Liikunnan kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu liikunta-asioissa eri maiden yhteistyöhön kansainvälisissä järjestöissä sekä Euroopan unionissa tehtävään asioiden valmisteluun. Tärkeimpiä yhteistyöjärjestöjä ja -organisaatioita ovat Euroopan unioni, Euroopan neuvosto, ja UNESCO.

 

Yhteistyössä ovat viime vuosina painottuneet mm. urheilun integriteetin vahvistaminen, hallinnon kehittäminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, antidopingtoiminta, yleisöväkivallan torjunta, terveyttä edistävä liikunta sekä kestävän kehityksen kysymykset.

Kansainvälisistä sopimuksista Suomi on ratifioinut Euroopan neuvoston katsojien väkivaltaa ja sopimatonta käyttäytymistä urheilutilaisuuksissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen ja dopingin vastaiset yleissopimukset sekä allekirjoittanut urheilukilpailujen manipuloinnista tehdyn yleissopimuksen. Yhteistyötä urheilun eettisten ongelmien ratkaisemiseksi seuraa ministeriön asettama urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta.

Suomi on jäsenenä UNESCOn liikuntakasvatuksen ja urheilun kansainvälisessä komiteassa (CIGEPS) sekä Euroopan neuvoston urheilun laajennetussa osittaiskomiteassa (EPAS) sekä toimii aktiivisesti Euroopan Unionin ja Maailman terveysjärjestö (WHO) Euroopan terveysliikunnan yhteyspisteverkostossa.

Liikunta-asioiden yhteistyö Euroopan unionissa

Euroopan unionilla on ns. tukitoimivalta urheilun ja liikunnan alalla eli se voi tukea, yhteen sovittaa ja täydentää jäsenvaltioiden liikuntasektorin toimia. Rahoitusta mm. kumppanuushankkeille ja voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille voi hakea EU:n Erasmus+ ohjelmasta.

EU:n urheilualan yhteistyötä ohjaa ministerineuvoston hyväksymä työsuunnitelma. Prioriteetteja ovat urheilun integriteetti (antidopingyhteistyö, hyvä hallintotapa, alaikäisten suojelu, ja urheilun erityispiirteet), urheilun taloudellinen ulottuvuus (innovaatiot urheilussa sekä urheilu ja digitaaliset sisämarkkinat) ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys (urheilu ja media, valmentajien rooli, koulutus urheilun kautta, osallisuuden vahvistaminen, terveyttä edistävä liikunta, urheilu ja ympäristö sekä urheiludiplomatia).

Euroopan komissio on perustanut kaksi asiantuntijatyöryhmää valmistelemaan osaltaan urheilun integriteettiin ja koulutukseen liittyviä teemoja.

EU:n ministerineuvostossa urheiluasiat on sisällytetty osaksi koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvoston toimintaa. Neuvoston asiat valmistellaan virkamiestasolla neuvoston urheilutyöryhmässä.

Suomen kannat urheilua koskeviin EU-asioihin valmistellaan EU-asioiden komitean alaisessa EU 32-jaostossa, jonka laajassa kokoonpanossa ovat edustettuina myös urheilujärjestöt: Valo, Suomen Olympiakomitea sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry.

Kansainvälinen antidopingyhteistyö

Kansainvälisellä dopingin vastaisella toiminnalla pyritään yhtenäistämään eri maiden ja organisaatioiden sääntöjä ja käytäntöjä, kehittämään dopingtestauksen laatua sekä edistämään koulutusta ja viestintää.

Suomi osallistuu antidopingyhteistyöhön Unescon ja Maailman antidopingtoimisto WADA:n (World Anti-Doping Agency) piirissä. Suomi on ratifioinut kansainvälisen dopingin vastaisen sopimuksen (International Convention against Doping in Sport 2005).

Suomi on sitoutunut yhteistyöhön myös Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen velvoittamana (The Anti-Doping Convention: an instrument of international co-operation). Sopimuksessa on tavoitteet valtioille ja urheilujärjestöille antidopingtyön kehittämiseksi.

Yleissopimuksen toimeenpanoa seuraa Euroopan neuvoston Antidoping­seurantaryhmä (T-DO). Antidopingtyö on osa myös Euroopan unionin urheilualan yhteistyötä.

Eurooppalainen yhteistyö liikunnallisen elämäntavan edistämisessä

Maailman terveysjärjestö WHO Eurooppa laatii yhdessä Euroopan unionin kanssa kolmen vuoden välein vertailun EU neuvoston fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumisesta EU-jäsenmaissa (EU Physical Activity Country Factsheets).

Tietoa kerätään maittain väestön fyysisestä aktiivisuudesta ja terveyttä edistävään liikuntaan tähtäävistä poliittisista toimista, liikunnan edistämisen poikkihallinnollisuudesta, liikuntasuosituksista eri ikäryhmissä ja niiden toteutumisesta sekä koulu- ja työpaikkaliikunnan toimenpiteistä ja määristä. Lisäksi tuotetaan teemakohtaisia raportteja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edustaa Suomea Euroopan Unionin ja Maailman terveysjärjestö (WHO) Euroopan terveysliikunnan yhteyspisteverkostossa (focal points network). Yhteyspisteverkoston tehtävänä on koordinoida tiedonkeruu kansallisesti sekä toimia EU:a ja WHO Euroopan tukena tiedonkeruun valmistelussa, toimeenpanossa ja raportoinnissa sekä liikunnan edistämistoimien toimeenpanossa Euroopassa.

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) Puhelin:0295330102   Sähköpostiosoite: