Kulttuuripolitiikan tilasto- ja tietoperustan  kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää kulttuuripolitiikan tieto- ja tilastopohjaa. Tarkoitus on näin tukea päätöksentekoa ja tiedolla johtamista, edistää kulttuuri- ja taidealan näkyvyyttä ja tarjota luotettavaa ja mahdollisimman vertailukelpoista tilastotietoa. Palveluun kootaan keskeisiä tunnuslukuja taiteen ja kulttuurin eri aloilta.

Kehitettävä tilastopalvelu/raporttikokonaisuus kuvaa kulttuuripolitiikan hallinnonalan kokonaisuutta erityisesti kansallisiin tarpeisiin tarkoituksenmukaisella luokituksella ja tarkkuudella. 

Tavoitteena on saattaa ensimmäinen versio tilastopalvelusta käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tarkempi tilastointi säilyy edelleen taiteenalakohtaisilla tiedotuskeskuksilla. Myös Tilastokeskuksen Kulttuuritilastoon kootaan tilastotietoa kansainvälisiä luokituksia ja määritelmiä noudattaen. 

Toteutus ja aikataulu

2021

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin yhteistyöverkosto alan keskeisistä tilastotietoa tuottavista toimijoista.  Olemassa olevat tilastoaineistot ja niiden tuottamisprosessit läpikäytiin ja yhteisen tietopohjan edellytykset arvioitiin. Hallinnollisten rekisterien ja muiden tietoaineistojen käyttömahdollisuuksia kartoitettiin. Lisäksi hahmoteltiin alustava tietomalli tietovarantoratkaisuksi ja toteutettiin pilotti soveltuvilla aineistoilla.

2022

Hankkeen toisessa vaiheessa toteutetaan testipoiminnat Tilastokeskuksen rekisteritiedoista ja arvioidaan tuloksia suhteessa muihin tietolähteisiin. Sovitaan tiedontoimittamisen käytännöt tiedontuottajien kanssa. Valitaan muuttujat, tunnusluvut ja indikaattorit tilastopalvelun pohjaksi. Päätetään käytännön toteutuksesta ja käydään neuvottelut yhteistyökumppanien kanssa.

2023

Hankkeen viimeisessä vaiheessa toteutetaan välineet tiedon keruuseen, tietovaranto ja raportointiportaali. Sovitaan ylläpidosta, vastuista ja määritetään askelet jatkokehittämiselle. Selvitetään hallinnonalan muita tietotarpeita toteutettujen tilastoraporttien lisäksi ja kootaan tarkoituksenmukainen tietokokonaisuus tilastopalvelun rinnalle.

Yhteistyö ja organisointi

Tilastopohjan suunnittelua tehdään yhteistyössä hallinnonalalta tilastotietoa kokoavien ja tuottavien organisaatioiden kanssa. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen tekninen toteutus ja ylläpito ulkoistetaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö toimii tiedonkeruun koordinoijana ja palvelun tuoteomistajana. Hankkeessa konsultoidaan tarpeen mukaan esimerkiksi tekijänoikeusjärjestöjä ja taiteenalojen etujärjestöjä.

Työryhmässä mukana:

  • Taiteen tiedotuskeskukset: Arkkitehtuurin tiedostuskeskus (Archinfo), Teatterin tiedotuskeskus (Tinfo), Frame Contemporary Art Finland (Frame), Tanssin tiedotuskeskus (Dance Info), Sirkuksen tiedotuskeskus, Music Finland, Suomen elokuvasäätiö (SES), Kirjallisuuden vientikeskus (FILI), Suomen pelialan keskus (Neogames)
  •  Muut: Museovirasto, Suomen Kustannusyhdistys, LiveFIN, Suomen Sinfoniaorkesterit (Suosio)

 Muita tahoja:

  •  Taiteen edistämiskeskus (Taike), Kuntaliitto, Tilastokeskus, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus (Cupore)

Lisätietoja