rahoitusperusteraporteilla esitetään perusrahoituksen profiilikerroin ja sen pohjana olevat painotetut opiskelijavuodet sekä suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen suoritteet ja suoritteiden painotetut pisteet. Rahoitusperusteraportit perustuvat Koski-järjestelmän, Arvo-järjestelmän sekä Tilastokeskuksen tietoihin.

Raportit julkaistaan Vipunen-tilastotietopalvelussa.

Jo tehtyjen suoritepäätösten perustana olevat rahoitusperusteraportit ovat Vipusen sivulla väliotsikon Suoritepäätöksen rahoitusperustetiedot alla. Tulevan suoritepäätöksen alustavat tiedot löytyvät väliotsikon Reaaliaikaisesti päivittyvät suoritetiedot alla olevilta rahoitusperusteraporteilta.

Perusrahoituksen Opiskelijavuodet ja suoritusrahoituksen Tutkinnot ja tutkinnonosat -raporteilla tilastovuosi viittaa varainhoitovuotta edeltävää edeltävän vuoden tietoihin.

Vaikuttavuusrahoituksen Työllistyminen ja jatko-opiskelu -raporteilla tilastovuosi viittaa työllistymis- ja jatko-opiskelutietoihin kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden alkua päättyneen vuoden lopun tilanteessa. Tarkasteltavana ovat tätä vuotta edeltävän vuoden aikana tutkinnon suorittaneet. Vaikuttavuusrahoituksen Opiskelijapalaute -raporteilla rahoituskausi viittaa varainhoitovuotta edeltävään 1.7–30.6 ajanjakson tietoihin.

Simulointimalli

Simulointimalli on varsinaisen suoritepäätöksen laatimiseen tarkoitettu työkalu, josta on tehty koulutuksen järjestäjien käyttöön oma versio. Simulointimallin tarkoituksena on havainnollistaa, miten rahoitusperusteraporttien tietoja käytetään rahoituksen laskennassa. Lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää simulointimallia oman rahoituksen ennakoinnissa.

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille vuoden 2020 pohjatiedoin 

Simulointimalli valmiin suoritepäätöksen tiedoin

Alla on simulointimallista versiot, joihin on täydennetty valmiin suoritepäätöksen tiedot.

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille valmiin päätöksen tiedoin 2024

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille valmiin päätöksen tiedoin 2023

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille valmiin päätöksen tiedoin 2021 

Rahoituksen simulointimalli ammatillisen koulutuksen järjestäjille valmiin päätöksen tiedoin 2020 

Muut aineistot

Vuonna 2022 toteutuneet opiskelijavuodet pohjakoulutuksen mukaan

Vuoden 2019 varsinaisen suoritepäätöksen tavoitteelliset opiskelijavuodet ja harkinnanvaraiset korotukset 

Vuosien 2019 ja 2020 varsinaisten suoritepäätösten välisen rahoituksen muutoksen erittely 

Lisätietoja

Rahoitusjärjestelmää, tietojen käyttöä ja laskentaa koskevat kysymykset:

Koski-järjestelmää koskevat kysymykset:

[email protected]