Hautaustoimi

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hautaustoimea koskevan lainsäädännön. Yleisten hautausmaiden ylläpito on kirkon lakisääteinen tehtävä. Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta tai sen tunnustuksettomalta hauta-alueelta.

Hautaamisessa, tuhkauksessa ja tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. Lähtökohtana on uskonnonvapauden toteutuminen sekä yhdenvertainen ja arvokas kohtelu.

Hautaustoimilaki varmistaa hautaustoimen eli ruumiin ja tuhkan käsittelyn sekä hautausmaan hoidon peruslähtökohtien toteutumista.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) hoitaa hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa-, valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät koko maan alueella sekä luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon liittyvät tehtävät.

Hautaukseen liittyvissä käytännön kysymyksissä voi ottaa yhteyttä vainajan kotipaikkakunnan seurakuntaan, joka ylläpitää hautausmaata.

Oikeus hautasijaan

Hautausmaiden ylläpito ja vainajien hautaamisesta huolehtiminen on annettu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tehtäväksi. Jokaisella on oikeus saada hautasija kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan hautausmaalta. Seurakunta voi osoittaa hautasijan myös ulkopaikkakuntalaisille.

Hautausmaan tunnustukseton hauta-alue on tarkoitettu uskonnollisesti tai katsomuksellisesti neutraaliksi vaihtoehdoksi. Tunnustuksettomalla hauta-alueella seurakunta toimii teknisenä ylläpitäjänä.

Hautaustoimen maksut

Hautasijasta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista peritään maksu.  Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset ja maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.

Rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen voidaan myöntää osittain tai kokonaan vapautus hautamaksuista.

Hautausmaan perustaminen

Evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi hautausmaan voi perustaa valtio, kunta, kuntayhtymä tai ortodoksinen kirkko.

Myös rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai muu rekisteröity yhteisö tai säätiö voi perustaa hautausmaan Itä-Suomen aluehallintoviraston luvalla. Hautausmaan ylläpitolupaa hakevalla yhteisöllä tai säätiöllä tulee olla asianmukaiset edellytykset ylläpitää hautausmaata.

Yksityishenkilö ei voi perustaa hautausmaata.

Yksityiseen hautaan tarvitaan lupa

Yksityisen haudan perustamiseen tarvitaan lupa. Lupaa haetaan Itä-Suomen aluehallintovirastolta, joka voi erityisestä syystä myöntää luvan nimetyn vainajan hautaamiseksi sopivaan paikkaan.

Haudan paikka on merkittävä selvästi. Yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa muuhun käyttöön aikaisintaan 25 vuoden kuluttua hautaamisesta.

Vainajan ruumiin tai tuhkan käsittely

Vainajan ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava. Vainajan ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla.

Vainajan tuhka on vuoden kuluessa haudattava tai sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkan vastaanottajan on ennen tuhkan luovuttamista kirjallisesti ilmoitettava krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka sijoitetaan.

Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus. Jos paikalle halutaan asettaa muistomerkki tai muita näkyviä merkkejä, haetaan aluehallintovirastolta lupa yksityisen haudan perustamiseksi.

Luovutettujen alueiden hautausmaat

Luovutettujen alueiden hautausmailla tarkoitetaan toisen maailmansodan seurauksena Venäjälle jääneitä sankari-, kenttä- ja siviilihautausmaita.

Itä-Suomen aluehallintovirasto tukee luovutettujen alueiden hautausmaiden kunnostusta valtionavustuksilla.

Lisätietoja

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite: