Digitalisaation avulla tuetaan hyvinvointia, edistetään innovaatioita ja parannetaan kilpailukykyä. 

Digitaalinen osaaminen ja sivistys ovat edellytys yhdenvertaiselle osallisuudelle yhteiskunnassa. Yhteentoimivat, luotettaviin tietovarantoihin pohjautuvat digitaaliset palvelut puolestaan mahdollistavat asioinnin sujuvuuden.

Digitalisaation mahdollisuuksia ja muutoksia toimialalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa, että jokaisella on valmiudet oppimiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, kriittiseen lukutaitoon ja digitaalisten välineiden käyttöön. Digitaaliset taidot ovat perustaitoja, joiden keskeistä sisältöä ovat lähteiden kriittinen arviointi, tarkoitusperien tunnistaminen sekä turvallinen toiminta verkossa.

Digitalisaatio mahdollistaa uusia oppimisympäristöjä ja uudenlaisia oppimateriaaleja. Ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisen mahdollisuudet laajenevat. Samalla se edellyttää uusia taitoja ja valmiuksia teknologian soveltamisessa ja hyödyntämisessä. 

Eri tehtävissä digitalisaatio vaatii erilaisia taitoja tai huippuosaamista. Digitaaliseen osaamiseen panostamalla Suomi voi houkutella osaajia, tutkijoita ja investointeja. Tekoälyn kehitys sekä datan ja laskennan roolin kasvu tuovat muutoksia tieteenaloille ja innovaatiotoimintaan. Luovilla aloilla digitalisaatio muuttaa alan liiketoimintaa ja mahdollistaa uusien palvelujen kehittämisen, millä on vaikutuksia myös tekijänoikeuksiin.

Digitalisaatio tuo kulttuuri- ja kirjastopalvelut yhdenvertaisemmin kaikkien saataville. Laadukkaat sisällöt tukevat medialukutaitoa ja vastuullista toimintaa verkossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee digitaalisen sivistyksen rakentumista panostamalla digitaalisen kulttuuriperinnön säilymiseen, saatavuuteen ja käytettävyyteen sekä kulttuuriorganisaatioiden digitaalisiin palveluihin.

Digitaalisia palveluja ja tietopohjaa kehitetään yhteistyönä

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää toimialan tietopohjaa tiedolla johtamisen ja päätöksen teon tueksi. Laadukasta ja kattavaa tieto- ja tilastoaineistoa tarvitaan muun muassa tutkimuksessa, ennakoinnissa, arvioinnissa, suunnittelussa ja tietojohtamisessa.

Digitaalisia palveluja kehitetään yhteistyössä. Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää digitalisaation hyödyntämistä myös kehittämishankkeilla.

Digitaalisen sivistyksen edistäminen on yhtenä tavoitteena myös kansallisissa digitalisaation linjauksissa. Eduskunnalle selontekona annettu Digitaalinen kompassi on vuoteen 2030 ulottuva strateginen kehittämissuunnitelma, joka kattaa osaamisen, infrastruktuurin, yritysten ja julkisten palvelujen kehittämisen. Suomen digitaalinen kompassi perustuu vuonna 2021 valmistuneeseen EU:n digitaaliseen kompassiin ja sitä koskevaan ohjelmaehdotukseen.