Yleissivistävää koulutusta koskeva keskeinen lainsäädäntö

lakikirjoja. KUVA: OKMSivulle on koottu linkkilista keskeisistä yleissivistävää koulutusta koskevista laeista ja asetuksista.

Jos mahdollista, linkki vie suoraan Finlex-säädöstietopankin ajantasaiseen säädökseen, joka sisältää myös lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset.

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuslaki (1214/2020)
Laissa säädetään oppivelvollisuuden suorittamisesta, oppivelvollisuuden suorittamisen ohjaus- ja valvontavastuusta sekä koulutuksen maksuttomuudesta. 

Esi- ja perusopetus

Perusopetuslaki (628/1998)
Laissa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Perusopetusasetus (852/1998)
Asetuksessa säädetään mm. opetuksesta ja työajasta, arvioinnista, oikeusturvasta ja koulutuksen järjestämisluvasta.

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012)
Asetuksessa säädetään opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä tuntijaosta

Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinto

Lukiolaki (714/2018)

Aikaisempaa lukiolakia (629/1998) sovelletaan siirtymävaiheessa niiltä osin kuin siirtymäsäännöksissä on määrätty.

Laissa säädetään mm. lukiokoulutuksen tarkoituksesta, koulutuksen järjestämisestä, lukio-opetuksesta, hakeutumisesta oppilaitokseen ja opiskelijaksi ottamisesta, opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista, oppimäärän suorittamisesta ja opiskelijan arvioinnista sekä turvallisesta opiskeluympäristöstä.

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta (810/2018)

Aikaisempaa lukioasetusta (810/1998) sekä valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) sovelletaan siirtymävaiheessa niiltä osin kuin siirtymäsäännöksissä on määrätty.

Asetuksessa säädetään muun muassa koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista, tiedoista ja taidoista, jatkuvasta oppimisesta, valmistavan koulutuksen tavoitteista, aikuisille tarkoitetun lukiokoulutuksen erityisistä tavoitteista, järjestämisluvan hakemisesta, erityisen koulutustehtävän myöntämisen edellytyksistä, arvosana-asteikosta, opintojen mitoituksesta ja opintojen rakenteesta sekä opintojaksojen laajuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (838/2021)
Muistio

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa (856/2006) muutoksin (948/2007), (820/2018)

Laki ylioppilastutkinnosta (502/2019)

Aikaisempaa lakia ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) sovelletaan siirtymävaiheessa niiltä osin kuin siirtymäsäännöksissä on määrätty.

Laissa säädetään mm. ylioppilastutkintolautakunnasta, kokeiden järjestämisestä, tutkinnosta suoritettavista kokeista, kokeisiin ilmoittautumisesta, kokeisiin osallistumisen edellytyksistä, erityisjärjestelyistä ja tutkinnon suorittamisesta.

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta (612/2019)

Aikaisempaa asetusta ylioppilastutkinnosta (915/2005) sovelletaan siirtymävaiheessa niiltä osin kuin siirtymäsäännöksissä on määrätty.

Asetuksessa säädetään mm. ylioppilastutkintolautakunnan nimeämisestä, tutkintolautakunnan ohjesäännöstä, kokeiden laatimisesta ja arvosanoista.

Taiteen perusopetus

Laki taiteen perusopetuksesta (633/1998)
Laissa säädetään mm. taiteen perusopetuksen järjestäjistä ja järjestämisestä, opetussuunnitelmista, oppilaaksi ottamisesta, arvioinnista, henkilöstöstä, valtionosuudesta ja maksuista.

Asetus taiteen perusopetuksesta (813/1998)
Asetuksessa säädetään oppimääristä, opetuksen määrästä, arvioinnin uusimisesta ja oikaisusta sekä koulutuksen järjestämisluvan hakemisesta.

Vapaa sivistystyö

Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja asetus (805/1998)  
Laissa säädetään mm. vapaan sivistystyön järjestäjistä ja järjestämisestä, oppilaitoksen ylläpitoluvasta, henkilöstöstä, käyttökustannusten valtionosuudesta ja valtionavustuksista.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020)

Laissa säädetään mm. koulutuksen järjestämisestä, koulutuksen sisällöstä ja suorittamisesta sekä opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista

Rahoitus

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
Laissa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävästä valtionosuuksista ja -avustuksista. (VM)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (618/2021)
Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetuslaissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa määriteltyihin kuntien tehtäviin. (VM)

Valtionavustuslaki (688/2001)
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä tuenluoteista rahoitusta toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. (VM)

Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista (1323/2001)   

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta (908/2010)  

Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista (1097/1998)  

Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista (1769/2009)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisten yksikköhintojen määräämisestä (1117/2022)

Hallinto

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998)
Laissa säädetään mm. johtokunnasta, rehtorista, johtosäännöstä, avustuksista ja lahjoituksista, laillisuusvalvonnasta ja hallintomenettelylain soveltamisesta järjestettävään koulutukseen.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)
Laissa säädetään mm. esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevan oppilaan sekä lukiokoulutuksessa olevan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon.

Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista (1061/2009)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden valtion oppilaitosten johtokunnista (410/2011)

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä (882/2010)

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä (834/2021) 
Muistio

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta (30/2008)

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuudet

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)
Asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa, lukiolaissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun opetustoimen henkilöstön, kuten esiopetusta antavien henkilöiden, rehtoreiden, opettajien ja ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista.

Asetus eräiden taidealojen opettajien pedagogisesta kelpoisuudesta (948/1998)

Valtioneuvoston asetus eräiden Oulun yliopistossa suoritettujen opintojen tuottamasta kelpoisuudesta teknisen työn opetukseen (780/2001)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)
Lakia sovelletaan mm. perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan palvelujen hankkimiseen.

Lastensuojelulaki (417/2007)
Laki sisältää säännökset lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Laissa säädetään palvelujen kehittämisestä kasvatuksen tukemiseksi. Lastensuojelulaissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen sekä eräiden muiden viranomaisten velvollisuudesta lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekoon. (STM)

Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä (662/1998) (VM)

Lisätietoja

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Puhelin:0295330079   Sähköpostiosoite: