Sitouttava kouluyhteisötyö

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Valtakunnallinen toimintamalli kehitetään yhdessä kuntien ja koulujen kanssa, ja se on tarkoitus vakiinnuttaa vuosina 2023–2024.

Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä  

  • vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä kotien kanssa
  • tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia 
  • tunnistetaan ja autetaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä
  • vahvistetaan perustaitojen saavuttamista ja oppimistuloksia 
  • kehitetään käytänteitä, jotka yhdenmukaistavat poissaolojen seurantaa ja tilastointia

Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen vastaisen toimintaohjelman toteutusta.

Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointi

Sitouttavan kouluyhteisötyön kansallista raamia kehitetään pilotoimalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut pilottien työskentelyä jakamalla erityisavustuksia 12,4 miljoonaa euroa. Pilottien tuella kehitetty raami vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Pilotteihin osallistuu perusopetuksen 5.–9. vuosiluokkien oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. 

Pilottitoiminnan tarkoituksena on 

  • kehittää sitouttavaa kouluyhteisötyötä mahdollistavia hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja kunnan opetustoimessa.  
  • kehittää nykyisiä sekä löytää uusia kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käytänteitä osana opetusta sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa. 
  • kehittää ja kokeilla poissaolojen seurannan, riskien tunnistamisen, syiden selvittämisen ja varhaiseen puuttumisen keinoja.
  • tukea poissaolojen vaikutuksia lieventäviä ja korjaavia pedagogisia toimintatapoja sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä yhteistyössä kotien kanssa.   
  • kehittää joustavia ja nopeita palveluihin ohjautumisen prosesseja sekä toimenpiteiden koordinaatiota oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksen saaneita pilottihankkeita koulutusmateriaaleilla, valmennuksella sekä koordinoimalla hankkeiden toimintaa. Koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi pilottihankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta kehittävän arvioinnin menetelmin.

Miten toiminta vakinaistetaan?

Osana Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämistä on tehty muutos perusopetuslain 26 §:ään. Perusopetuslain muutos on vahvistettu 25.11.2022 ja se tulee voimaan 1.8.2023 alkaen. Samaan aikaan tulevat voimaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset liittyen poissaolojen ennaltaehkäisyyn sekä niiden suunnitelmalliseen seurantaan ja puuttumiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Karvi ja Opetushallitus valmistelevat arvioinnin ja yhteiskehittämisen pohjalta ehdotuksen valtakunnalliseksi raamiksi. Raami julkistetaan kevätwebinaarissa 4.5.2023. 

Opetushallitus vastaa raamin jalkauttamisesta ja toteuttaa valtakunnallisen täydennyskoulutuskokonaisuuden lv. 2023-2024.

#skykoulussa -kampanja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan yhdessä viettivät #SKYkoulussa -päivää 7.9.2022. Kampanjan tavoitteena oli tukea oppilaiden yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa koulussa. 

Sitouttavan kouluyhteisötyön piloteissa ja tukioppilastoiminnassa mukana oleville kouluille lähetettiin sähköinen materiaalipaketti. Mukana on QR-kooditervehdyksiä ja haasteita oppilaille ja opettajille ja teemaan liittyviä podcasteja. 

 

Lisätietoja

Johanna Sergejeff, kehittämispäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330411  


Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330262