Opintotukijärjestelmän kehitys

2024

Opintorahan huoltajakorotuksen ja opintolainan valtiontakauksen määrää korottamalla turvataan opintotuen ostovoimaa ja päätoimisen opiskelun edellytyksiä. 

Opintotuen riittävyyden turvaamiseksi opintolainan valtiontakauksen kuukausikohtaisia määriä nostetaan 1.8.2024.  Opintolainan valtiontakauksen määrä nousee. 

Lisäksi muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen nostokertojen määrää lukukauden aikana lisätään. Tarkoitus on, että opintolaina riittäisi paremmin koko lukuvuodelle.

Opintorahan tasoon ei tehdä indeksimuutoksia vuosina 2024–2027.

2023
Opintotuessa käytettäviä opiskelijan omia tulorajoja korotetaan 1.1.2023 pysyvästi 50 prosentilla vuoden 2021 tasoon verrattuna. Lisäksi korotettiin korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea  ja opintorahan huoltajakorotusta sekä tehtiin opintorahoihin indeksikorotukset 1.8.2023.

Opintolainahyvityksen ehtoja joustavoitetaan, siten että opintolainahyvitykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella, jos opintojen viivästyminen johtuu opiskelumaassa valinneesta sotatilasta tai siihen rinnastettavista poikkeuksellisista olosuhteista.

2022

Opiskelijan omia tulorajoja korotetaan määräaikaisesti 25 prosentilla. Opintorahoihin tehtiin tavallisen indeksikorotuksen lisäksi ylimääräinen indeksikorotus 1.8.2022.

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettu asetus uudistettiin.

2021

Ateriatuki on 2,30 euroa ateriaa kohden 1.1.2021. Covid-19-epidemian vaikutus opiskeluedellytyksiin huomioidaan opintolainahyvityksen, opintolainavähennyksen sekä koulumatkatuen ehdoissa.

2020

Lasta huoltavan opiskelijan opintorahaa korotetaan (25 €/kk). Asumislisän määrä  ulkomailla ja Ahvenanmaalla opiskelevilla opiskelijoilla  yhtenäistyy (210 €/kk). Opintorahoja tarkistetaan kansaneläkeindeksin perusteella.

2019

Verovapaat apurahat eivät vähennä opintotukea. Pienituloisista perheistä tulevat alle 20-vuotiaat lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat saada oppimateriaalilisää. Lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenee kuukaudella. Vanhempien tulot eivät pienennä alle 18-vuotiaiden itsenäisesti asuvien opintorahan perusmäärää tai asumislisää.  

2018
Otetaan käyttöön opintorahan huoltajakorotus (75 €/kk). Luovutaan vanhempien tuloihin perustuvasta tarveharkinnasta 18-19-vuotiaiden toisen asteen itsenäisesti asuvien opiskelijoiden  osalta. Opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajenee  oppivelvollisuusiän ylittäneille perusopetuksen opiskelijoille.

2017
Lainan osuus tuen määrästä kasvaa korkea-asteella ja korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin. Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin

2014
Opintolainahyvitys korvaa opintolainavähennyksen, lainan käyttökelpoisuutta parantavia muutoksia voimaan.

2011
Koulumatkatuen myöntämisperusteita uudistetaan.

2005
Verotuksen opintolainavähennys käyttöön, tavoiteajassa valmistumiseen kannustavia toimenpiteitä.

2002-2013
Korotuksia tuen eri elementteihin:  valtiontakauksen , opintorahan  sekä asumislisän määrään, opiskelijan omiin sekä vanhempien tulorajoihin, ateriatukeen

2001
Aikuiskoulutustuki

1998
Nk. vuositulomallin käyttöönotto, opintotuen ja työtulojen yhteensovitus helpottuu.

1997
Otetaan käyttöön lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki.

1994
Suuri opintotukiuudistus ja aiempaa opintorahapainotteisempi opintotuki.

1977-1987
Opintotukijärjestelmään luodaan  uusia elementtejä: asumislisä, ateriatuki, korkoavustus, aikuisopintoraha.

1972
Nykymuotoinen opintotuki syntyy: opintotuki koostuu aluksi pääasiassa opintorahasta ja opintolainasta.

Tutustu myös

Tuomas Kosonen ja Sampo Järvinen: Opintotuen tulorajat, Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportteja 37

Roope Uusitalo. Opintotuen uudistaminen. Selvitysmiehen raportti Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:7

Opintotuen rakenteen kehittäminen 2012 OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:29

Opintolainavähennyksen arviointi OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:24

Korkeakouluopintojen edistymisen seurannan kehittäminen OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:9

Opintotuen rakenteen kehittäminen. Toisen asteen opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tukemisen kehittämislinjaukset OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:8

Opintotuen rakenteen kehittäminen. Tavoitteena päätoimiseen opiskeluun kannustaminen korkeakoulussa OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:33

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuen kokonaisarviointi OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:10

Opintotuen kehittämisohjelma 2007 OPM:n julkaisuja 2007:10

Opiskelijatutkimus 2010. Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja opiskeluOPM:n julkaisuja 2010:18

Opintolainavähennys  OPM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:34

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: