Ammatillisen koulutuksen järjestäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Työtä ohjaavat mm. hallitusohjelman ja sen toimintasuunnitelman linjaukset.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat sen puitteissa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä toiminta-alueensa osaamis- ja koulutustarpeen mukaisesti. Järjestäjät myös päättävät ylläpitämistään toimipisteistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rahoitusta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen valtion talousarvion määrärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Rahoitus jaetaan pääosin laskennallisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjälle, joka päättää sen kohdentamisesta.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä oli vuoden 2021 alussa 150. Tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa on myönnetty 140 koulutuksen järjestäjälle 1.1.2021 alkaen. Jo kumottujen lakien nojalla myönnetty järjestämislupa säilyy voimassa 10 ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjällä siirtymäajan, joka päättyy 31.12.2021.

Koulutuksen järjestäjistä kuntia on 9, kuntayhtymiä 33 ja yhdistyksiä, säätiöitä tai osakeyhtiöitä 107. Lisäksi valtio ylläpitää Saamelaisalueen koulutuskeskusta.

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyjärjestelmä

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjaus- ja säätelyjärjestelmä. Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa määrittää koulutuksen järjestäjän tehtävän. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän ja vahvistaa tulevan vuoden suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Rahoitus maksetaan suoritepäätöksen perusteella ja strategiarahoitusta myönnetään hakemusten perusteella.

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180