Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on valittu Oulu. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 13.10.2021 Oulun kaupungin vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi eurooppalaisen asiantuntijaraadin suosituksen perusteella. Vuoden 2026 toinen kulttuuripääkaupunki on Slovakian Trenčín. Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma (European Capitals of Culture, ECOC) on tunnetuimpia Euroopan unionin kulttuurialan toimia. Kulttuuripääkaupungit saavat tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan valtionrahoitus Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeelle on 20 miljoonaa euroa.

Oulu2026–hankkeen teemana on kulttuuri-ilmastonmuutos (cultural climate change). Keskeinen tavoite on luoda kulttuurin ja taiteen keinoin elinvoimaa alueelle ja vastata valtioiden rajat ylittäviin vaatimuksiin yhteistyöllä. Oulun hankesuunnitelmassa on kaupungin lisäksi 39 Pohjois-Suomen kuntaa. Ouluun sekä kumppanikuntiin luodaan luovan talouden keskittymiä, lisätään kulttuuriperinnön näkyvyyttä ja hyödyntämistä sekä käynnistetään lukuisia hankkeita, joissa taide ja kulttuuri yhdistyvät kestävän kehityksen edistämiseen, matkailuun, teknologiaan ja tieteeseen.

Hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Oulun kaupungin 7.10.2021 perustama ja 1.12.2021 rekisteröity Oulun kulttuurisäätiö sr. Hankkeen vaikuttavuusarvioinnista sekä uuden kulttuuripoliittisen tutkimustiedon tuottamisesta vastaavat kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Oulun yliopisto.

Oulu2026–hankkeen vaikutukset ulottuvat laajalti Pohjois-Suomeen. Se lisää taiteen ja kulttuurin avulla alueen elinvoimaisuutta sekä luo työpaikkoja ja houkuttelevaa elinympäristöä erityisesti nuorille, jotta he eivät muuttaisi pois kotiseudultaan. Hankkeesta syntyy tuloksia, joita voidaan hyödyntää alueiden sekä kaupunkien kulttuurisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävässä kehittämisessä. Euroopan kulttuuripääkaupunki -hankkeilla on yleisesti merkittävät vaikutukset kaupungin ja alueen mielikuvaan, matkailuun sekä työllisyyteen.

Oulu2026–ohjelma sisältää 110 projektia. Näiden lisäksi vuosina 2024–2025 järjestetään Me olemme kulttuuria -ohjelmahaku. Kulttuuriohjelman pääviesti on kulttuuri-ilmastonmuutos, ja sen ympärille kehittyvä kulttuuriohjelma jakautuu kolmeen pääteemaan: Rohkeasti reunalla, Villisti kaupunki ja Vastakohtien voima.

Ohjelman suurimpia hankkeita ovat Puustia! (2023–2024) ja Yhdenvertainen Oulu2026 (2023–2025).

Lista hankkeista

Asiantuntijaraati seuraa ja tukee Oulun kulttuuripääkaupunki –hankkeen valmisteluja 2021–2025

Eurooppalainen asiantuntijaraati, joka toimi myös kulttuuripääkaupungin valintavaiheessa, seuraa hankkeen valmisteluja sekä antaa Oululle tukea ja neuvoja aina kulttuuripääkaupunkivuoden alkamiseen asti. Raadin kokoonpanoon kuuluu kymmenen unionin toimielinten nimeämää eurooppalaista asiantuntijaa ja enintään kaksi jäsenmaan nimeämää kansallista asiantuntijaa. Lisäksi jäsenmaa voi nimetä tarkkailijan seurantakokouksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt raatiin Riitta Vanhatalon sekä Kai Amberlan.

Komissio kutsuu asiantuntijaraadin ja nimetyt kaupungit kolmeen seurantakokoukseen, joista ensimmäinen pidettiin 14.9.2022 (kolme vuotta ennen nimitysvuotta 2026), toinen pidetään touko-kesäkuussa 2024 (18 kuukautta ennen nimitysvuotta) sekä kolmas syksyllä 2025 (kaksi kuukautta ennen kulttuuripääkaupunkivuoden alkua). Kokouksissa raati kiinnittää huomiota valmistelujen etenemiseen ja neuvoo kaupunkeja laadukkaan kulttuuriohjelman ja tehokkaan strategian kehittämisessä. Kunkin kokouksen jälkeen raati antaa seurantaraportin valmisteluvaiheesta ja neuvoja, miten tulisi edetä. Komissio voi myös järjestää raadin jäsenten vierailun tulevaan kulttuuripääkaupunkiin.

Raadin ensimmäinen seurantaraportti

Valtioneuvoston periaatepäätös

Valtio osallistuu Oulu2026–hankkeen rahoitukseen. Valtionrahoituksesta hyväksyttiin 27.1.2022 valtioneuvoston periaatepäätös OKM/2022/5, jonka mukaan valtio osallistuu hankkeen rahoitukseen 20 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2026.

Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että Oulun kaupungin rahoitus hankkeelle vuosina 2020–2026 on vähintään saman suuruinen kuin valtion rahoitus. Hankkeeseen edellytetään osallistuvan runsaasti alueellisia, seudullisia ja paikallisia toimijoita, jotka osallistuvat hankkeeseen myös omin resurssein. Valtion tuen tulee Oulu2026–ohjelman mukaisesti hyödyttää kaikkia ohjelmassa mukana olevia kuntia. Valtiontuki hankkeelle myönnetään valtionavustuslain mukaisina erityisavustuksina ja se myönnetään Oulun kulttuurisäätiö sr:lle.

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion osallistumisesta Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeen rahoitukseen

Euroopan kulttuuripääkaupunki –tapahtuma

Kulttuuripääkaupungeista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 445/2014/EU. Suomi toteuttaa päätöstä ensimmäistä kertaa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungin kohdalla, koska vuoden 2011 kulttuuripääkaupungin valintamenettely perustui nykyistä päätöstä edeltäneeseen EU-päätökseen.

Kulttuuripääkaupunkeja on joka vuosi kaksi tai kolme. Kaksi kulttuuripääkaupunkia valitaan kahdesta eri EU:n jäsenmaasta. Jäsenmaat ovat em. päätöksessä sopineet vuorottelujärjestyksen, ja kilpailu käydään täten kansallisesti jäsenmaan omien kaupunkien kesken, ei maiden välillä. Valintaprosessi on kaksivaiheinen ja sen suorittaa puolueeton asiantuntijaraati. Joka kolmas vuosi nimetään kolmas Euroopan kulttuuripääkaupunki EU:n ehdokasmaasta tai mahdollisesta ehdokkaasta.

Vuoden 2023 kulttuuripääkaupunkeina toimivat Veszprém (Unkari), Timisoara (Romania) ja Elefsina (Kreikka). Euroopan parlamentin ja neuvoston 23.12.2020 annetulla päätöksellä N:o 2229/2020/EU muutettiin em. kulttuuripääkaupunkeja koskevaa päätöstä niin, että Romanian ja Kreikan suunnitellut kulttuuripääkaupunkivuodet siirrettiin alkuperäisestä vuodesta 2021 vuoteen 2023.

Suomi saa kulttuuripääkaupunki-isännyyden vuonna 2026 kolmatta kertaa. Helsinki oli yksi yhdeksästä vuoden 2000 kulttuuripääkaupungeista ja Turku vuoden 2011 kulttuuripääkaupunki yhdessä Tallinnan kanssa.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Tittelin saanut kaupunki saa mahdollisuuden kehittyä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Kulttuuripääkaupungit korostavat Euroopan kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä eurooppalaisten yhteisiä kulttuuripiirteitä. Lisäksi tapahtuma edistää kulttuurin vaikutusta kaupunkien kehittämisessä.

Lista Euroopan kulttuuripääkaupungeista

Aineistoja

 

 

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330069   Sähköpostiosoite: