Nuorten osallisuus ja osallistuminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa toiminnallaan edistää nuorten osallistumista ja osallisuutta. Hallitusohjelmassa on myös vahvat kirjaukset lasten ja nuorten osallisuuden edistämisestä.

 

Valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa 2020–2023 yhtenä tavoitteena on nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa.

Nuorisolain tavoitteena on tukea monimuotoisen osallisuuden toteutumista. Nuorten osallisuuden edistämisen velvoite koskee kuntia, valtionhallintoa ja kaikkea valtion avustamaa toimintaa.

Nuorisolaki velvoittaa kuntia ja valtion viranomaisia tarjoamaan ja järjestämään nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai muutoin kuulemaan heitä mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Kuntalaki ja perusopetuslaki sisältävät myös velvoitteita lasten ja nuorten osallisuuden edistämiselle ja heidän kuulemiselle. Kunnissa on oltava nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä, jolle tulee antaa vaikuttamismahdollisuus eri toimialoilla. Kouluissa on oltava oppilaskunta oppilaiden ja opetuksen järjestäjän yhteistyön mahdollistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyössä edistetään nuorten osallisuutta:

  • nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan kautta. Nuorten Akatemia ry:n hallinnoima Osallisuuden osaamiskeskus tarjoaa mm. koulutusta ja tukea nuorten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen.
  • rahoittamalla oikeusministeriön ylläpitämään Demokratia.fi-kokonaisuuteen kuuluvaa Digiraati-verkkopalvelua, joka tarjoaa fasilitoidun keskustelualustan nuorten ja erilaisten yhteisöjen väliselle vuoropuhelulle. Digiraadin pilotoinnista kiinnostuneiden organisaatioiden yhteydenotot: [email protected] 
  • avustamalla valtakunnallisia nuorisoalan järjestöjä
  • avustamalla osallisuutta ja demokratiakasvatusta edistäviä, nuorisotoimialaa palvelevia kehittämishankkeita

Lisätietoja

Marja Niina Pulkkinen, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330113   Sähköpostiosoite: