Kirkon muut yhteiskunnalliset tehtävät

Kirkko huolehtii useista yhteiskunnallisista tehtävistä osana toimintaansa. Osa tehtävistä on määritelty laissa, ja ministeriö osoittaa niiden hoitamiseksi kirkolle valtionrahoitusta.

Laissa kirkolle määrättyjä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat

  • hautaustoimi
  • väestörekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät
  • kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito

Lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisen kirkolla on sosiaalisia palveluja kuten diakonia-, lapsi- ja nuorisotyö, jotka täydentävät muun yhteiskunnan palveluita.

Kirkon väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät

Kirkolla on väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, joista säädetään laissa. Digi- ja väestötietovirasto ylläpitää väestötietojärjestelmässä tietoja kansalaisten kuulumisesta uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin.

Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta pitävät jäsenistään jäsenrekisteriä. Väestötietojen luovuttamisen lisäksi ne vastaanottavat rekisterimerkintöjä, jotka välittyvät väestötietojärjestelmään mm. kasteen ja avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Rekisteriä ylläpitävät paikallisseurakunnat tai seurakuntien perustamat keskusrekisterit. Kirkon viranomaiset antavat myös todistuksia, otteita tai selvityksiä hallussaan olevista ns. vanhoista kirkonkirjoista mm. sukututkimusta varten.  

Kirkollisista rakennuksista ja niiden irtaimistosta huolehtiminen

Kirkko huolehtii kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten rakennusten ja irtaimiston ylläpidosta. Kirkollisen rakennuksen suojelusta säädetään laissa.

Suojelulla halutaan turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö osana kulttuuriperintöä, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.

Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset on suojeltu lailla. Suojelu käsittää myös kiinteän sisustuksen, maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin. Myös nuorempia rakennuksia voidaan määrätä suojeltaviksi.

Suomen ortodoksinen kirkkomuseo Riisa tallentaa, säilyttää, tutkii ja pitää näytteillä Suomen ortodoksisen kirkon historiaan liittyvää kulttuuriperintöä sekä hyödyntää sitä kasvatus- ja opetustarkoituksiin.

Lisätietoja

Hanna Kiiskinen, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330086   Sähköpostiosoite:


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330281   Sähköpostiosoite: