Opinto-ohjauksen kehittäminen

Osana oppivelvollisuuden laajentamista toteutetaan opinto-ohjauksen kehittämisohjelma perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kehittämisohjelma jatkuu hallituskauden loppuun.

Ohjelma vahvistaa oppilaan- ja opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta sekä jatkumoa etenkin peruskoulusta toiselle asteelle, mutta myös siitä eteenpäin jatko-opintoihin tai työelämään.

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma toteutetaan tiiviissä yhteydessä oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluun, Oikeus oppia -ohjelmaan sekä Oikeus osata -ohjelmaan sekä lukiokoulutuksen laatuohjelmaan.

Kehittämisohjelman toteutukseen on varattu pysyvää rahoitusta 19 miljoonaa euroa vuodessa, josta 14,7 miljoonaa euroa on oppivelvollisuuden laajentamiseen varattua rahoitusta. Lisäksi oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämiseen on varattu 9,3 miljoonaa euroa.

Osana kehittämisohjelmaa päivitetään nykyiset hyvän ohjauksen kriteerit, jotka ovat vuodelta 2014. Hyvän ohjauksen kriteerit tukevat oppivelvollisuuden laajentamista siten, että kriteerit tukevat perusopetuksen ja toisen asteen yhteistyötä, yhteistyötä sidosryhmien ja työelämän kanssa sekä ohjauksen kehittämisen systemaattisuutta kunta- ja oppilaitostasolla. Kriteereissä huomioidaan oppilaiden ja opiskelijoiden yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuus sekä vahvistetaan vertaisohjausta. Opetushallitus on tammikuussa 2022 perustanut työryhmän hyvän ohjauksen kriteerien muutostyön tueksi. Työryhmän tehtävänä on tukea hyvän ohjauksen kriteerien muutostyötä Elinikäisen ohjauksen strategian mukaisesti ja työryhmän toivotaan erityisesti kiinnittävän huomiota moniammatilliseen yhteistyöhön eri kouluasteiden välillä sekä nivelvaiheiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Lisätietoja: Opetushallitus, opetusneuvos Mia Vartiainen

Perusopetus

Perusopetuksen osalta olennainen uudistus on oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä 1.8.2021 alkaen voimaan tuleva tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus. Opetushallitus on täsmentänyt opetussuunnitelman perusteita perusopetuksen oppilaanohjauksen osalta.

Opetushallitus täsmensi opetussuunnitelman perusteisiin perusopetuksen oppilaanohjausta | Opetushallitus (oph.fi)

Perusopetuksen oppilaanohjausta kehitetään erityisesti Oikeus oppia -ohjelmassa, jossa on keväällä 2021 myönnetty 3 miljoonaa euroa perusopetuksen kehittämiseen. Rahoitusta saa 22 paikallista hanketta, jotka toteuttavat kehittämisohjelman tavoitteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hankkeiden kehittämistyötä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutuksen kanssa.

Perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen 3 miljoonaa euroa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)

Kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää myös TET-jaksoja. Valtioneuvoston TEAS-hankkeena toteutettavassa TETTI-hankkeessa tutkitaan työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksojen) toteutusta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja saavutettavuutta perusopetuksen aikana. Selvitystyön tavoitteena on rakentaa kattava tietopohja tukemaan TET-jaksojen valtakunnallisia kehittämistoimia ja työelämään tutustumisen potentiaalin parempaa hyödyntämistä perusopetuksen kehittämisessä. Lisäksi selvityshankkeella tuetaan valtionhallinnon toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. TETTI-hankkeen päätavoitteena on kartoittaa TET-jaksojen toteutukseen liittyviä hallinnollisia malleja ja käytäntöjä kouluissa ja kunnissa sekä opettajien ja oppilaanohjaajien näkemyksiä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Hankkeessa kartoitetaan myös työnantajien ja elinkeinoelämän sekä muiden TET-jaksojen kehittämisen kannalta tarpeellisten sidosryhmien näkemyksiä yhteistyöstä ja kehittämistarpeista niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. TETTI -hanketta toteuttavat MDI Public Oy, Nuorisotutkimusseura ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. TETTI-hanke on päättynyt.

Työelämään tutustumisjaksojen (TET-jaksot) toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana (TETTI) - (tietokayttoon.fi)

Tutkimus: Suunnitelmallisuudella lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta TET-jaksoihin

 

 

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258  


Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330262