Näyttelyesineiden takavarikointikielto

Takavarikointikiellon tarkoituksena on edistää merkittävien näyttelyiden järjestämistä siten, että esineiden palauttaminen lainaksiantajalle voidaan taata.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta kieltää näyttelyesineen takavarikoinnin, jos näyttelyesine lainataan näyttelyyn, joka on taiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävä tai jonka järjestämistä on pidettävä kansainvälisen kulttuurivaihdon kannalta tärkeänä. Kiellon myöntämisen edellytyksenä on näyttelyn yleisen merkityksen lisäksi se, että näyttelyn järjestää kotimainen julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai yleishyödyllinen yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Kaupallisia näyttelyitä varten ei takavarikkokieltoa myönnetä.

Takavarikkokieltoa ei voida myöntää, jos on perusteltu aihe olettaa, että näyttelyesine on rikoksella joltakulta viety, että esineen omistussuhteet ovat riidanalaiset tai että näyttelyesine tarjottaisiin näyttelyssä myytäväksi. Kieltoa ei myöskään myönnetä, jos se on ristiriidassa Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai Euroopan yhteisön lainsäädännön kanssa. Kielto voidaan myöntää enintään vuodeksi.

Ohjeet

Takavarikointikieltohakemus on toimitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen takavarikointikiellon haettua alkamispäivää opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, PL 23, 00023 Valtioneuvosto.

Mikäli päätös tarvitaan ennen takavarikointikiellon alkamispäivää, tulee hakemus toimittaa kuitenkin vähintään kuukautta ennen tarvittavaa päivämäärää. 

Takavarikointikieltoa voi hakea näyttelyn järjestäjä. Hakemuksesta tai sen liitteestä on käytävä ilmi:
1.    hakija;
2.    näyttelyesineen lainaksiantaja;
3.    näyttelyesineen yksilöintitiedot;
4.    selvitys siitä, että 2 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetut takavarikointikiellon edellytykset täyttyvät ja siitä, edellyttääkö näyttelyesineen lähtömaa maastavientilupaa esineen Suomeen tuomiseksi;
5.    jäljennös hakijan ja lainaksi antajan välisestä sopimuksesta tai sopimusluonnoksesta;
6.    takavarikointikiellon alkamis- ja päättymispäivä.


Näyttelyesineen yksilöintitiedoista tulee ilmetä vähintään lainaksiantaja sekä teoksen nimi, valmistusajankohta, inventaarionumero sekä provenienssihistoria.

Hakemuslomake (doc)

 

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330281   Sähköpostiosoite: