Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla

Koronavirus-banneri.Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sen hallinnonalan virastot, laitokset ja muut toimijat pyrkivät toimillaan ehkäisemään koronaviruksen leviämistä ja lieventämään siitä koituvia haittoja. Ministeriö seuraa tiivisti tilannetta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa valtioneuvoston linjauksia ja päätöksiä ja valmistelee mm. toimialalla tarvittavat säädökset. Ministeriö kerää tilannetietoa ja seuraa epidemiatilanteen vaikutuksia toimialaansa ja sen palveluja käyttäviin ihmisiin. Ministeriö pyrkii tukemaan koronakriisistä selviämistä mm. avustuksilla.

Aluehallintovirastoilla on toimivalta tartuntatautilain perusteella sulkea esimerkiksi koulut ja oppilaitokset ja määrätä esimerkiksi kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista.

Opetushallitus neuvoo ja tuottaa tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja kulttuuripalveluista ja niillä on velvollisuus varautua siihen, että myös mahdollisissa poikkeusoloissa ne pystyvät varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvän hoitamisen. Korkeakoulut vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta huomioiden annetut säädökset ja päätökset.

Koronaviruspandemiaa on hallittu suurelta osin tartuntatautilain nojalla, valtioneuvoston suositusluontoisilla rajoitustoimilla sekä muuttamalla muita lakeja, asetuksia ja päätöksiä. Jo päättyneiden poikkeusolojen aikana valmiuslain toimivaltuudet koskivat mm. varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä.

Myös kansalaisyhteiskunnan toimijoista monet järjestöt ja yksittäiset ihmiset ovat halunneet auttaa ja tukea toisia arjen järjestelyissä ja antaneet oman osaamisensa käyttöön. Tätä työtä tuodaan esiin mm. Suomi toimii -kampanjalla.

Uusimmat tiedotteet ja uutiset

Korona-avustusta myönnettiin VOS-museoille

OKM
Tiedote 25.5.2022 13.48

Ohjeita ja suosituksia