Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaa koskevat strategiat ja linjaukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ohjaavat hallituksen linjaukset, joiden pohjalta ministeriö valmistelee asioita.

Hallituksen strategian muodostavat linjaava hallitusohjelma ja keinot täsmentävä hallituksen toimintasuunnitelma, joka sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa.  

Valtioneuvoston selonteot ja periaatepäätökset ovat osa hallituksen toimintasuunnitelmaa. Selonteoista ja periaatepäätöksistä päättää hallitus.

Sivistystä tiedolla, taidolla ja tunteella

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2030 on virkamiesnäkemys asioista, joihin ministeriössä ja sen hallinnonalalla tulee keskittyä hallituskautta pidemmällä ajalla. 

Strategian ytimenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö toimialoineen vastaa yhteiskunnan sivistysperustasta. Varhaiskasvatus, koulutus, tiede, taide ja kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö uudistavat yhteiskuntaa ja luovat sivistystä. Uudistumiskyky turvaa hyvinvointia ja kestävän kasvun.

Strategia sisältää kolme vaikuttavuustavoitetta ja niiden tarkemmat painotukset.

  1. kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat
  2. luova, tutkiva ja vastuullinen toiminta uudistaa yhteiskuntaa
  3. merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriö haluaa toimia avoimesti, vastuullisesti ja luottamusta rakentaen.

Muualla verkossa

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma (2023): Vahva ja välittävä Suomi

Valtioneuvoston periaatepäätökset ja strategiat (VN)

Lisätietoja

Iiris Patosalmi, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikön esikunta Puhelin:0295330250   Sähköpostiosoite: