Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi: tietoa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi tarjoaa tietoa päätöksenteon tueksi, auttaa kehitysalueiden identifioinnissa, sekä lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien valmiuksia ottaa kantaa ja keskustella tekijänoikeuspolitiikasta.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointia sekä arviointimenetelmien kehittämistyötä tehdään Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa.

Tekijänoikeusjärjestelmän jatkuva arviointi

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi perustuu säännöllisesti vaihtuviin teemoihin.

Vuonna 2018 käynnistyneen hankekokonaisuuden tarkoituksena on tuottaa laaja ja jatkuvasti päivittyvä tietopohja tekijänoikeusjärjestelmän toimivuudesta. Hankekokonaisuus edistää tekijänoikeusjärjestelmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä lisää ymmärrystä järjestelmän toiminnasta. 

Samalla kehitetään järjestelmän arviointia tukemaan entistä paremmin poliittista päätöksentekoa sekä strategista suunnittelua. Arvioinnit perustuvat Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa tehtyyn metodologiatyöhön. Toiminta on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointimetodologia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa (2009-2016) muodostettiin kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien arviointia ja kehittämistä palveleva metodologiakehikko.

Metodologiakehikkoon valikoitujen määrällisten, laadullisten ja kuvailevien menetelmien avulla arvioidaan

  • tekijänoikeusjärjestelmän toimintaympäristöä
  • järjestelmän eri elementtejä
  • tekijänoikeusjärjestelmän kokonaisuutta

Hankkeessa syntyneet kaksi käsikirjaa sekä arviointikehikon pilotoinnin tulokset on julkaistu hankkeen sivuilla.

Cupore on lisäksi kehittänyt menetelmiä tekijänoikeusjärjestelmän arvioimiseksi hyvän hallintotavan periaatteiden näkökulmasta.

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue Puhelin:0295330331   Sähköpostiosoite: