Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO)

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa määritellään tärkeimmät nuoria koskevat valtionhallinnon tavoitteet ja toimenpiteet tulevina vuosina.

Valtioneuvosto päätti Valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) vuosille 2024-2027 yleisistunnossaan 21.3.2024.

Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikkansa tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

VANUPO kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.

Hallituksen nuorisopoliittisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden lisäksi VANUPO asettaa kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle sekä määrittelee painopisteet valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valinnalle.

VANUPO:n säädösperusta on voimassa oleva nuorisolaki. Lain 5 §:n säännöstä ohjelmasta täydentää valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta.

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2024–2027 valmistelu

Nykyinen VANUPO-ohjelma on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Uuden, vuosille 2024–2027 hyväksyttävän ohjelman valmistelut ovat jo meneillään. Valmistelu on aloitettu kuulemalla nuoria heidän elämänsä ja hyvinvointinsa kannalta tärkeistä kysymyksistä. Tällä varmistetaan, että ohjelma vastaa mahdollisimman hyvin nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin.

Ohjelman valmistelun tausta-aineistoksi on valmistunut valtion nuorisoneuvoston Nuorten hyvinvointikatsaus. Valmistelussa hyödynnetään myös valtion nuorisoneuvoston tekeillä olevaa arviointia nykyisen ohjelman toteutumisesta.

Nuorten hyvinvointikatsaus 2023

Nuorisoalan toimijoiden kuuleminen

Alue​

Ajankohta

Yhteyshenkilö

Pirkanmaa​

16.5.

Antti Korhonen, Sanna Järvensivu, Sami Sorjonen

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

15.5.

Tuija Palomäki, Ritva Saarikettu, Mia Salonen

Keski-Pohjanmaa

8.5.

 

ruotsinkielinen Pohjanmaa

29.5.

 

Keski-Suomi

8.5.

​Riku Jurvanen

Lappi​

21.4., 10.5., 31.5.

Mari Syväjärvi, Jenna Keränen 

Itä-Suomi​

26.4., 27.4., 4.5., 9.5.

Heta Malinen

Satakunta​ 

9.5., 31.5.

Leena Koivisto

Varsinais-Suomi 

16.5.

Heli Veijola

Kymenlaakso & Etelä-Karjala 

kuntien omat tilaisuudet

Salla Juha

Pohjois-Pohjanmaa & Kainuu​  

verkkokysely

Kirsi-Marja Stewart

Etelä-Suomi​ 

Verkkokysely

Kati Myyryläinen 

ruotsinkielinen 

16.5.

Mia Salonen, Ritva Saarikettu

Kevään 2023 aikana järjestettiin AVI-alueilla 16 kpl kunnallisen nuorisotyön toimijoiden kuulemisia sekä siihen liittyviä kyselyitä. Kuulemisten tavoitteena oli tuottaa taustamateriaalia erityisesti VANUPOn kunnallisen nuorisotyön tukemisen linjausten valmisteluun. Toteutuksesta vastasivat kunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattorit yhteistyössä AVIen kanssa. Kuulemiset toteutettiin kullekin alueelle sopivalla tavalla, mm. työpajat (lähi sekä etä), verkkokyselyt sekä kuntien omat tapaamiset.

Kuulemisten teemat:

  1. Mikä on kunnallisen nuorisotyön ja nuorisotoiminnan rooli nuorten kuulemisessa esiin nousseiden asioiden ratkaisemisessa?
  2. Mistä asioista olisi tärkeää saada nuorisotyön valtakunnallisia linjauksia? 
  3. Minkälaisten nuorisoalan ilmiöiden / teemojen ympärille osaamiskeskuksia tarvitaan?

OKM järjesti toukokuussa kaksi kuulemistilaisuutta nuorisoalan valtakunnallisille toimijoille. Keskusteluihin osallistui yhteensä reilut sata nuorisosektorin valtakunnallista toimijaa.

Kuulemisen teemat:

  1. Hallituksen nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet: Mitkä asiat pitäisi ainakin olla mukana? 
  2. Suomen tavoitteet nuorisoalan kansainväliselle ja eurooppalaiselle yhteistyölle: 
  3. Nuorisotyö ja -toiminta, mitä linjauksia / tukitoimenpiteitä / rahoitettavaa toimintaa pidätte tärkeänä?
  4. Painopisteet osaamiskeskusten valinnalle: Minkälaisten nuorisoalan ilmiöiden tai teemojen ympärille oskeja tarvitaan?

Yhteenveto valtakunnallisista ja alueellisista kuulemisista

Yhteenveto alueellisista kuulemisista nousseista teemoista

Lisäksi OKM valmistelee yhteistyössä muiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämisen kannalta keskeisten ministeriöiden kanssa ehdotuksia VANUPO:n nuorisopoliittisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Ennen ohjelman hyväksymistä ohjelmaluonnoksesta järjestetään loppuvuodesta kaikille avoin lausuntokierros.

Valmistelun alustava aikataulu

Kuva suurenee klikkaamalla.

VANUPO 2024-2027 valmistelu lokakuu 2023 FI.jpg

Tutustu ohjelmaan

Mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta?

Mitä nuoret ajattelevat tulevaisuudesta?

Laaja nuorten kuuleminen seuraavasta valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta.

Tutustu tuloksiin

Aiheeseen liittyvää

Valtion nuorisoneuvosto

Muun muassa Nuorisobarometrit, Nuorten elinolot -vuosikirjat, lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukset.

Valtion nuorisoneuvosto

Kouluterveyskysely

THL:n Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Kouluterveyskysely

Osallisuuden osaamiskeskus

Tietoa ja tutkimuksia nuorten osallisuudesta.

Osallisuuden osaamiskeskus

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Puhelin:0295330080   Sähköpostiosoite: