Lisäsuoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää varainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjille lisättävästä rahoituksesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa lisäsuoritepäätösten valmisteluun liittyen. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisätä varainhoitovuoden aikana tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tai myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäsuoritepäätöksellä voidaan jakaa talousarvion määrärahasta varainhoitovuodelle jaettavaksi jätettyä rahoitusta tai lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävää rahoitusta.

Vuoden 2023 toisen lisäsuoritepäätöksen valmisteluaineisto

Varainhoitovuoden 2023 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisärahoitusten hakeminen (VN/25889/2023)

Ansökan om basfinansiering som sparats för utdelning under finansåret 2023 och tilläggsfinansiering på basis av tilläggs (VN/25889/2023)

Liite 1: Laskennallinen arvio koulutuksen järjestäjien vuoden 2023 opiskelijavuositoteumista
    
Bilaga 1: Kalkylerad uppskattning av utbildningsanordnarnas studerandeårsutfall år 2023

Liite 2: Vuosien 2020-2023 kuukausikohtaiset opiskelijavuosikertymät koko maan tasolla

Bilaga 2: Det månatliga studerandeårsutfallet 2020–2023 på riksnivå

Hakulomake vuoden 2023 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi: https://link.webropolsurveys.com/S/E49BFCEEF02E89C3

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2023 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi

Edellisten lisäsuoritepäätösten valmisteluaineistot

Vuoden 2023 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmisteluaineisto

Varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen hakeminen (VN/2696/2023)

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det första tilläggsprestationsbeslutet 2023 (VN/2696/2023)

Korrigering: Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det första tilläggsprestationsbeslutet 2023 för försöket med att revidera grunderna för bestämmande av
utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning

Liite 1: Esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen lisärahoitus

Bilaga 1: Exempelkalkyl tilläggsfinansieringen för läroavtalsutbildning
 

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus varainhoitovuoden 2023 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen saamiseksi

Vuoden 2022 toinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisärahoitusten hakeminen (VN/24867/2022)

Ansökan om basfinansiering som sparats för utdelning under finansåret 2022 och tilläggsfinansiering på basis av tilläggs

Liite 1: Laskennallinen arvio koulutuksen järjestäjien vuoden 2022 opiskelijavuositoteumista

Liite 2: Vuosien 2019–2022 kuukausikohtaiset opiskelijavuosikertymät koko maan tasolla

Bilaga 1: Kalkylerad uppskattning av utbildningsanordnarnas studerandeårsutfall år 2022

Bilaga 2: Det månatliga studerandeårsutfallet 2019–2022 på riksnivå

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi

Vuoden 2022 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (VN/5431/2022)

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det första tilläggsprestationsbeslutet 2022 för anställning av lärare och handledare samt för försöket med att revidera grunderna för bestämmande av utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning (VN/5431/2022)

Liite 1: Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella

Liite 2: Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen laskennallisten myöntökriteerien perusteena käytettävien uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt

Liite 3: Esimerkinomainen laskelma oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämän laskennallisen kriteerin perusteella

Bilaga 1: Beräkning som presenteras i exempelform av fastställandet av den tilläggsfinansiering som beviljas för anställning av lärare och handledare samt för
stödåtgärder för undervisningen och handledningen i enlighet med av de ministeriet föreslagna kalkylerade kriterierna

Bilaga 2: Principer för urvalet av uppgifter i Koski gällande nya studerande som läggs till grund för de kalkylerade kriterierna för beviljande av tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning

Bilaga 3: Exempelkalkyl över hur tilläggsfinansieringen för försöket med att revidera utbildningsersättningen för läroavtalsutbildning bestäms på basis av ministeriets kalkylmässiga kriterium

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus varainhoitovuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien lisärahoitusten saamiseksi

Vuoden 2021 toinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja kolmannen lisätalousarvion perusteella koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakeminen (VN/23589/2021)
Hakukirjeen alkuperäinen liite 1 poistettu virheen vuoksi 22.9.2021 klo 14.30.

Ansökan om basfinansiering som sparats för utdelning under finansåret 2021 och tilläggsfinansiering på basis av tredje tilläggsbudgeten för stödåtgärder som behövs på grund av coronavirussituationen (VN/23589/2021)

Korvaava liitetaulukko varainhoitovuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten hakukirjeeseen (VN/23589/2021)

Ersättande bilagetabell till ansökningsbrevet för finansiering som beviljas i det andra tilläggsprestationsbeslutet för finansåret 2021 (VN/23589/2021)

Liite 1: Laskennallinen arvio vuoden 2021 opiskelijavuositoteumista KORJATTU 21.9.2021

Liite 2: Vuosien 2019-2021 kuukausikohtaiset opiskelijavuosikertymät

Bilaga 1: Kalkylerad uppskattning av studerandeårsutfallet år 2021, korrigerad 21.9.2021

Bilaga 2: Det månatliga studerandeårsutfallet 2019–2021

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi

Vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (VN/4469/2021)

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom tilläggsprestationsbeslutet för budgetåret 2021 för anställning av lärare och handledare samt för nödvändiga stödåtgärder på grund av coronavirusepidemin (VN/4469/2021)

Liite 1: Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella

Liite 2: Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen laskennallisten myöntökriteerien perusteena käytettävien uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt

Bilaga 1: Beräkning som presenteras i exempelform av fastställandet av den tilläggsfinansiering som beviljas för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisningen och handledningen i enlighet med av de ministeriet föreslagna kalkylerade kriterierna

Bilaga 2: Principer för urvalet av uppgifter i Koski gällande nya studerande som läggs till grund för de kalkylerade kriterierna för beviljande av tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien lisärahoitusten saamiseksi
Etäopetusjaksoja koskevien kysymysten selitetekstiä on täsmennetty 11.3.2021 ja 12.3.2021.

Vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös

Vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (VN/24305/2020)

Ansökan om tilläggsfinansiering som beviljas genom det tredje beslutet om tilläggsprestationer 2020 för att öka närvårdarutbildningen och för att jämna ut effekterna av de undantagsförhållanden som föranleds av coronaviruset (VN/24305/2020)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi

Vuoden 2020 toinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (VN/15767/2020)

Ansökan om tilläggsanslag på grundval av basanslagen för budgetåret 2020 samt fjärde tilläggsbudgeten, till utökning av utbildning för närvårdare och utjämning av undantagstillståndets effekter p.g.a. coronavirus (VN/15767/2020)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi

Ansökan om finansiering som beviljas genom det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2020

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakeminen (VN/6066/2020)  Hakukirjeen alkuperäinen liitetaulukko poistettu aineistovirheen vuoksi 20.3.2020 klo 10.00.

Ansökan om tilläggsfinansiering som genom tilläggsbeslut beviljas finansåret 2020 för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisningen och handledningen (VN/6066/2020)

Korvaava liitetaulukko varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakukirjeeseen (VN/6066/2020)

Ersättande tabell till ansökningsbrevet för tilläggsfinansiering som beviljas genom beslut om tilläggsprestationer för finansåret 2020 för anställning av lärare och handledare samt stödåtgärder för undervisning och handledning (VN/6066/2020)

Liite 1: Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella (korjattu 20.4.2020)

Liite 2: Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen laskennallisten myöntökriteerien perusteena käytettävien uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt

Bilaga 1: Beräkning som presenteras i exempelform av fastställandet av den tilläggsfinansiering som beviljas för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisningen och handledningen i enlighet med av de ministeriet föreslagna kalkylerade kriterierna (rättad 20.4.2020)

Bilaga 2: Principer för urvalet av uppgifter i Koski gällande nya studerande som läggs till grund för de kalkylerade kriterierna för beviljande av tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus lisärahoituksen saamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä

Webinaarin kysymykset ja vastaukset 4.5.2020

Vuoden 2019 lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/58/592/2019)

Ansökan om finansiering med anslag för finansåret 2020 och anslag i 2019 års andra tilläggsbudget (OKM/58/592/2018)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta ja palaute vuoden 2020 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelua varten

Varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen (OKM/46/592 /2019)

Ansökan om basfinansiering som sparats för fördelning under finansåret (OKM/46/592 /2019)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta

Vuoden 2018 lisäsuoritepäätökset

Vuoden 2018 toinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/31/221/2018)

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 (OKM/31/221/2018)

Lomake: Hakemus vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta (word)

Vuoden 2018 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/114/592/2018)

Ansökan om basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret och finansiering som fördelas på basis av tilläggsbudgeten (OKM/114/592/2018)

Vuoden 2018 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelu

Lomake: Hakemus varainhoitovuoden 2018 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja/tai lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta 

Tutustu myös