Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO)

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat valtionhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina.

Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

VANUPO kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.

Hallituksen nuorisopoliittisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden lisäksi VANUPO asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle sekä määrittelee painopisteet valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valinnalle.

VANUPO:n säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki. Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta.

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2024–2027 valmistelu

Nykyinen VANUPO-ohjelma on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Uuden, vuosille 2024–2027 hyväksyttävän ohjelman valmistelut ovat jo meneillään. Valmistelu on aloitettu kuulemalla nuoria heidän elämänsä ja hyvinvointinsa kannalta tärkeistä kysymyksistä. Tällä varmistetaan, että ohjelma vastaa mahdollisimman hyvin nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin.

Ohjelman valmistelun tausta-aineistoksi on valmistunut valtion nuorisoneuvoston Nuorten hyvinvointikatsaus. Valmistelussa hyödynnetään myös valtion nuorisoneuvoston tekeillä olevaa arviointia nykyisen ohjelman toteutumisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käy kevään 2023 aikana vuoropuhelua nuorisotyön kentän kanssa siitä, mitä nuorisotyön kehittämistä koskevia asioita ohjelmaan tulisi sisällyttää. Näkemyksiä toivotaan nuorisotyöntekijöiltä, järjestöiltä ja muilta nuorisoalan toimijoilta.

Lisäksi OKM valmistelee yhteistyössä muiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämisen kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa ehdotuksia VANUPO:n nuorisopoliittisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Ennen ohjelman hyväksymistä ohjelmaluonnoksesta järjestetään loppuvuodesta kaikille avoin lausuntokierros.

Valmistelun alustava aikataulu

Kuva suurenee klikkaamalla.

VANUPOn alustavan valmisteluaikataulun mukaan keväällä ja kesällä 2023 ministeriöt valmistelevat ehdotuksia ohjelman tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Syksyllä käydään keskustelua toimialan kanssa ja järjestetään lausuntokierros. Valtioneuvoston on tarkoitus hyväksyä ohjelma joulukuussa 2023.

Mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta?

Mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta?

Laaja nuorten kuuleminen seuraavasta valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta.

Tutustu tuloksiin

Aiheeseen liittyvää

Valtion nuorisoneuvosto

Muun muassa Nuorisobarometrit, Nuorten elinolot -vuosikirjat, lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukset.

Valtion nuorisoneuvosto

Kouluterveyskysely

THL:n Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Kouluterveyskysely

Osallisuuden osaamiskeskus

Tietoa ja tutkimuksia nuorten osallisuudesta.

Osallisuuden osaamiskeskus

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) 0295330080