Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet on jaoteltu niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle.

Viitekehyksessä kuvataan suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.  

 

Viitekehystä koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan 1.3.2017. Viitekehyksestä säädetään tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) sekä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 120/2017). Viitekehystä laajennettiin ja sitä koskevan valtioneuvoston asetuksen liitteeseen tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 15.2.2020 (VNA 61/2020).

Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla sekä määritellään niiden keskinäiset suhteet. Viitekehyksellä on tarkoitus parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Viitekehys tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä parantaa koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä.

Viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi (2008/C 111/01). Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskeva suositus on uusittu toukokuussa 2017 (2017/C 189/03). Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua.

Opetushallitus huolehtii kansalliseen viitekehykseen liittyvästä viranomaistiedottamisesta ja neuvonnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja siihen liittyvästä tiedottamisesta. Opetushallituksesta saa myös tietoa muiden maiden kansallisista tutkintojen viitekehyksistä.

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen on sijoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja muiden hallinnonalojen lainsäädännössä määritellyt tutkinnot ja oppimäärät. Tutkintojen lisäksi viitekehykseen on sijoitettu myös erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset sekä muutamia muita tutkintojärjestelmän ulkopuolella olevia laajoja osaamiskokonaisuuksia eri hallinnonaloilta.

Viitekehyksen laajentaminen

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä päivitetään ja täydennetään muuttamalla valtioneuvoston asetuksen (120/2017) liitettä. Muutoksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hallinnonalat ja sidosryhmät voivat esittää uusia osaamiskokonaisuuksia kansalliseen viitekehykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee esitykset vähintään kahden vuoden välein. Käsittelyyn otetaan kyseisenä vuonna maaliskuun loppuun mennessä tehdyt esitykset. Opetushallitus kokoaa esitykset, antaa niistä lausunnon ja toimittaa ne opetus- ja kulttuuriministeriöön vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi esitykset ja konsultoi tarvittaessa muita hallinnonaloja ja sidosryhmiä. Luonnos asetuksen liitteen muuttamisesta lähetetään lausuntokierrokselle ennen asetuksen antamista.

Uusia osaamiskokonaisuuksia voi esittää 31.3.2021 asti. Esitykset tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Opetushallituksen nettisivuilta osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset. Opetushallituksen sivuilta löytyy tarkempaa tietoa myös viitekehykseen sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien kriteereistä.

Lisätietoja

Seija Rasku, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330270  


Laura Hansén, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330098  


Birgitta Vuorinen, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330335