Sitouttava kouluyhteisötyö

Perusopetuksen sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja luoda myönteistä toimintakulttuuria kouluissa. Valtakunnallinen toimintamalli kehitetään yhdessä kuntien ja koulujen kanssa, ja se on tarkoitus vakiinnuttaa vuosina 2022–2023.

Sitouttavalla kouluyhteisötyöllä  

  • vähennetään ja ennaltaehkäistään koulupoissaoloja yhteistyössä kotien kanssa
  • tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia 
  • tunnistetaan ja autetaan oppilaita, joilla on haasteita säännöllisessä koulunkäynnissä
  • vahvistetaan perustaitojen saavuttamista ja oppimistuloksia 

Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen vastaisen toimintaohjelman toteutusta.

Sitouttavan kouluyhteisötyön pilotointi

Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia kehitetään pilotoimalla.  Pilottien myötä kehitetty toimintamalli vakiinnutetaan valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Pilotteihin osallistuu perusopetuksen 5.–9. vuosiluokkien oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. 

Pilottitoiminnan tarkoituksena on 

  • kehittää sitouttavaa kouluyhteisötyötä mahdollistavia hallinnollisia, rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja kunnan opetustoimessa.  
  • kehittää nykyisiä sekä löytää uusia kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käytänteitä osana opetusta sekä yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa. 
  • kehittää ja kokeilla poissaolojen seurannan, riskien tunnistamisen, syiden selvittämisen ja varhaiseen puuttumisen keinoja.
  • tukea poissaolojen vaikutuksia lieventäviä ja korjaavia pedagogisia toimintatapoja sekä kohdennettuja ja intensiivisiä poissaoloihin puuttumisen käytänteitä yhteistyössä kotien kanssa.   
  • kehittää joustavia ja nopeita palveluihin ohjautumisen prosesseja sekä toimenpiteiden koordinaatiota oppilaiden, kotien ja monialaisen verkoston kanssa. 

Mallissa yhdistyy pilottien rahoitus, yhteiskehittäminen ja arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksen saaneita pilottihankkeita koulutusmateriaaleilla, valmennuksella sekä koordinoimalla hankkeiden toimintaa. Koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi pilottihankkeiden toteutusta ja vaikuttavuutta kehittävän arvioinnin menetelmin. 

Miten toiminta vakinaistetaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Karvi ja Opetushallitus valmistelevat arvioinnin ja yhteiskehittämisen pohjalta ehdotuksen valtakunnalliseksi malliksi. Ehdotusta käsitellään hankkeen ohjausryhmässä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Malli julkistetaan keväällä 2023. 

Valtakunnallinen toimintamalli vakiinnutetaan. Opetushallitus vastaa mallin jalkauttamisesta ja toteuttaa valtakunnallisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Toimintamallin edellyttämät päivitykset sisällytetään perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja lainsäädäntöön. 

#skykoulussa -kampanja

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Folkhälsan yhdessä kutsuvat kouluja viettämään #SKYkoulussa -päivää 7.9.2022. Päivä on osa oppilaille suunnattua kampanjaa, joka jatkuu syyskuun loppuun asti. Kampanjan tavoitteena on tukea oppilaiden yhteisöllisyyttä ja läsnäoloa koulussa. 

Sitouttavan kouluyhteisötyön piloteissa ja tukioppilastoiminnassa mukana oleville kouluille on lähetetty sähköinen materiaalipaketti, jota koulut voivat hyödyntää. Mukana on QR-kooditervehdyksiä ja haasteita oppilaille ja opettajille ja teemaan liittyviä podcasteja. Materiaaleja voi käyttää mm. aamunavauksissa, välitunneilla ja oppitunneilla. 

 

Lisätietoja

Johanna Sergejeff, kehittämispäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330411  


Minna Polvinen, ryhmäpäällikkö, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330262