Nuorisotutkimus ja elinolojen seuranta

Nuorisotutkimus on nuorisoon kohdistuvaa monitieteellistä tutkimusta, jossa painottuvat mm. nuorisokulttuurien tutkimus, kulutustutkimus, syrjäytymisen, etnisten suhteiden sekä koulutuksen ja nuorisotyön laadun tutkimus. Ministeriö tukee nuorisotutkimusta.

Indikaattorit ja nuorisotilastot

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa nuorten arvoja ja asenteita. Pysyviä perusteemoja ovat työ ja koulutus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Vuosittain vaihtuvien teemojen avulla pyritään tarttumaan aiheisiin, joista kaivataan kattavaa ajantasaista tietoa. Nuorisobarometri julkaistaan valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston yhteistyönä.

Nuoria koskevan tutkimustieto ja tilastollinen aineisto kootaan Nuorten elinolot -vuosikirjaan. Yhteisjulkaisun kokoamisesta vastaavat valtion nuorisoneuvosto, Nuorisotutkimusverkosto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Nuorisobarometrin ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit ovat käytettävissä Tietoa nuorista -verkkopalvelussa, jossa käyttäjä voi rajata haluamaansa tietoa mm. vastaajien ikäryhmän, sukupuolen, koulutustaustan tai asuinalueen mukaan. Verkkopalvelusta vastaa valtion nuorisoneuvosto. 

Tilastotietoja kuntien nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta löytyy Nuorisotilastot -sivustolta, jota ylläpitää Aluehallintovirasto. Nuorisotilastoista käyttäjä voi valita haluamaansa tietokannan sekä alueet.

Eurooppalaisia nuoriso-indikaattoreita löytyy EU:n sivuilta englanniksi (Youth Monitor).

Arvioinnit

Aluehallintoviraston lakisääteisenä tehtävänä on peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriö määrittelee opetus- ja sivistystoimen peruspalvelujen (ml. nuorisotyö) arviointikohteet ja arviointi tehdään joka toinen vuosi, yhteisesti sovituin mittarein ja kriteerein.

Nuorisotutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö  tukee nuorisotyön määrärahoista soveltavaa nuorisotyötä, -toimintaa ja -politiikkaa palvelevaa tutkimusta. Nuorisotutkimusta avustetaan nuorisotutkimusverkoston kautta, joka on Nuorisotutkimusseuran osana toimiva tutkijayhteisö.  Nuorisoa koskevaa perustutkimusta tehdään yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.