Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet on jaoteltu niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle.

Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla sekä määritellään niiden keskinäiset suhteet.

Viitekehyksellä on tarkoitus parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Viitekehys tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä parantaa koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä.

Viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi (2008/C 111/01). Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskeva suositus on uusittu toukokuussa 2017 (2017/C 189/03). Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua.

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen on sijoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja muiden hallinnonalojen lainsäädännössä määritellyt tutkinnot ja oppimäärät. Tutkintojen lisäksi viitekehykseen on sijoitettu myös erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset sekä muutamia muita tutkintojärjestelmän ulkopuolella olevia laajoja osaamiskokonaisuuksia eri hallinnonaloilta.

Opetushallitus huolehtii kansalliseen viitekehykseen liittyvästä viranomaistiedottamisesta ja neuvonnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Opetushallituksesta saa myös tietoa muiden maiden kansallisista tutkintojen viitekehyksistä.

Viitekehyksen laajentaminen

Viitekehyksestä säädetään tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) sekä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (120/2017). Viitekehystä laajennettiin ja sitä koskevan valtioneuvoston asetuksen liitteeseen tehtiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 15.2.2020 (61/2020). Toinen laajennus viitekehykseen ja sitä koskevat muutokset valtioneuvoston asetuksen liitteeseen tulivat voimaan 1.8.2022 (425/2022).

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä päivitetään ja täydennetään muuttamalla valtioneuvoston asetuksen (120/2017) liitettä. Muutoksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hallinnonalat ja sidosryhmät voivat esittää uusia osaamiskokonaisuuksia kansalliseen viitekehykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee esitykset vähintään kahden vuoden välein. Käsittelyyn otetaan kyseisenä vuonna maaliskuun loppuun mennessä tehdyt esitykset.

Opetushallitus kokoaa esitykset, antaa niistä lausunnon ja toimittaa ne opetus- ja kulttuuriministeriöön vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi esitykset ja konsultoi tarvittaessa muita hallinnonaloja ja sidosryhmiä. Luonnos asetuksen liitteen muuttamisesta lähetetään lausuntokierrokselle ennen asetuksen antamista.

Uusia osaamiskokonaisuuksia voi esittää 31.3.2023 asti. Esitykset tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta. Opetushallituksen sivuilta löytyy tarkempaa tietoa myös viitekehykseen sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien kriteereistä.

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamismahdollisuuksia pohditaan parhaillaan osaamisen tunnistamisen työryhmässä, jonka toimikausi päättyy vuoden 2024 lopussa. Työryhmä tekee vuoden 2022 loppuun mennessä ehdotuksensa osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisestä sekä mahdollisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisesta.

Lisätietoja

Laura Hansén, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330098   Sähköpostiosoite: