Hyppää sisältöön

Hallitus esittää tarkennuksia oppivelvollisuuslakiin toimeenpanossa havaittujen kehitystarpeiden pohjalta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 14.26
Tiedote

Oppivelvollisuuslakiin ehdotetaan tarkennuksia oppivelvollisuuden toimeenpanossa havaittujen kehitystarpeiden vuoksi. Valtioneuvosto antoi torstaina 21.4. asiaa koskevan hallituksen esityksen. Samana päivänä annettiin opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkinnon kokeita koskevasta tutkintomaksujen muutoksesta.

Oppivelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa niin sanottuun lasten perusopetukseen osallistuminen katsottaisiin oppivelvollisuuden suorittamiseksi. Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan oppivelvollisuuslaki ei tunnista lasten perusopetusta oppivelvollisuuden suoritusmuotona, eivätkä 17-vuotiaat voi näin ollen jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista siinä. Muutoksella mahdollistettaisiin opiskelun jatkaminen lasten perusopetuksessa sellaisissa yksittäisissä tapauksissa, kun se on nuoren kannalta tarkoituksenmukaisinta. Muutoksella vältettäisiin tilanne, jossa lainsäädäntö velvoittaa nuoren siirtymään aikuisten perusopetukseen hänen täyttäessään 17 vuotta, mistä aiheutuisi kohtuuttomia haasteita ja mikä ei auttaisi perusopetuksen loppuun suorittamista.

Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkennuksia opiskelutarkoituksessa Suomeen tulevien alaikäisten osalta. Oppivelvollisuuslain soveltamisalaa ehdotetaan rajattavaksi siten, että opiskelutarkoituksessa Suomessa oleskelevat rajautuisivat oppivelvollisuuden ja siihen liittyvän maksuttomuuden ulkopuolelle, vaikka heillä olisi kotikunta. Näiden henkilöiden rajaaminen oppivelvollisuuden ulkopuolelle on perusteltua, jotta opiskelu säilyisi heidän osaltaan vapaaehtoisena.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi opiskelijan oikeus majoitus- ja matkakorvaukseen, jos päivittäinen matka-aika nopeinta matkustustapaa käyttäen kestää yli 3 tuntia, vaikka matka olisi alle 100 km. Muutos koskisi käytännössä saaristoalueen opiskelijoita. 

Lisäksi ehdotetaan nopeutettavaksi vaativaan erityiseen tukeen oikeutetun oppivelvollisen opiskelupaikan osoittamiseen liittyvää menettelyä. Myös asuinkunnan tiedonsaantioikeuksia ehdotetaan lisättäväksi, jotta oppivelvollisuuslain mukaista ohjaus- ja valvontavastuuta voitaisiin paremmin toteuttaa.

Ammatillista koulutusta koskevaan lakiin ehdotetaan erityisen tuen päätöksen siirtämistä koskevaa sääntelyä. Tällä sääntelyllä varmistettaisiin, että opiskelijan erityisen tuen tarve ja aiemmin käytetyt tukitoimet tulevat uuden koulutuksen järjestäjän tietoon. Koulutuksen järjestäjän olisi selvitettävä ja arvioitava opiskelijan erityisen tuen tarve perusopetuksen aikana tehdyn erityisen tuen päätöksen pohjalta.

Kansanopistoille esitetään valtionosuutena yksikköhinnan lisäksi maksettavaa oppivelvollisuuskoulutuksen oppimateriaalilisää. Lisä vastaisi tasoltaan ammatillisen koulutuksen oppimateriaalikustannuksia ja olisi 6,90 euroa opiskelijaviikkoa kohti, yhteensä noin 235 euroa lukuvuodessa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta voitaisiin järjestää valtionosuusrahoitteisena työvoimakoulutuksena samoin edellytyksin kuin nykyisin voidaan järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta valtionosuusrahoitteisena työvoimakoulutuksena.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Ylioppilaskokeen tutkintomaksuihin muutoksia

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa myös ylioppilastutkinnosta perittäviin tutkintomaksuihin. Laajennetun oppivelvollisuuden ja siihen liittyvän maksuttomuuden piiriin kuuluva kokelas voi ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Näitä viittä koetta, jos ne tulevat hylätyksi, voi myös uusia maksuttomasti.
 
Osittaisesta maksuttomuudesta johtuen ehdotetaan, että ylioppilastutkinnon perusmaksusta luovutaan ja maksullisista kokeista perittäisiin pelkästään koekohtainen osallistumismaksu. Koemaksu olisi jatkossa 34 euroa. Uusi maksujärjestelmä tulisi voimaan syksyn 2022 tutkintokerrasta.
 
Maksuista päätetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.
 

Muut aiheisiin liittyvät aineistot:

 
Lisätietoja: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 02953 30238
 


 

Ammatillinen koulutus Koulutus