Suomen Unesco-toimikunta

Unesco on YK-järjestöistä ainoa, jonka toimintaa tukevat kansalliset Unesco-toimikunnat. Toimikunta on neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajan ja enintään yksitoista muuta jäsentä valtioneuvosto kutsuu. Toimikunnan jäsenet edustavat Unescon toiminnan eri aloja. Jäsenten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi kutsua toimikuntaan, sitä ensin kuultuaan, tarvittavan määrän asiantuntijoita.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan Unesco-toimikunnan tulee antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja sekä tehdä aloitteita asioista, jotka koskevat:

 1. toimenpiteitä, jotka aiheutuvat Unescon yleiskokousten ja hallintoelinten sekä Unescon järjestämien kansainvälisten kokousten ja neuvottelujen päätöksistä ja suosituksista Suomessa,
 2. Unescon toimintaan liittyviä muita laajakantoisia ja periaatteellisia kysymyksiä,
 3. Suomen edustusta Unescon yleiskokouksissa ja hallintoelimissä sekä sen järjestämissä kokouksissa ja neuvotteluissa,
 4. muita Unescon toimialoja koskevia kansainvälisen yhteistyön kysymyksiä, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö määrää toimikunnan käsiteltäviksi sekä
 5. Unescon päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.

Suomen Unesco-toimikunnan sihteeristö työskentelee opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Toimikunnan kokoonpano 2023-2026:

Puheenjohtaja

 • Professori Teivo Teivainen, Helsingin yliopisto

Jäsenet

 • Ylijohtaja Elina Anttila, Suomen kansallismuseo

 • Erityisasiantuntija Robin Harms, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

 • Johtaja Veera Heinonen, demokratia ja osallisuus, Sitra  

 • Erikoistutkija Anna Kanerva, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

 • Kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus

 • Akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen, Suomalainen Tiedeakatemia 

 • Toiminnanjohtaja Helena Laukko, Suomen YK-liitto  

 • Vaikuttamistyön asiantuntija Annika Nevanpää, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

 • Kehityspäällikkö Päivi Pohjolainen, Turun kaupunki

 • Varapuheenjohtaja Thomas Slätis, Toimittajat ilman rajoja - Suomi ry.

 • Toimitusjohtaja Lauri Tuomi, Kansanvalistusseura sr.

Osoite

Suomen Unesco-toimikunta
Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO
Puh. 0295 3 30004
Sähköposti: unesco.okm(a)gov.fi