Toiminnan ja talouden suunnittelu

budjettikirjan pääluokka 29.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahat valtion talousarviossa vuonna 2024 ovat noin 8 miljardia euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahojen käyttöä kuvataan budjetin pääluokassa 29.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu

  • valtiontalouden kehyspäätökseen (julkisen talouden suunnitelma)
  • toiminta- ja taloussuunnitelmaan
  • talousarvioon eli budjettiin
  • tulossuunnitelmaan
  • hallinnonalan virastojen kanssa tehtäviin tulossopimuksiin

Ministeriö myös seuraa ja raportoi hallinnonalansa toiminnasta ja määrärahojen käytöstä. Tuloksista raportoidaan toimintakertomuksessa, joka on osa ministeriön tilinpäätöstä sekä valtion tilinpäätöskertomuksessa.

Toimintaan ja talouteen liittyvä valmistelu ministeriössä  

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnittelusta, talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä talousarvion toteuttamisesta ja soveltamisesta.

Eduskunnan päättämä talousarvio ja lisätalousarviot ovat perustana ministeriön toiminnalle. Niissä sovitaan minkä verran ja mihin tarkoituksiin valtion rahoja voidaan käyttää.

Budjettivalmistelu

Hallitus päättää vaalikauden alussa valtion budjettimenojen katosta eli nelivuotisen vaalikauden kehyksestä. Vaalikauden kehys linjataan osana hallituksen ensimmäistä julkisen talouden suunnitelmaa. Hallitus tarkistaa vuosittain kehyksen hallinnonaloittaiset määrärahat julkisen talouden suunnitelmassa, joka annetaan keväällä eduskunnalle selontekona.

Virastot ja ministeriöt valmistelevat omat budjettiehdotuksensa kehysten pohjalta. Valtiovarainministeriö käy muiden ministeriöiden kanssa kahdenkeskiset budjettineuvottelut, ja kesän lopulla koko hallitus sopii budjettiriihessä yksityiskohdista.

Hallituksen talousarvioesitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä, jolloin se myös tulee julkiseksi.

Suunnitelmat ja sopimukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus valtion talousarvioon perustuu ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään hallinnonalan toiminnan painopistealueet ja tavoitteet sekä menolaskelmat neljäksi vuodeksi eteenpäin. Toiminta- ja taloussuunnitelma on ministeriön laatima ennakkosuunnitelma eikä sen sisältöä vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii oman toimintansa johtamista varten tulossuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Siinä kuvataan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä henkilöstö- ja raharesurssit. Ministeriö käy tulosneuvotteluja hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä sopimusyhteisöjen kanssa. Tulostavoitteista sovitaan tulossopimuksissa.

Seuranta ja raportointi

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan mm. toiminnan vaikuttavuutta ja tuotoksia. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä sekä tilinpäätöslaskelmat.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Pasi Rentola, talousjohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Talousyksikkö Puhelin:0295330211   Sähköpostiosoite: