Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön koulutusta tarjoavat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset (urheiluopistot) ja opintokeskukset.

Tarkoitus ja tavoitteet

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Olennaista vapaassa sivistystyössä on, että koulutukseen hakeutuminen on avointa kaikille. Koulutus ei ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä.

Koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä päättävät oppilaitosten ylläpitäjät, joita ovat kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai osakeyhtiöt. Vapaaseen sivistystyöhön kuuluu sekä erilaisiin arvopohjiin perustuvaa että neutraalia toimintaa. Taustayhteisöt voivat edustaa erilaisia maailmankatsomuksellisia tai uskonnollisia näkemyksiä tai toimia paikallisten ja alueellisten sivistystarpeiden pohjalta.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista, omaan mielenkiintoon perustuvaa tietojen ja taitojen kartuttamista. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Koulutuksen järjestäminen

Vapaan sivistystyön koulutusorganisaatiot vastaavat itsenäisesti koulutuksestaan ja sen kehittämisestä. Opiskelu vaihtelee iltaopiskelusta kokopäiväisiin lyhyt- ja pitkäkestoisiin kursseihin, etäopiskeluun tai intensiivikursseihin. 

Kansalaisopistot

Kansalais- ja työväenopistot ovat etupäässä kuntien ylläpitämiä oppilaitoksia. Osa opistoista on yksityisiä. Opetusta järjestetään jokaisessa kunnassa ja usein toimintaa on hajautettu eri puolille kuntaa.

Kansalaisopistojen tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Kansalaisopistot vastaavat suuresta osasta taiteen perusopetusta.

Opetus järjestetään iltaisin, viikonloppuisin, intensiivikursseina, etäopetuksena sekä verkkokursseina. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta.

Kansanopistot

Kansanopistot ovat valtakunnallisia kokopäiväistä opetusta antavia sisäoppilaitoksia, jotka järjestävät nuorille ja aikuisille omaehtoisia opintoja, edistävät opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia sekä kasvattavat heitä yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Kansanopistot päättävät opetuksensa tavoitteista. Opistot voivat painottaa toiminnassaan arvo- ja aatetaustaansa tai sivistystavoitteitaan. Kansanopistoista suurin osa on erilaisten yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiä ja osa on kunnallisia.

Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus eli linjat kestävät useimmiten lukuvuoden. Lisäksi ne järjestävät eripituisia kursseja muun muassa kesällä ja viikonvaihteissa. Kansanopistoissa opetus on useimmiten yleissivistävää eli vapaatavoitteista kuten kieliä, taide- ja kulttuuriaineita ja viestintää.  Opistot järjestävät myös avointa korkeakouluopetusta.

Kesäyliopistot

Kesäyliopistot ovat alueellisia koulutusorganisaatioita, jotka järjestävät mm. avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta sekä lyhytkestoista vapaatavoitteista koulutusta. Lisäksi ne järjestävät korkeakoulutasoisia taide- ja kulttuurialojen kursseja, seminaareja ja tapahtumia sekä ikääntyvien yliopistotoimintaa. Toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Kesäyliopistojen ylläpitäjiä ovat alueelliset yhdistykset ja eräät maakuntaliitot. Kesäyliopistot toimivat hajautetusti muiden oppilaitosten tiloissa. Kaikki kesäyliopistot toimivat ympäri vuoden, mutta toiminta painottuu kesään. Kesäyliopistoissa ei ole ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia.

Liikunnan koulutuskeskukset

Suomessa on valtakunnallisia ja alueellisia liikunnan koulutuskeskuksia, jotka järjestävät liikunta-alan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta sekä vapaatavoitteista koulutusta nuorille ja aikuisille. Ne toimivat urheilijoiden valmennuskeskuksina ja muutamat opistot järjestävät myös liikunta-alan ammatillista koulutusta.

Opintokeskukset

Opintokeskukset ovat yksityisten sivistysjärjestöjen ylläpitämiä. Niiden taustajärjestöistä puolet on lähellä puolueita ja ammattiyhdistysliikettä, loput ovat sitoutumattomia kansalaisjärjestöjä.  

Opintokeskukset järjestävät koulutusta itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Koulutustarjonta muotoutuu taustajärjestöjen aatteiden mukaisesti. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Koulutusmuotoja ovat kurssit ja opintokerhot, joiden toteuttamiseksi järjestetään myös ohjaajakoulutusta.

Yhteyshenkilöt

Opetusneuvos Annika Bussman: kansanopistot ja kesäyliopistot

Asiantuntija Petra Heikkinen: kansalaisopistot ja opintokeskukset

Erityisasiantuntija Samuli Rasila: liikunnan koulutuskeskukset

Muualla verkossa

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ja heidän ylläpitämisluvat

Kansalaisopisto tuottaa hyvinvointia, ystäviä ja edullisia kuntalaisia (Manninen, Karttunen, Meriläinen, Jetsu & Vartiainen 2019)

Kansalaisopiston opiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle, Kansalaisopistojen liiton julkaisuja 3 (Manninen 2018)

Selvitys vapaan sivistystyön digitalisaatiosta, VST (Sarja 2017)

Vapaan sivistystyön oppilaitosfuusiot, VST (Harju & Saloheimo 2016)

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, Opetushallitus, raportit ja selvitykset 2016:4 (Saloheimo toim. 2016)

Vapaan sivistystyön palvelurakenne, oppilaitosten koulutusrakenne, VST (Saloheimo 2015)

Suomi nousuun sivistystyöllä) Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys – esitutkimus, Kansalaisopistojen liiton julkaisuja 2 (Manninen 2015)

BELL-tutkimus: Benefits of Lifelong Learning (2014) (englanniksi)

 

Aikuiskasvatus-tiedelehti

Bildningsalliansen (ruotsiksi) 

Electronic Platform for Adult Learning in Europe EPALE 

Elm Magazine (European Lifelong Learning Magazine) (englanniksi)

European Association for the Education of Adults EAEA (englanniksi)

Kansalaisopistojen liitto KoL

Kansalaisopistot.fi

Kansanopistot (Suomen Kansanopistoyhdistys ry)

Kesäyliopistot (Suomen kesäyliopistot ry)

Liikunnan koulutuskeskukset (Urheiluopistot ry)

Opetushallitus: Vapaa sivistystyö

Opintokeskukset ry

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu SVV -yhteistyöohjelma

Vapaa Sivistystyö ry (VST)