Hallituksen esitys OKM/2022/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 54/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +35 8295160774

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oppivelvollisuuslakia, perusopetuslakia, lukiolakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia sekä valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettua lakia. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisen oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon yhteydessä havaittuihin lainsäädännön tarkennustarpeisiin. Esityksessä ehdotetaan muun muassa tarkennettavaksi oppivelvollisuuslain soveltamisalaa rajaamalla soveltamisalan ulkopuolelle Suomessa opiskelutarkoituksessa oleskelevat, laajennettavaksi 17 vuotta täyttäneiden oppivelvollisten mahdollisuuksia suorittaa oppivelvollisuutta lasten perusopetuksessa, säädettäväksi oikeus oppivelvollisuuslain mukaisiin majoitus- ja matkakorvauksiin koskemaan myös ajallisesti pitkää koulumatkaa ja laajennettavaksi ohjaus- ja valvontavastuussa olevan asuinkunnan tiedonsaantioikeuksia. Vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin lisättäisiin säännös oppivelvollisille suunnatun koulutuksen rahoituksessa oppilaitoksen ylläpitäjälle myönnettävästä oppimateriaalilisästä. Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettuun lakiin lisättäisiin henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjatun ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen tuntimäärän tallentamisvelvoite. Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettuun lakiin lisättäisiin säännös mahdollisuudesta järjestää kyseistä koulutusta valtionosuusrahoitteisena työvoimakoulutuksena. Lisäksi lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia tarkennuksia. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut muutokset toteutettaisiin oppivelvollisuuden laajentamiseen jo aiemmin varattujen lisämäärärahojen puitteissa. Ehdotetuilla muutoksilla selkeytettäisiin oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää sääntelyä sekä tuettaisiin oppivelvollisuuden suorittamismahdollisuuksia, koulutuspolun jatkuvuutta ja toisen asteen tutkinnon suorittamista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen