Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tilastot

Opetus- ja kulttuuriministeriö kokoaa ja hyödyntää korkeakoulutuksen toteutuksessa ja kehittämisessä monipuolisia tilastoja useista lähteistä. Korkeakoulutusta koskevia tilastotietoja on saatavissa mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Tilastokeskuksen ja Suomen Akatemian palveluista sekä kansainvälisistä lähteistä.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tilastot ovat avoimesti saatavilla Vipusesta

Vipunen on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyössä toteuttama opetushallinnon tilastopalvelu. Tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tilastoja löytyy opiskelijoista, tutkinnoista, opintosuorituksista, opiskelijapalautteesta, kansainvälisyydestä, julkaisuista, taloudesta, henkilöstöstä, tutkimus- ja kehitystyöstä sekä hakeneista ja hyväksytyistä.

Tieteen tila/tilastot

Suomen Akatemia arvio määräajoin kotimaisen tieteen tilaa, tasoa ja kehittämistarpeita. Organisaatio- ja tieteenalakohtaisessa arvioinnissa on käytetty hyväksi kyselyjä, vertailuja, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuta sekä Clarivate Analytics -aineiston pohjalta tehtyä bibliometrisin menetelmin mitattua tieteellistä vaikuttavuutta. Tavoitteena on tuottaa materiaalia, joka tukee sekä tutkimusorganisaatioiden omaa kehitystyötä että vahvistaa opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemia ja muiden tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa.

Kansainvälisiä tilastoja

Useat kansainväliset tahot, kuten OECD, EU ja Unesco julkaisevat korkeakoulutusta ja tutkimusta koskevia kansainvälistä vertailuaineistoa sisältäviä tilastoja. Tilastotietoja julkaistaan sekä tilastotietokantoina että koottuina vuosijulkaisuina.

Korkeakoulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kansainvälisiä vuosijulkaisuja:

Julkaisut korkeakoulututkimuksen määrän ja laadun mittareina

Korkeakouluissa tehtävän tutkimuksen määrää ja laatua mitataan tutkijoiden julkaisemien tutkimusraporttien kautta. Opetus ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain tiedot korkeakoulujen julkaisuista. Tietoja käytetään korkeakoulujen tutkimuksen rakenteen kehityksen seurannassa ja ohjauksessa sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen jakokriteerinä. Julkaisutietojen keräämisen tarkoituksena on myös tuottaa tietopohjaa suomalaisen tutkimusjärjestelmän toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Julkaisutiedonkeruussa saadaan tiedot tutkimuksen määrästä julkaisutyypeittäin, kieliryhmittäin, tieteenaloittain ja korkeakouluittain. Lisäksi tiedoista käy ilmi kansainvälisesti julkaistujen sekä erikseen kansainvälisenä yhteistyönä laadittujen tutkimusraporttien osuus kaikista julkaisuista. Tietoa korkeakoulujen julkaisuista löytyy tilastopalvelu Vipusesta sekä tiedejatutkimus.fi -palvelusta.

Tutkimuksen laadun mittareina käytetään julkaisufoorumiluokkia sekä viittausindeksejä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Julkaisufoorumi jakaa julkaisut kolmeen luokkaan (niiden julkaisukanavan perusteella): 1) perustasoon, 2) johtavaan tasoon ja 3) korkeimpaan tasoon. Viittausindeksi puolestaan kertoo suomalaisen tieteen kansainvälisen näkyvyyden ja laadun tieteenaloittain ja yliopistoittain. Viittausindeksi perustuu Clarivate Analyticsin kansainväliseen viitetietokantaan, joka kattaa maailman tärkeimmät tieteelliset lehdet ja julkaisukanavat.

Lisätietoja

Jukka Haapamäki, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330088   Sähköpostiosoite:


Soili Vasikainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) Puhelin:0295330171   Sähköpostiosoite: