Digitalisaatioon liittyviä linjauksia ja niiden toimeenpanoa ohjaavat säädökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa ja tukee toimialojensa digitalisaatiota. Sivulle on koottu tätä työtä ohjaavia keskeisiä säädöksiä, linjauksia ja muita aineistoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhtenä tehtävänä on ohjata ja tukea toimialojensa digitalisaatiota. Ministeriö toteuttaa tehtävää muun muassa 

  • tuomalla poliittiseen prosessiin asiaan liittyvää tietoa ja aloitteita,  
  • tukemalla ministeriön toimialoilla yhteiskunnassa toimivia taloudellisesti ja informaatiota tuottaen sekä  
  • tukemalla hallinnonalan virastoja digitaalisten palveluiden toteuttamisessa kansalaisille ja toimialan organisaatioille. 

Lisäksi ministeriöllä on tiedonhallintalakiin perustuva tehtävä ohjata toimialoillaan tuotettavan, käsiteltävän ja siirrettävän digitaalisen tiedon yhteentoimivuutta ohjein ja suosituksin. 

Digitalisaatiota ohjaavat linjaukset, säädökset  ja vastuut 

Ministeriön toimintaa digitalisaation tukemisessa ohjaa lainsäädäntö (esimerkiksi julkisuuslaki, tiedonhallintalaki, tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, laki sähköisestä asioinnista), hallitusohjelma, ministeriön strategia-asiakirja sekä toimialakohtaiset strategiat. 

Eri toimialojen digitalisaation ohjauksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön osastot työnjakonsa mukaisesti. Ministeriön tietohallinnon yhteistyöryhmässä ovat edustettuina osastot ja yksiköt. Ryhmä vastaa osaltaan muun muassa julkista hallintoa ja valtionhallintoa koskevien yhteisten digitalisaatiota koskevien linjausten toimeenpanosta. 

Yhteiskunnan eri toimialojen digitalisaatiokehitystä ohjaa yleisemmällä tasolla valtiovarainministeriö. Se vastaa muun muassa digitalisaatiota ja digitaalisia palveluja koskevan lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa yhteisiä digitaalisia palveluja kuten suomi.fi-palveluja. Myös tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat säädökset valmistelee valtiovarainministeriö. 

Digitaalinen vuosikymmen 2030 -politiikkaohjelma ohjaa Euroopan digitalisaatiota. Ohjelmassa on asetettu konkreettiset tavoitteet ja päämäärät vuoteen 2030 saakka. Tähän ohjelmaan ja yhteiseen eurooppalaiseen arvopohjaan perustuen Suomen digitaalinen kompassi ohjaa kehitystyötä ja vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta. Digikompassin toimeenpanoa ohjaavaa hallituksen ministerityöryhmää tukee valtioneuvoston digitoimisto. 

Digitalisaatiota koskevien poliittisten ja muiden strategisten linjausten toteuttamisen tärkeä väline on valtion talousarvio. Siinä ohjataan resursseja hankkeisiin, joissa yhteiskunnan tarpeisiin luodaan kansallisia digitaalisia palveluita ja tietovarantoja. Julkisen hallinnon digitalisaatio toteutuu virastojen palveluissa yhteiskunnalle.