Opinto-ohjauksen kehittäminen

Osana oppivelvollisuuden laajentamista toteutetaan opinto-ohjauksen kehittämisohjelma perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kehittämisohjelma jatkuu hallituskauden loppuun.

Ohjelma vahvistaa oppilaan- ja opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa etenkin peruskoulusta toiselle asteelle, mutta myös siitä eteenpäin jatko-opintoihin tai työelämään.

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma toteutetaan tiiviissä yhteydessä oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluun, Oikeus oppia -ohjelmaan sekä Oikeus osata -ohjelmaan sekä lukiokoulutuksen laatuohjelmaan.

Kehittämisohjelman toteutukseen on varattu pysyvää rahoitusta 19 miljoonaa euroa vuodessa, josta 14,7 miljoonaa euroa on oppivelvollisuuden laajentamiseen varattua rahoitusta. Lisäksi oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen on varattu 9,3 miljoonaa euroa.

Perusopetus

Perusopetuksen osalta olennainen uudistus on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä 1.8.2021 alkaen voimaan tuleva tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus. Opetushallitus on täsmentänyt opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen oppilaanohjauksen osalta.

Opetushallitus täsmensi opetussuunnitelman perusteisiin perusopetuksen oppilaanohjausta | Opetushallitus (oph.fi)

Perusopetuksen oppilaanohjausta kehitetään erityisesti Oikeus oppia -ohjelmassa, jossa on keväällä 2021 myönnetty 3 miljoonaa euroa perusopetuksen kehittämiseen. Rahoitusta saa 22 paikallista hanketta, jotka toteuttavat kehittämisohjelman tavoitteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hankkeiden kehittämistyötä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksen kanssa.

Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen 3 miljoonaa euroa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää myös TET-jaksoja. Valtioneuvoston TEAS-hankkeena toteutettavassa TETTI-hankkeessa tutkitaan työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa kattava tietopohja tukemaan TET-jaksojen valtakunnallisia kehittämistoimia ja työelämään tutustumisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä perusopetuksen kehittämisessä. Lisäksi selvityshankkeella tuetaan valtionhallinnon toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. TETTI-hankkeen päätavoitteena on kartoittaa TET-jaksojen toteutukseen liittyviä hallinnollisia malleja ja käytäntöjä kouluissa ja kunnissa sekä opettajien ja oppilaanohjaajien näkemyksiä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Hankkeessa kartoitetaan myös työnantajien ja elinkeinoelämän sekä muiden TET-jaksojen kehittämisen kannalta tarpeellisten sidosryhmien näkemyksiä yhteistyöstä ja kehittämistarpeista niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. TETTI -hanketta toteuttavat MDI Public Oy, Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana (TETTI) - (tietokayttoon.fi)

 

 

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258  


Minna Polvinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330262