Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle.
 

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa määrätään

  • tutkinnoista ja koulutuksesta
  • opetus- ja tutkintokielistä
  • toiminta-alueesta
  • opiskelijavuosien vähimmäismäärästä
  • muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä asioista

Muutosta nykyiseen järjestämislupaan tai uutta järjestämislupaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ministeriö päättää luvan myöntämisestä, muuttamisesta tai sen peruuttamisesta. Päätös on maksullinen.

Ministeriö voi muuttaa järjestämislupaa myös ilman hakemusta, jos tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen merkittävästi poikkeaa osaamistarpeista tai jos tutkintojen ja koulutuksen järjestämiseen liittyvät muut erityiset tai valtiontaloudelliset syyt sitä edellyttävät. Ministeriöllä on oikeus tarvittaessa myös määrätä järjestämisluvassa tehtäviä koulutuksen järjestäjille.

Luvasta tai sen muutoksesta päättäessään ministeriö arvioi mm. haetun tutkinnon tai koulutuksen koulutustarvetta, joka on ensisijainen edellytys järjestämisluvan myöntämiselle. 

Ministeriö valvoo ja seuraa järjestämisluvan saaneiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien koulutustoimintaa ja sen lainmukaisuutta. 

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Puhelin:0295330180   Sähköpostiosoite: