Unescon koulutusta edistävä toiminta

Unesco on ainoa YK-järjestö, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää koulutusjärjestelmien mukaista koulutusta ja muuta, tutkintoon johtamatonta koulutusta YK:n yleisten periaatteiden ja yhteisten arvojen mukaisesti. Unesco tarjoaa jäsenmaille koulutuspoliittista ja teknistä neuvonantoa, levittää hyviä käytäntöjä ja luo kumppanuuksia julkisten, yksityisten ja ei-valtiollisten toimijoiden kesken. Unesco painottaa etenkin tyttöjen ja naisten koulutusta ja kiinnittää erityistä huomiota tilanteeseen Afrikassa.

Globaalin Koulutus 2030 Agendan (Global Education 2030 Agenda) ja sen puitteissa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n koulutusta koskevan tavoitteen 4 toteuttaminen on Unescon yksi merkittävimpiä tehtäviä.

Unescon koulutussektorin toimintaa tukevat erityiskysymyksiin pureutuvat instituutit, kuten Unescon elinikäisen oppimisen instituutti Hampurissa (UNESCO Institute for Lifelong Learning), kansainvälinen koulutuksen suunnitteluinstituutti Pariisissa (International Institute for Educational Planning) ja opetussuunnitelmatyöhön keskittyvä instituutti Genevessä (International Bureau of Education).

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu maailmanlaajuinen Unesco-koulujen verkosto (UNESCO Associated Schools Project -Network, ASP), jossa toimii yli 10 000 koulua ja muuta koulutusalan organisaatiota yli 180 maassa. Verkostoon hakiessaan koulut sitoutuvat kestävän kehityksen ja maailmankansalaisen taitojen edistämiseen. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959. Opetushallitus koordinoi kansallista toimintaa.

Unescon muita merkittäviä verkostoja ovat korkeakoulujen ja tutkimusinstituuttien verkosto UNITWIN/UNESCO Chairs sekä Oppivien kaupunkien verkosto (UNESCO Global Network of Learning Cities).

Suomen koulutusosaaminen on tunnettua maailmalla ja koulutussektorille kohdistuu enenevästi myös kehityspoliittisia odotuksia. Suomi tukeekin myös kehityspolitiikkansa osana Unescon koulutussektorin toimintaa.

Suomessa toimivat oppituolit ja UNITWIN -verkostot:

  • Kestävän vesihuollon oppituoli, UNESCO Interdisciplinary Chair for Sustainable Water Services (UNICWAS) (Tampereen Teknillinen yliopisto)
  • Lukutaidon edistämiseen keskittyvä oppituoli, UNESCO Chair on Inclusive Literacy Learning for All (Jyväskylän yliopisto, Agora Center)
  • Koulutuksen tulevaisuuden tutkimukseen keskittyvä oppituoli, UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education (Turun yliopisto)
  • Ihmisoikeus- ja arvokasvatuksen oppituoli, UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education (Helsingin yliopisto)
  • Laadukkaan ja yhdenvertaisen koulutuksen ekosysteemin oppituoli, UNESCO Chair on Educational Ecosystems for Equity and Quality of Learning (Helsingin yliopisto)
  • Opettajankoulutukseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta keskittyvä UNITWIN verkosto (UNITWIN Network on Teacher Education for Social Justice and Diversity in Education (Lapin yliopisto, Rovaniemi)