Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Esiopetusta koskevan lainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunta on perusopetuslain nojalla velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa.

Esiopetus kestää tavallisesti vuoden. Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Perusopetuslain mukainen esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen hakeutumisesta ja opetusryhmien muodostamisesta esiopetuksessa voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

Esiopetukseen osallistuva lapsi voi osallistua myös muuhun varhaiskasvatukseen, jos hän on kokoaikaisen tai 20 tuntia laajemman varhaiskasvatusoikeuden piirissä.

Valtio osallistuu esiopetuksen kustannuksiin maksamalla opetuksen järjestäjälle valtionosuutta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain mukaisesti.

Esiopetuksen järjestäminen

Opetushallitus valmistelee ja vahvistaa perusopetuslain mukaisesti esiopetukselle valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, jotka asettavat esiopetukselle tavoitteet, ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja ovat perustana paikallisille opetussuunnitelmille.

Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti päiväkodissa, koulussa tai muussa soveltuvassa paikassa. Kunta voi hankkia esiopetuksen myös ostopalveluna esimerkiksi yksityiseltä päiväkodilta. Myös yksityiset perusopetuksen järjestäjät ja valtion oppilaitokset voivat luvan saatuaan järjestää esiopetusta.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Esiopetusta ovat kelpoisia antamaan pääsääntöisesti luokanopettajat ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet, jos ryhmään ei kuulu perusopetuksen oppilaita.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Lisätietoja

Mervi Eskelinen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330160