Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennus Meritullinkadulla.Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on osa ministeriöiden ja niitä johtavien ministereiden muodostamaa valtioneuvostoa. Ministeriö avustaa hallitusta sen politiikan suunnittelussa, linjauksissa ja toimeenpanossa.

Ministeriö valmistelee lakeja, asetuksia ja päätöksiä sekä budjettivarojen käyttöön liittyvät asiat. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että käytettävissä on poliittisten päätösten tekemiseen tarvittava tieto.

Ministeriö ohjaa myös hallinnonalansa toimintaa sekä edustaa Suomea EU:n toimielimissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Mistä asioista opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa?

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle eli toimialalle kuuluvat valtioneuvoston ohjesäännön mukaan

  • tiede, koulutus ja varhaiskasvatus
  • taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö
  • arkisto-, museo- ja yleinen kirjastotoimi
  • evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muut uskonnolliset yhdyskunnat
  • opintotuki
  • tekijänoikeus

 Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä viittomakielellä